Nyheter

Toppresultat för Södertälje i brukarundersökning

2019-12-18

Resultaten i SKR:s brukarundersökning inom funktionshinderområdet för Södertälje kommun kom som ett kvitto på den höga kvalitén i verksamheten när de publicerades en vecka innan jul.

Brukare och medarbetare kan glädja sig åt att brukarna rapporterar att så gott som alla områden som mäts visar högre resultat än tidigare år.

Undersökningen riktar sig till vuxna som har stöd från en kommun eller privat utförare med boende, boendestöd eller daglig verksamhet. Nedan lyfter vi fram resultaten för kommunens verksamhet i egen regi.

  • Andelen brukare som enligt undersökningen upplever att de har inflytande över sin insats ökar.
  • Brukarnas trivsel i sitt boende tilltar för flera typer av insatser.
  • Medarbetarna bemötande av brukarna stiger eller ligger kvar på samma nivå som tidigare år.
  • Brukarna upplevelse om de får rätt stöd i sitt boende är högt och ökar från tidigare år.
  • Brukarnas känsla av trygghet ligger still men ökar kraftigt för frågan om brukarna känner sig trygga med sin boendestödspersonal.

Resultaten används och återkopplas till brukarna

Den positiva utvecklingen är ett tecken på att kommunens verksamhet för personer med funktionsnedsättning använder resultaten och involverar brukarna i arbetet med att förbättra verksamheten. Ett exempel på detta är att antalet brukare som svarar på enkäten i Södertälje de senaste två åren har ökat med 15 procent per år.

Brukare svarar själva på frågorna

För att så många som möjligt med kognitiva funktionsnedsättningar, ska kunna delta i brukarundersökningen, består den av ett tiotal frågor formulerade på enkel svenska. Brukaren kan välja om hen vill besvara enkäten i text, med uppläsning eller med bildstöd. Frågeassistenter finns, vid behov, också till hands som stöd vid besvarandet. Det är dock brukarna själva som svarar på frågorna – inte anhöriga, företrädare eller personal.