Besöksförbud, frågor och svar

Folkhälsomyndigheten har beslutat om tillfälliga besöksförbud på samtliga särskilda boenden för äldre i Södertälje kommun. Förbudet gäller för närvarande till den 12 januari.

Detta besöksförbud ska ses som en sista åtgärd, exempelvis i situationer med svårkontrollerade utbrott av covid-19, hög samhällsspridning eller där övriga åtgärder inte bedöms vara tillräckliga.

Besöksförbudet införs för att de som bor på våra äldreboenden är de som mest behöver skyddas från coronaviruset. Förbudet innebär att inga besök får göras på boenden av utomstående eller anhöriga under den här perioden. Beslutet gäller även boenden i privat regi.

Läs mer om besluten om besöksförbud på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Varför är detta akutinsatta besöksförbud så viktigt?

Utvecklingen i Södertälje är att smittspridningen går åt fel håll och fortsätter att öka. Besöksförbudet ska ses som en sista åtgärd där övriga åtgärder inte bedöms vara tillräckliga. Vi har pågående stora utbrott av smitta på två av våra boenden och behöver extra åtgärder för att skydda våra sköra äldre.

Varför ökar antalet smittade med covid-19 igen på kommunens omsorgsboenden?

Äldreomsorgen är en del av samhället och i Södertälje pågår en kraftig smittspridning. Detta är tyvärr inte oväntat.

Varför har vi inte infört besöksförbud tidigare?

Att förbjuda nära och kära att besöka någon som bor på kommuners särskilda boenden för äldre strider normalt mot svensk lag. Vi har behövt invänta särskilda föreskrifter från Folkhälsomyndigheten (FHM) för att få införa förbudet. I onsdags 2 december ansökte vi hos FHM om ett lokalt besöksförbud och under torsdagen 3 december fick vi ett sådant beslut.

Men i Stockholm gjorde man ju detta tidigare?

Det som gällde i alla Sveriges kommuner var strikt avrådan från att besöka äldreboendena. Denna typ av avrådan kommunicerades i vissa fall så att det uppfattades som ett förbud. I Stockholms fall slog förvaltningsrätten tidigare i veckan fast att besöksstoppet då stred mot lagen då det i praktiken fått effekten av ett förbud.

Vad har ni gjort sedan igår eftermiddag när förbudet började gälla?

Förutom att informera vår personal och personerna på boendena har vi ringt runt till anhöriga om besöksförbudet. Dessutom sprider vi information på svenska och en rad andra språk genom affischer och informationsskärmar på våra boenden.

Finns det inte möjlighet till besök för dem som är på väg att mista en äldre familjemedlem? Kan ni berätta om eventuella undantag?

Enhetschef på det enskilda boendet kan göra undantag vid särskilda omständigheter, som exempelvis vård i livets slut och vid allvarlig psykisk ohälsa. Det är alltid en sammanvägd bedömning i det enskilda fallet.

Om man har antikroppar, gäller besöksförbud?

Besöksförbudet gäller ändå. Antikroppstest är en del av den sammanvägda bedömningen om vi kan göra undantag för besöksförbudet.

Det finns rapporter om att anhöriga har tvingat sig in på boendena. Vad gör ni för att förhindra det?

Vi försöker ha en god dialog med alla anhöriga för att skapa förståelse för den här extraordinära åtgärden.

Vad kan ni säga till personer som inte längre kan träffa sina anhöriga på omsorgsboenden?

Vi uppmuntrar till besök utomhus eller digitalt och våra medarbetare finns till hands för att underlätta denna typ av besök. Vi hoppas att denna extraordinära åtgärd kan bli så kortvarig som möjligt.