Kvalitetsregister

I Sverige finns flera nationella kvalitetsregister. Syftet med dem är att förbättra vården för dig som är patient - både resultatet av den och din upplevelse av den. Med hjälp av den information som samlas in går det att avgöra vad som fungerar bra och vad som behöver utvecklas i vården.

Genom att lämna dina uppgifter till ett kvalitetsregister är du med och förbättrar vården. Uppgifter som registreras om dig är:

  • personnummer
  • vårdkontakter
  • diagnos och
  • medicinska ställningstaganden.

I sammanställningarna som görs går det inte att identifiera uppgifter om dig. Din medverkan i registret är frivillig och du får information om att dina uppgifter registreras i ett kvalitetsregister. Om du inte vill att dina uppgifter registreras ska du säga till.

I Södertälje kommun arbetar vi med de här kvalitetsregistren:

Senior alert

I Senior Alert registreras alla 65 år eller äldre med riskbedömning, förebyggande åtgärder och resultat av dem inom områdena fall, undernäring, trycksår och munhälsa. Registret medverkar till att utveckla nya arbetssätt och till ett förebyggande arbete. Vilket i sin tur kan förhindra fler skador.

BPSD-registret

De flesta personer som lever med en demenssjukdom drabbas av beteendemässiga och psykiska symptom (BPSD). Det kan handla om till exempel aggressivitet, oro och hallucinationer. Symptomen orsakar framförallt lidande för personen med demenssjukdom men även för anhöriga och vårdpersonal. BPSD-registrets syfte är att minska dessa symptom och det lidande som följer av dem, och öka livskvaliteten för personen med demenssjukdom.

Palliativa registret

Palliativ vård betyder att göra den sista tiden så bra och smärtfri som möjligt. Palliativa registret är ett kvalitetsregister där vårdgivare registrerar hur vården av en person i livets slutskede varit. Syftet är att föbättra vården i livets slutskede oberoende av diagnos och vem som utför vården.