Nyheter

Positiv trend när brukarna tycker till om hemtjänsten

omsorgspersonal med en äldre man

2020-10-21

Hemtjänsten förbättrar sitt resultat i året brukarundersökning jämfört med tidigare år. Med en svarsfrekvens på 50,8 % kan en positiv trend avläsas när man jämför 2020 års siffror med resultatet från 2018 års mätning. Arbetet att förbättra hemtjänsten tar tid men årets brukarundersökning visar att det långsiktiga arbetet börjat ge resultat även om mycket arbete återstår.

Förbättringarna syns särskilt när det gäller brukarnas nöjdhet kring hur personalen utför sina arbetsuppgifter, frågan om personalen har tillräckligt tid att utföra sina arbetsuppgifter, om det känns tryggt att bo hemma med stöd av hemtjänsten samt fråga om man är nöjd med sin hemtjänst.

Fornhöjden är ett exempel på ett område där den sammantagna nöjdheten senaste året gått från 66% till 79% trots att förbättringsarbetet inte pågått så länge. Bakom resultatet ligger satsningar på att höja kvaliteten på verksamheten genom att jobba med bemötande gentemot den enskilda brukaren. Fornhöjden har arbetat med kontinuitet (varje brukare möter ett begränsat antal medarbetare) i hemtjänstinsatserna genom att dela upp sig i mindre grupper i området. Samtidigt som medarbetarna tar stort ansvar för att bemöta brukarens önskemål är ansvarig chef vid viktiga kontakter med planerings- och uppföljningsmöten med brukarna.

Förändring tar tid

Hemtjänstområdet Fornhöjden är i början av en resa och uppvisar en fin ökning på så kort tid. Hemtjänstområde Saltskog har hunnit jobba en längre tid och har nått ett fantastiskt fint resultat där 100% av brukarna är nöjda med hemtjänstens bemötande. Bakom Saltskogs framgång ligger att man jobbar med små stabila team, fokus på uppdraget och professionalitet i utförandet, ständig kunskapsutveckling, säkerställa kontaktvägar och tydlighet i beslut och begränsningar för brukare och anhöriga.

Frågor 2020 med förbättringar från 2018 mätning

  • Hur tycker du att personalen utför sina arbetsuppgifter? 77 (70)
  • Brukar personalen ha tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete hos dig? 71 (64)
  • Hur tryggt eller otryggt känns det att bo hemma med stöd från hemtjänsten? 80(74) (Svarsalternativet Mycket tryggt / Ganska tryggt)
  • Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med den hemtjänst du har? 80 (73) (Svarsalternativet Mycket nöjd / Ganska nöjd)