Nyheter

Tryggheten ökar i Södertäljes skolor

Elever och lärare i klassrum, i förgrunden skolböcker.

2023-03-09

Tryggheten ökar i Södertäljes kommunala skolor. Det visar den senaste elevenkäten som skickades ut till alla Södertäljes kommunala grundskolor i november 2022. Att tryggheten ökar är ett tecken på att skolornas arbete med att trygga eleverna har varit framgångsrikt.

Utbildningskontoret genomför årligen en mätning i alla årskurser genom en enkät riktad till förskola, grundskola, anpassad grundskola och gymnasieskola. Den 9 mars togs enkäten, som genomfördes i november 2022, emot och godkändes i utbildningsnämnden. Resultaten är i många fall goda och svarsfrekvensen hög.

En enkät riktades till vårdnadshavare inom förskolan med barn som är fyra år. En enkät riktades till elever i samtliga årskurser inom grundskolan och anpassad grundskola, och en enkät riktades till samtliga årskurser inom gymnasieskolan.

- Tryggheten i våra skolor är en grundläggande förutsättning för att eleverna ska klara av sin skolgång. Det är glädjande att se att tryggheten ökar och att de insatser som har gjorts har gett effekt. Nu ska vi arbeta vidare för ytterligare trygghet och studiero, säger Ingela Hamlin, utbildningsdirektör.

Förskolan

Svarsfrekvensen för enkäten för förskolan låg i år över 81 procent. Bemötandet från förskolans personal (3,78) samt trivsel (3,77) och trygghet (3,76) får högst resultat, där de högsta siffrorna som går att få på ett påstående är 4,00. Lägst resultat uppnås fortsatt kring att förskolan har höga förväntningar på barnen (3,34). I årets enkät har resultaten på 15 av 16 påståenden förbättrats. Överlag är resultaten höga och genomsnittet för kommunen förskolor på alla 16 frågor ligger på 3,62.

- Det är mycket glädjande att vi ser att vårdnadshavarna upplever förskolan som trygg och att de blir bra bemötta av medarbetarna på förskolorna. Trygghet är en absolut nödvändighet för att barnen ska kunna lära sig saker på förskolorna. Det är också väldigt roligt att vi lyckts öka svarsfrekvensen så att svaren känns representativa, säger Katarina Weidenhaijn, verksamhetschef för förskola.

Grundskolan

Svarsfrekvensen i grundskolan varierar mellan 76-97 procent i årskurs 1 till årskurs 9. Andelen elever som uppger att de är trygga i grundskolan har ökat i samtliga årskurser utom i årskurs 9 och i anpassad grundskola, där har andelen trygga elever minskat mellan 4–8 procent. Årskurs 6 stannar på samma resultat som föregående år. I anpassad grundskola är det drygt hälften av eleverna som har svarat vilket är en ökning sedan föregående år.

- Tryggheten hos våra elever i grundskolan ökar vilket är ett tecken på att skolornas arbete med att trygga eleverna har varit framgångsrikt, säger Jenny Stanser, verksamhetschef för grundskolan.

Gymnasieskolan

Gymnasieskolan genomförde för första gången elevenkäten i det här formatet. Enkäten riktade sig till elever i alla årskurser och svarsfrekvensen landade på 55 procent. Av de svarande eleverna uppger 88 procent att de är trygga eller ganska trygga på sin skola. Upplevelsen av studiero ligger på 69 procent totalt sett, men resultatet skiljer sig mellan skolorna. 76 procent av eleverna säger sig vara nöjda med sin skola.

- Med en svarsfrekvens på endast 55 procent får vi vara försiktiga med att dra långtgående slutsatser av resultaten. Men det är förstås roligt att en så pass hög andel av de elever som faktiskt har besvarat enkäten uppger att de är trygga och nöjda med sin gymnasieskola. Vi behöver fortsätta vårt pågående utvecklingsarbete kopplat till lärmiljö, delaktighet och kvalitet i undervisningen för att ytterligare öka elevernas studiero, säger Carin Caputo, tf verksamhetschef gymnasieskolorna.

Framgångsrika arbetssätt

Enkätundersökningen ska fånga in elevernas synpunkter på sin skolmiljö och undervisning och ge dem en möjlighet att vara med i utvecklingsarbetet i skolan. Det är också ett sätt att mäta hur väl skolans utvecklingsarbete fungerar och kunna rikta eventuella insatser utifrån elevernas svar.

På senare år har det pågått ett arbete med flera olika insatser för att öka tryggheten i skolorna, bland annat med arbetsmetoder som ”Bråka smartare”. Där ingår att lära ut verktyg för konflikthantering och kommunikation. En annan satsning som gjorts är ”Trygga raster” som har inneburit ett ökat fokus på att främja en tryggare miljö på rasten och i fritidsverksamheten.

- Vi var oroliga för hur höstens skjutningar och den allmänna otrygghet som har präglat kommunens invånare skulle göra avtryck i elevernas trygghet i skolan. Det vi kan se är att de är tryggare än föregående år och att det arbete som vi har genomfört i skolorna ger effekt, säger Jenny Stanser, verksamhetschef för grundskolan i Södertälje.

Rapport och bilagor går att läsa i kommunens diarium under Utbildningsnämndens möteshandlingar.