Missbruk och beroende

Du som bor i Södertälje kan vända dig till socialtjänsten för att ansöka om stöd och behandling om du har problem med missbruk, beroende eller psykisk ohälsa.

Om du är orolig över att du använder droger och alkohol, om du tycker att du spelar för mycket eller om du anser att din sociala situation är ohållbar kan du kontakta oss på socialtjänsten.

Är du orolig för någon i din omgivning på grund av alkohol, droger, spel- eller annan problematik kan du också anmäla din oro till oss.

Vad händer när jag kontaktar er?

Inom fem arbetsdagar erbjuder vi dig ett inledande informationssamtal med en socialsekreterare. Då får du information om vilka behandlingar och stödinsatser som socialtjänsten har.

Om du önskar fortsatt kontakt efter informationssamtalet inleds en utredning av en socialsekreterare.

Till oss kan också polis, sjukvårdspersonal och anhöriga till någon med missbruk eller beroende vända sig och anmäla oro. Du som anmäler kan också få råd och stöd kring din oro.

Hur går en utredning till?

Utredningen görs av en socialsekreterare som tillsammans med dig kartlägger vilken eller vilka stödinsatser som är mest lämpade för dig. 
En del i kartläggningen är en strukturerad intervju som kallas ASI. ASI-intervjun är en standardiserad bedömningsmetod för utredning och uppföljning. Den används också som underlag för planering och utveckling av vård och behandlingsinsatser. Du kan läsa mer om ASI-intervjun på Socialstyrelsens webbplats.

I intervjun får du svara på frågor om alkohol och droger, hälsa, utbildning, arbete, familj med mera. Vi sammanställer sedan utredningen skriftligt och du får ett beslut där vi talar om hur vi kan hjälpa dig.

Det står i beslutet hur du ska göra om du vill överklaga. På kommunens webbplats finns även en generell text om hur du ska göra när du överklagar.

Om du utöver insatser från socialtjänsten har behov av sjukvårdsinsatser har du rätt till en samordnad individuell plan (SIP) med landstinget. I så fall hjälper vi dig med det. Utifrån dina önskemål samverkar vi även med andra.

Vad kan jag få för hjälp?

Stödinsatser och behandling får du utifrån dina behov, enligt socialtjänstlagen och Södertälje kommuns riktlinjer.

Resultatet av ASI-intervjun är grunden till din individuella vårdplan som du upprättar tillsammans med din socialsekreterare.Läs mer om ASI-intervjun hos Socialstyrelsen.

Du kan ansöka om extern behandling eller intern behandling. Alla insatser är tidsbegränsade och du ansöker själv om förlängning. De behandlingsinsatser i intern öppenvård som vi stående erbjuder är beroendebehandling för vuxna personer med beroendeproblematik.

Motivationsgrupper

Vi erbjuder olika former av motivationsgrupper. Grupperna är anpassade utifrån vad du befinner dig på för motivationsnivå.

Det finns Öppen grupp, där du kan delta om du har en önskan att bli drogfri eller nykter. Vi erbjuder även grupp B o F (beslut och förberedelse), som är anpassad till dig som inte riktigt vet om du ska ta steget eller vilken behandling som skulle passa dig.

Exempel på metoder och program

Om du är motiverad och arbetar aktivt för att hålla dig drogfri och nykter kan vi erbjuda olika behandlingsmetoder och program som stöd för dig. Du behöver själv söka information om flera av programmen på internet, eller fråga oss som arbetar på socialtjänstens mottagningsfunktion. Se under Kontakt nedan.

Här är några exempel på metoder, program och typer av grupper som du kan ansöka om att få delta i:

 • 12-stegsbehandling.
 • Återfallsprevention - när du har prövat på att vara nykter eller drogfri men återfallit.

 • Färdighetsträning baserad på dialektisk beteendeterapi (DBT), kognitiv beteendeterapi (KBT) eller Aggression Replacement Training (ART).
 • CRA-samtal, där CRA står för Community Reinforcement Approach.
 • HAP, ett haschavvänjningsprogram som regleras av Socialstyrelsen.
 • KLARA-samtal, som är för dig som behöver arbeta med dina dysfunktionella system och få redskap att hantera känslor, och där KLARA står för kunskap, logik, ansvar, rusta, agera.
Arbetsträning

Efter avslutad beroendebehandling eller i kombination i slutet av behandlingsinsatsen kan du bli erbjuden arbetsträning.

Tillsammans med en grupp arbetar du då med olika arbetsuppgifter. Det kan exempelvis handla om att städa ur förråd, målning och snickeriarbeten för Telge bostäder, eller ta hand om och rusta upp cyklar i vår cykelverkstad.

Anpassat boende

Har du ett beroende och är bostadslös kan du bli erbjuden ett anpassat boende under behandlingstiden. Samtliga boenden har personal dygnet runt.

På boendet krävs det att du arbetar aktivt med att få det bättre inom alla områden av ditt liv. Vid behov kan vi arbeta med att följa upp hur du mår genom ASI-intervjuer. Läs mer om ASI-intervjun hos Socialstyrelsen.

Vem får veta att jag har kontakt med er?

Personal inom socialtjänsten får inte lämna ut uppgifter om dina personliga förhållanden. Med personliga förhållanden avses i praktiken alla uppgifter om dig.

Du kan lämna samtycke till att vi lämnar ut uppgifter. Ett samtycke kan du återkalla när som helst.

Läs mer om regler och specialfall under rubriken Sekretess.

Anhörigstöd

Du som lever med någon eller stöder någon som har missbruksproblematik kan få råd och hjälp av vår anhörigkonsulent. Läs mer om det under stöd till dig som anhörig.

Anhöriggrupp - beroendeproblematik eller psykisk ohälsa

Genom vår anhöriggrupp får du kunskap, stöd, insikt och verktyg till att komma vidare i livet. Du kan utbyta erfarenheter med andra anhöriga som befinner sig i en liknande situation och få stöd och råd som underlättar din vardag.

Våra träffar är uppbyggda kring olika teman:

 • Ökad kunskap om beroendepersonligheten
 • Medberoende
 • Missbruk och psykisk ohälsa
 • Gränssättning
 • Känslobearbetning
 • Express emotion

Höstens anhöriggrupp

Tisdagar jämna veckor mellan klockan 17.30-19.00 har vi anhöriggrupp.

Vi håller till på Nygatan 4, plan 1 i Södertälje.

Ingen anmälan behövs.

Sekretess råder.

Kontakt

Anhörigkonsulent psykisk ohälsa Marie Brithell 08-523 062 14

Anhörigkonsulent missbruk Lies Viström 08-523 019 09

Välkommen!

Kontakt

Socialtjänstens mottagningsfunktion

Behöver du hjälp mot alkohol-, narkotika- eller annat drogberoende är du välkommen att kontakta oss. Ringer du oss när vi inte har telefontid går det bra att lämna meddelande på telefonsvararen. Vi ringer tillbaka samma dag eller senast kommande vardag. På kvällar och helger kan du istället ringa till socialjouren.

Telefonnummer: 08-523 018 40
Telefontider: måndag-fredag kl. 9.00–11.00.

Mejladress: kontakt@sodertalje.se

Besöksadress: Dalgatan 36-38