Södertälje kommun inför inköp online av dagligvaror i hemtjänsten

Äldreomsorgsnämnden i Södertälje kommun har beslutat att införa inköp online av dagligvaror i hemtjänsten. Beslutet togs under nämndens sammanträde 13:e december. Kommunen vill nyttja vårdutbildad personal på ett bättre sätt och samtidigt skapa en smidigare vardag för kommunens äldre.

Äldreomsorgen står inför stora utmaningar i och med en demografisk utveckling där antalet äldre ökar samtidigt som stora pensionsavgångar väntas. I Södertälje kommer antalet äldre över 80 år att öka under de närmaste tio åren med ca 30 procent. De utmaningar som äldreomsorgen står inför medför att kommunerna behöver skapa förutsättningar för att möta den allt större gruppen äldre medborgares behov av vård och omsorg genom att se över och införa nya arbetssätt.

Södertälje kommun har som ambition att vara en kommun i framkant och skapa en god vård- och omsorg till kommunens invånare. Digitala lösningar kommer att vara en stor del av att möta äldreomsorgens utmaningar och att skapa förutsättningar för en välfungerande vård- och omsorg.

Syftet med införandet av inköp online av dagligvaror i Södertälje kommun är att:

  • Öka kvaliteten och delaktigheten för brukaren.
  • Förbättra arbetsmiljön för medarbetararen genom att minska stress och tunga lyft.
  • Behålla och nyrekrytera omvårdnadspersonal samt stärka deras yrkesroll, det vill säga att använda rätt kompetens där den behövs.
  • Öka tryggheten och säkerheten för både personal och brukare då ingen kontant-eller kontokortshantering sker.

- Målet med införande av inköp online är att öka självständighet, delaktighet och kvalitet för brukare med insatsen inköp av dagligvaror. Vi vill använda vår personal på ett mer resurssmart sätt samt skapa en bättre arbetsmiljö. Med detta arbetssätt så tar vi affären hem till brukaren istället för personalen till affären, säger Karin Björkryd omsorgsdirektör.

Flera positiva aspekter har redovisats av andra kommuner efter införandet av inköp online. Kvaliteten på insatsen ökar. Brukarnas delaktighet och självständighet ökar samt personalens arbetsmiljö förbättras.

Kommunen kommer nu att göra en upphandling. Ett krav i upphandlingen kommer att vara att man som företag kan leverera till alla delar av kommunen.

- Det känns mycket bra och tillfredsställande att hemtjänsttagare nu ges större möjlighet till delaktighet och mer tid samtidigt som förbättrad arbetsmiljö och arbetssätt uppnås genom denna form av välfärdsteknik, säger Pia Sjöstrand Äldreomsorgsnämndens ordförande.