Syftet med Barnahus är att barnet som varit utsatt för ett misstänkt brott bara ska behöva komma till ett ställe istället för att slussas runt mellan olika myndigheter. Miljön ska vara barnanpassad och barnet ska i möjligaste mån slippa berätta sin historia för många olika professionella.

Det är ett samarbete mellan Södertälje polismästardistrikt, Södertörns åklagarkammare, Södertälje, Salem och Nykvarns kommuner.

På Barnahus sker:

 • Konsultation
 • Rådgivning
 • Samråd
 • Samordning av insatser
 • Barnförhör
 • Vissa läkarundersökningar kan förekomma
 • Ökat samarbete/ökad samsyn
 • Kompetensutveckling
 • Början på krisstöd efter barnförhöret

Till Barnahus kommer barn och unga upp till 18 års ålder

 • som misstänks ha blivit utsatta för misshandel, av en närstående
 • sexuella övergrepp, oberoende av relation till förövaren
 • bevittnat våld i nära relation, är att jämställa med att utsätta barnet för fysiskt eller psykiskt våld

Hur det går till?

När en anmälan om våld och/eller sexuellt övergrepp kommer till polis eller socialtjänst aktualiseras ärendet på ett samråd på Barnahus. Representanter från inblandade kommuner, polis, åklagare och vid behov andra professioner kallas till ett samrådsmöte för att koordinera utrednings- och stödinsatser runt det enskilda barnet.

Barnahus erbjuder en trygg, barnvänlig miljö som låter barn och unga vara i centrum för utredningsprocessen. Barnet ska slippa slussas runt mellan olika myndigheter och ska inte behöva upprepa sin historia för flera personer.

Barnahus erbjuder även rådgivning och konsultation till personal som i sin profession kommer i kontakt med barn som misstänks vara utsatta för våld, kränkningar eller sexuella övergrepp.

Barnahus kommer gärna och föreläser/informerar till personal inom förskola/skola.

Barnahus har ett nära samarbete med socialtjänstens barn och ungdom, barn och ungdomspsykiatrin (BUP), Astrid Lindgrens barnsjukhus och Södertälje sjukhus. Samverkan mellan de olika yrkesrollerna ger samlad kunskap och kompetens.

Lokalen i Södertälje har väntrum, samtalsrum, polisens barnförhörsrum och ett medlyssningsrum där berörd personal kan följa polisens barnförhör medan det pågår.

Vad händer efter ett förhör?

Sedan april 2015 har Södertälje Kommun ett krisstöd som tar vid efter att ett barn har varit på polisförhör. En insats som är ett enormt stöd till barnen och deras föräldrar.

Krisstöd är med på ett informationsmöte med föräldrar och handläggare samma eftermiddag efter barnförhöret. Sedan gör de även ett hembesök samma kväll. Vid de besöket bokas det även upp tider för efterföljande samtal.

Samtalen är riktade mot barn och föräldrar, var för sig.