Information för vård och omsorg med anledning av coronaviruset

Vi arbetar hela tiden med att minimera risken för smittspridning och säkerställa att du som brukare fortsätter att få dina nödvändiga insatser inom äldreomsorgen och funktionshinderverksamheten.

Vi gör allt för att den här situationen ska påverka dig och dina anhöriga så lite som möjligt. Vi förstår att det finns oro och frågor kring hur du och dina nära och kära kommer att bli påverkad.

 • Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer. De syftar till att skydda dig och våra äldre och minska smittspridningen i samhället.
 • Prova digitala möten eller ha möten utomhus. Har du en surfplatta, smartphone eller en dator är det möjligt att se din närstående, även om det inte går att träffas fysiskt. Varje avdelning på våra vård- omsorgsboenden har nu tillgång till surfplattor eller mobiler som kan användas för digitala möten med de boende. Kontakta boendet om du vill ha hjälp med att komma igång.

 

Så här arbetar vi inom omsorgskontoret för att skydda våra brukare

Vi arbetar intensivt inom omsorgskontoret med fokus på att få en bra situation för både våra brukare och våra medarbetare i den komplexa situation som råder. Läget skapar oro och funderingar hos många, både hos medarbetare, brukare men även anhöriga.

Vi följer aktuella direktiv från Folkhälsomyndigheten om hur vi ska förhålla oss till smittan - de har ändrats några gånger under de senaste veckorna – och vi står beredda ifall de ändras framöver. Vi har skapat rutiner och riktlinjer, utifrån rekommendationerna, för att säkerställa ett tryggt arbetssätt för våra medarbetare och en trygg tillvaro för våra brukare. Dessa rutiner och riktlinjer uppdateras löpande när det kommer nya anvisningar från myndigheten.

 

Åtgärder för att minska smittspridningen

 • Stänger tillfälligt en del verksamheter (dagverksamhet, växelvård, mötesplatser inom äldreomsorg) samt anpassar verksamheter (daglig verksamhet inom LSS) och ger extra stöd via hemtjänst till brukare och anhöriga som tidigare haft extra insatser (dagverksamhet och växelvård för äldre).
 • Basala hygienrutiner, visir och munskydd används alltid vid kontakt med brukare.
 • Vid konstaterad smitta eller symtom används visir, munskydd engångshandskar och engångsförkläde. 
 • Det här gäller inför besök på våra vård- och omsorgsboenden. Vi ber besökare kontakta personal på boendet för att planera besöket. Om besöket sker inne i boendet begränsas det till den boendes lägenhet.  Har du förkylningssymtom inför besöket ska stanna hemma. Möjligheten finns också till digitala besök eller i de besökstält som finns i vid boendet. 
 • Besökstält finns nu till samtliga våra vård- och omsorgboenden.
 • Det här gäller inför besök på kommunens LSS- boenden: Vi ber anhöriga kontakta personal för att planera besöket.
 • Genomför provtagning på alla brukare som flyttar in eller mellan olika enheter inom kommunal/privat vård och omsorg.
 • Följer och informerar extra om våra hygienrutiner. Grunden i att minimera risken för smittspridning är våra basala hygienrutiner som bland annat innebär god handhygien, arbetskläder och den skyddsutrustning som situationen kräver. De tillämpas alltid när vi genomför insatser.
 • Har ett särskilt covid-team av medarbetare som enbart arbetar med brukare som har bekräftad covid-19 inom äldreomsorgen. (Medarbetarna använder skyddsutrustning).
 • Har inrättat en särskild covid avdelning för brukare med konstaterad covid.
 • Fortsätter att öka grundbemanningen genom att andelen tillsvidareanställningar inom äldreomsorgen ökas för att minska andelen personal i kontakt med brukare.
 • Beredskapslager bygger upp ett lager av skyddssutrustning. 
 • Ett nära ledarskap för dialog och följsamhet till rutiner. 

 

Hör av dig om du har frågor!

Ring till seniorlinjen i Södertälje

Känns dagarna långa och ensamma? Behöver du någon att prata med?

Ring då till seniorlinjen i Södertälje för en stunds samtal.

Du når oss på 08-5230 27 29 måndag 9-12, onsdag 12-15 och fredag 9-12.

