Information för vård och omsorg med anledning av coronaviruset

Vi följer Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer och beslut när det gäller våra verksamheter inom vård och omsorg.

Vi arbetar intensivt inom omsorgskontoret med fokus på att få en bra situation för både våra brukare och våra medarbetare i denna nya och komplicerade situation. Läget skapar oro och funderingar hos många, både hos medarbetare, brukare men även anhöriga.

Vi följer aktuella direktiv från Folkhälsomyndigheten om hur vi ska förhålla oss till smittan - de har ändrats några gånger under de senaste veckorna – och vi står beredda ifall de ändras framöver. Vi har skapat rutiner och riktlinjer, utifrån rekommendationerna, för att säkerställa ett tryggt arbetssätt för våra medarbetare och en trygg tillvaro för våra brukare. Dessa rutiner och riktlinjer uppdateras löpande när det kommer nya anvisningar från myndigheten.

Omsorgskontoret arbetar dessutom varje dag med att säkerställa bemanning till våra olika vårdinsatser och tillgången till skyddsutrustning för våra medarbetare.

Hygienrutiner och skyddsutrustning vid vårdinsatser

Våra medarbetare använder sig alltid av grundläggande, basala, hygienrutiner vid varje besök. Vid all omvårdnad som sker nära brukaren använder vi dessutom skyddsvisir. Vid misstänkt eller konstaterad smitta används visir, handskar och förkläde samt munskydd om det finns risk för stänk innan för visir.

Vi har i dagsläget tillgång till skyddsutrustning till våra enheter och vi får också regelbundet leveranser. Socialstyrelsen har i uppdrag att säkra vår tillgång till skyddsutrustning i fall kommunens kapacitet inte räcker till. Vi rapporterar vårt akuta behov till dem varje dag

Vi arbetar kontinuerligt med att våra medarbetare får utbildning i hur de ska hantera olika vårdsituationer, när dessa kräver skyddsutrustning och hur utrustningen ska användas.

Instruktionsfilm om hygien och skyddsutrustning vid covid-19

Södertälje kommun/omsorgskontoret har utbildat medarbetare om hygien och skyddsutrustning vid covid-19 sedan början av coronakrisen. För att ytterligare visa hur våra medarbetare ska agera för att skydda sig själva och sina brukare från smitta har omsorgskontoret nu satt samman en instruktionsfilm. Filmen ger möjlighet till inlärning, repetition, men också instruktion för nyanställd personal som ännu inte hunnit få sin introduktion.

Hygien och skyddsutrustning vid covid-19

Hygien och skyddsutrustning vid covid-19

Regler och riktlinjer för våra medarbetare

Våra medarbetare uppmanas - precis som alla andra - att stanna hemma om de insjuknar eller har symtom som feber, snuva, hosta, andningspåverkan, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk. De ska stanna hemma tills de varit symtomfria minst två dagar.

I en vårdsituation, där medarbetare misstänker smitta hos en brukare, kommer vårdinstanser att kontaktas för att säkerställa rätt vård till brukaren.

Besök inom vård och omsorg

Många som bor på våra boenden är mer sköra och känsliga för infektioner än andra. Det är därför viktigt att försöka begränsa risken för att föra in smittor i våra verksamheter. Detta gäller såväl säsongsinfluensa som det nya coronaviruset (covid-19). Därför har vi begränsat besök till våra verksamheter.

Besök på grupp- och servicebostäder – så kallade LSS-boenden

Vi begränsar besöken till grupp- och servicebostäder (LSS) till endast nödvändiga besök och dessa ska alltid koordineras med enhetschefen i den aktuella verksamheten så att besöket kan genomföras på ett sätt som minimerar risk för att sprida smitta. Vid besöken måste respekten till social distansering hållas, det vill säga 2 meter avstånd till varandra och andra som finns runt omkring.

Besök på våra äldreboenden

Det nationella besöksförbudet på vård- och omsorgsboenden öpphörde den första oktober. Därmed upphör även besöksförbudet på Södertälje kommuns äldreboenden.

Besöksförbudet på äldreboenden upphörde 1 oktober

Smittspridningen är för tillfället låg i samhället, men pandemin är långt ifrån över. Därför har kommunen fortsatt fokus på säkerhet och att minimera smittspridning.

Du får bara besöka våra äldreboenden om du är symtomfri, och om du får symtom efter besöket vill vi att du informerar oss om det. Vi vill inte att du som besöker oss vistas i allmänna utrymmen utan bara i den anhörigas lägenhet.

Ta gärna med en fikakorg. Våra vård- och omsorgsboenden har tyvärr inte möjlighet att erbjuda mat, kaffe, saft och fikabröd vid besök.

Om du ska besöka ett äldreboende ber vi dig att göra följande:

  • Ring till bostadsgruppen för att boka ditt besök i förväg. Vi tar maximalt emot två besökare per brukare åt gången.
  • Vistas utomhus vid besöket om det är möjligt.
  • Tvätta och sprita händerna direkt när du kommer in på boendet. Personal kommer att hämta dig i entrén där det finns visir och handsprit. Personalen lotsar dig till den du ska besöka. Visir kommer finnas att låna på plats.
Dagverksamhet för äldre ställs in

Vi har stängt våra dagverksamheter för att bidra till att bromsa spridningen av covid-19 samt skydda våra mest utsatta från att bli smittade.

Dagverksamhet för äldre är en biståndsbedömd insats och ska inte förväxlas med mötesplatser för seniorer som är en verksamhet som i normalfallet är öppen för alla seniorer i Södertälje kommun.

Utökad hemtjänst ersätter dagverksamhet för äldre 

Ambitionen hos hemtjänsten är att lösa detta så smidigt som möjligt. 221 personer i Södertälje har idag både dagverksamhet och hemtjänst. Hemtjänsten ökar därför sina insatser mot dessa personer och deras anhöriga så de kan vara säker på att få det stöd och hjälp de är i behov av. Hemtjänsten kommer även fortsättningsvis utföras av känd befintlig personal så kontinuiteten i biståndsinsatserna bibehålls.

De måltider som skulle serverats inom dagverksamhet för äldre kommer istället serveras av hemtjänsten i personernas hem. Ordinarie hemtjänstpersonal kommer även vid behov öka inköpen av matvaror till dem som tillbringar mer tid i hemmet som ett resultat av den stängda dagverksamheten.

Har du frågor eller fundering kring vård och omsorg?
  • Har du frågor kring hemtjänstinsatser ta kontakt med din hemtjänstutförare.
  • Frågor om den tillfälligt inställda insatsen dagverksamhet för äldre hänvisas till handläggare vid myndigheten för äldre.
Daglig verksamhet enligt LSS

Verksamheterna och insatserna gällande daglig verksamhet enligt LSS anpassas. Det kan innebära att innehållet och omfattningen av en verksamhet förändras.

Mötesplatser för seniorer i Södertälje har öppnat

På grund av covid-19-pandemin har Södertäljes mötesplatser för äldre varit stängda under våren. Nu har Bergviks Mötesplats öppnat för inomhusaktiviteter och Morkullans mötesplats endast för uteaktiviteter.

Läs mer på Möteplatser för äldre