Brukarundersökningar och jämförelser

Med hjälp av brukarundersökningar och öppna jämförelser får vi ett bra underlag att analysera verksamheten i syfte att utveckla verksamheten. Undersökningarna och jämförelserna ger också dig insyn i verksamheter, jämförbar information och möjlighet att se skillnader mellan utförare.

Brukarundersökningar

Nationell brukarundersökning om hemtjänst och särskilt boende

Socialstyrelsen genomför varje år en brukarundersökning för att undersöka hur äldre uppfattar äldreomsorgen. Enkäten skickas ut till alla över 65 år som har hemtjänst eller bor på särskilt boende. Du kan ta del av resultaten för på Socialstyrelsens webbplats.

Äldreguiden

I Äldreguiden kan du jämföra äldreboende och hemtjänst i hela Sverige. Guiden bygger på information som samlats in från landets kommuner. Både kommunala, privata och ideella verksamheter finns med. Du kan till exempel få information om:

  • Antal platser på vård- och omsorgsboenden
  • Äldres omdöme om sin omsorg

 Gå in och gör din egen jämförelse på Äldreguiden

Öppna jämförelser

På socialstyrelsens webbsida kan du ta del av resultatet från olika jämförelser inom äldreomsorgen och hemsjukvården samt resultatet från olika jämförelser inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården.