Nyheter

Vi måste sluta slänga saker som går att återanvända!

En soffa går att återanvända

2020-04-07

Två nya rapporter från Södertälje visar att mycket av det material, de prylar och saker som framförallt hushållen idag lämnar in som grovavfall på kommunens två återvinningscentraler har potential att återanvändas.

Varje år samlar Södertälje kommun in cirka 14 000 ton grovavfall från hushållen. Drygt hälften eller uppskattningsvis ca 7 400 ton av grovavfallet är intressant att undersöka för återanvändning. Genom att återanvänder saker kan vi minska våra behandlingskostnader för avfall och spara på naturresurser vilket bidra till minskade klimatutsläpp.

Grovavfall är sådant som är för stort för att samlas in vid vanlig sophämtning och samlas till allra största delen in vid kommunens två återvinningscentraler, Tveta och Returen. Cirka hälften av grovavfallet som samlas in där utgörs av trädgårdsavfall och annat som inte är relevant för återanvändning. Men resterande är olika strömmar av byggmaterial och saker som borde återanvändas om det går.

Baserat på IVL Svenska Miljöinstitutets undersökning av grovavfallet i andra kommuner, kan en uppskattning göras för Södertälje. Den visar att Södertäljeborna varje år slänger följande mängder:

  • 1 000 ton möbler
  • 400 ton husgeråd
  • 200 ton elektronik
  • 200 ton verktyg
  • 100 ton mattor
  • 80 ton cyklar
  • 70 ton leksaker
  • 60 ton kläder
  • 40 ton sport- och fritidsutrustning
  • 20 ton skor

- Prylar och saker som fungerar eller som går att laga, ska inte lämnas in som avfall på kommunens återvinningscentraler, säger Tomas Thernström, avfallsstrateg på Södertälje kommun.

För att fånga upp saker för återanvändning innan de hamnar på kommunens återvinningscentraler behövs bostadsnära-, arbetsplatsnära- och konsumentnära återanvändning utvecklas. Kommersiella aktörer, som handeln, behöver också utveckla sina affärsmodeller och erbjudanden att de i högre grad kan ta tillbaka saker som de har sålt. Ideella aktörer behöver öka sin kapacitet att ta emot saker. Digitala delningstjänster kan underlätta transport och förmedling av saker.

- Det här är ett jätteintressant område som är högaktuellt på alla sätt och vis. Det är viktigt att vi i samverkan med ideella sektorn och näringslivet tar vara på de möjligheter som finns. Vi ska tillsammans göra det lätt för Södertäljeborna att bidra till hållbar resurshantering vilket i förlängningen bidrar till minskad klimatpåverkan, säger Tage Gripenstam (C), ordförande i Tekniska nämnden, Södertälje kommun.

Under augusti 2019 – februari 2020 genomfördes projektet "Ökad återanvändning genom innovativa affärsmodeller". Syftet med projektet var att skapa förutsättningar för ökad miljönytta och cirkulära lösningar genom ökad återanvändning. Projektet resulterade i två rapporter och arbetet delfinansierades av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova. Projektpartner var Södertälje kommun, Telge Återvinning AB och IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL). 

Rapport Potential för ökad återanvändning i Södertälje kommun

Rapport Åtgärder för ökad återanvändning i Södertälje

Länk till sidan www.sodertalje.se/ateranvandning