Hur går en utredning till hos missbruk myndighet?

Du som har problem med riskbruk, missbruk eller beroende har rätt att söka stöd från oss på socialtjänsten. Då gör vi en utredning för att tillsammans med dig ta reda på vilket stöd som kan passa just dig.

Socialsekreteraren kommer bland annat att ställa frågor om ditt beroende och din livssituation. Ibland behöver utredningen kompletteras med bedömningar från andra professionella. Syftet är att få en helhetsbild av din livssituation för att kunna erbjuda dig rätt behandling.

När socialsekreteraren tillsammans med dig kommit fram till vilka behov av vård och behandling du har, fattar socialtjänsten ett beslut. Efter beslutet gör ni tillsammans en planering kring vården och behandlingen.

Ibland bedömer vi att du inte har behov av stöd från oss. Då kallas det avslag och betyder att du inte får en insats. Du har rätt att överklaga ett sådant beslut.

På kommunens webbplats finns en generell text om hur du ska göra när du överklagar

Om du utöver insatser från socialtjänsten har behov av sjukvårdsinsatser har du rätt till en samordnad individuell plan (SIP) med landstinget. I så fall hjälper vi dig med det. Utifrån dina önskemål samverkar vi även med andra.

LVM (lag om vård av missbrukare i vissa fall)

Det kan i särskilt allvarliga fall bli aktuellt med LVM. Lagen möjliggör sluten tvångsvård av vuxna missbrukare efter beslut av förvaltningsrätten.