Telefonerna bemannas av medarbetare vid den förebyggande verksamheten för äldre vid Södertälje kommun.

Vi hörs,

Södertälje kommun

Instruktionsfilm om hygien och skyddsutrustning vid covid-19

Södertälje kommun/omsorgskontoret har utbildat medarbetare om hygien och skyddsutrustning vid covid-19 sedan början av coronakrisen. För att ytterligare visa hur våra medarbetare ska agera för att skydda sig själva och sina brukare från smitta har omsorgskontoret nu satt samman en instruktionsfilm. Filmen ger möjlighet till inlärning, repetition, men också instruktion för nyanställd personal som ännu inte hunnit få sin introduktion.

Hygien och skyddsutrustning vid covid-19

Hygien och skyddsutrustning vid covid-19

Våra medarbetare använder sig alltid av grundläggande, basala, hygienrutiner vid varje besök. Vid all omvårdnad som sker nära brukaren använder vi dessutom skyddsvisir. Vid misstänkt eller konstaterad smitta används visir, handskar och förkläde samt munskydd om det finns risk för stänk innan för visir.

Vi har i dagsläget tillgång till skyddsutrustning till våra enheter och vi får också regelbundet leveranser. Socialstyrelsen har i uppdrag att säkra vår tillgång till skyddsutrustning i fall kommunens kapacitet inte räcker till. Vi rapporterar vårt akuta behov till dem varje dag

Vi arbetar kontinuerligt med att våra medarbetare får utbildning i hur de ska hantera olika vårdsituationer, när dessa kräver skyddsutrustning och hur utrustningen ska användas.

Besök inom vård och omsorg och boenden inom LSS

Det här gäller vid besök på vård- och omsorgsboenden

Pandemin är därför långt ifrån över. Kommunens fokus är på säkerhet och att minimera smittspridning.

För Södertälje kommun är det viktigt att begränsa antalet besök på våra vård- och omsorgsboenden, vi rekomenderar därför besök utomhus eller digitala kontakter i första hand. Planerar du att besöka ett äldreboende ber vi dig att kontakta personalen så ni tillsammans kan planera ert besök. Sker besöket inomhus är det begränsat till den boendes lägenhet.

Många som bor på våra boenden är mer sköra och känsliga för infektioner än andra. Det är därför viktigt att begränsa risken för att föra in smittor i våra verksamheter. Detta gäller såväl säsongsinfluensa som det nya coronaviruset (covid-19). 

Besök på grupp- och servicebostäder – så kallade LSS-boenden

Många som bor på våra grupp- och servicebostäder är mer sköra och känsliga för infektioner än andra. Det är därför viktigt att begränsa risken för att föra in smittor i våra verksamheter. Detta gäller såväl säsongsinfluensa som det nya coronaviruset (covid-19). 

Vi begränsar därför besöken till grupp- och servicebostäder (LSS) till endast nödvändiga besök. Besök ska alltid koordineras med enhetschefen i den aktuella verksamheten så att besöket kan genomföras på ett sätt som minimerar risk för att sprida smitta. Kontakta därför boendet innan ditt besök.

Vid besöken måste respekten till social distansering hållas, det vill säga 2 meter avstånd till varandra och andra som finns runt omkring.

Mötesplatser för seniorer i Södertälje är stängt tillsvidare

På grund av covid-19-pandemin håller Södertäljes mötesplatser för seniorer stängt tillsvidare. 

Men om du känner dig ensam och önskar någon att få prata med så kan du ringa till Seniorlinjen  på telefonummer 08-523 027 29 måndag till fredag mellan klockan 9-15

Läs mer på Möteplatser för äldre

Regler och riktlinjer för våra medarbetare

Alla anställda ska följa aktuella riktlinjer från folkhälsomyndigheten. 

Våra medarbetare ska stanna hemma om de insjuknar eller har symtom som feber, snuva, hosta, andningspåverkan, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk. De ska stanna hemma tills de varit symtomfria minst två dagar.

I en vårdsituation, där medarbetare misstänker smitta hos en brukare, kommer vårdinstanser att kontaktas för att säkerställa rätt vård till brukaren.