Brukarundersökningar och jämförelser

Med hjälp av brukarundersökningar och öppna jämförelser får vi ett bra underlag att analysera verksamheten i syfte att utveckla verksamheten. Undersökningarna och jämförelserna ger också dig insyn i verksamheter, jämförbar information och möjlighet att se skillnader mellan utförare.

Brukarundersökningar

Nationell brukarundersökning funktionshinder

Sveriges kommuner och landsting, SKL, genomför en brukarundersökning för att mäta fyra kvalitetsområden - självbestämmande, bemötande, trygghet och trivsel. Enkäten riktar sig till vuxna personer med funktionsnedsättning inom både LSS- och socialpsykiatrin.

Du kan ta del av resultatet för 2017 i kommun- och landstingsdatabasen Kolada.

Öppna jämförelser

På socialstyrelsens webbsida kan du ta del av resultatet från jämförelser inom äldreomsorgen och hemsjukvården samt resultatet från jämförelser inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården.