Öppenvårdsbehandling missbruk och beroende

Öppenvårdsteamet är Södertälje kommuns behandlingsmottagning för vuxna med alkohol-, drog- och spelproblematik. Vår mottagning har även en anhörigkonsulent som anhöriga till dem i missbruk kan vända sig till. Du som är anhörig kan vara anonym och inga journaler förs på samtalen.

Vilken hjälp erbjuder öppenvårdsteamet?

Vi erbjuder psykosocial behandling för dig som upplever att du har beroendeproblematik och vill göra en förändring av dina levnadsvanor. Vi strävar efter att matcha våra behandlingsupplägg och insatser utifrån varje persons individuella behov. Våra behandlingar utgår från socialstyrelsens riktlinjer och baseras på evidens och beprövad erfarenhet.

Vem kan få hjälp?

För att kunna delta i öppenvårdsbehandling ska du vara bosatt i Södertälje kommun och få ett biståndsbeslut på beroendebehandling. Ett biståndsbeslut kan ordnas genom kontakt med Södertälje kommuns vuxenenhet/missbruk. Vuxenenheten skickar sedan ett uppdrag till Öppenvårdsteamet som tillsammans med dig fattar beslut kring lämplig insats. För dig som blir beviljad öppenvård är behandlingar kostnadsfria.

Om du söker rådgivning eller information om behandlingar kan du vända dig direkt till Öppenvårdsteamets mottagning. Information och rådgivning sker anonymt.

Anonymitet

Öppenvårdsteamet lämnar inte ut uppgifter till utomstående om personer som deltar i våra behandlingsinsatser. Undantag är om du själv ger ditt samtycke om att information får lämnas till exempelvis andra vårdaktörer eller anhöriga.

Nykter, drogfri och spelfri

För att en behandling ska vara verksam vill vi att du är nykter och drogfri under din behandlingstid. Nykterhet och drogfrihet kan vara utmanande, men det ökar dina möjligheter att tillgodogöra dig behandlingen och ger bra förutsättningar till att förändra negativa levnadsvanor. Det ger dig också bättre tillgång till dina egna tankar och känsloliv och innebär en trygghet för personal och andra deltagare.

Kontakt

Mottagningstelefon: 0724-69 50 97
Besöksadress: Bangatan 4A, Södertälje

Behandlingsmetoder, klicka på kryssen för mer information.

Boendestöd

Målgrupp: De som får ett biståndsbeslut om öppenvård och som behöver stöd att hantera sin vardag i hemmet och ute i samhället.

Målsättning: Boendestöd är ett strukturerat, rehabiliterande, praktiskt och socialt stöd som ska bidra till att du stärker din förmåga att klara vardagen i bostaden och ute i samhället. Insatserna ska bidra till att du kan leva ett så självständigt liv som möjligt.

BoF/Beslut och förberedelse

Målgrupp: De som får ett biståndsbeslut om öppenvård för beroendeproblematik och som behöver längre stöd och förberedelser för att uppnå nykterhet.

Målsättning: Att hjälpa dig komma till beslut om eget engagemang i behandling/livsstilsförändring samt stödja dig i aktivt förändringsarbete. Vi arbetar med nykterhetsprövning, motivation, ambivalensförståelse, mentalisering/kommunikation kring känslor och beroendelära.

CRA-behandling

Målgrupp: De som fått ett biståndsbeslut om öppenvård och har skadligt bruk/missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika.

Målsättning: CRA (Community Reinforcement Approach) syftar till att hjälpa dig till ett drogfritt liv. Vi jobbar för att förstärka faktorer som främjar drogfrihet och minska faktorer som främjar droganvändning. Metoden bygger på inlärningspsykologi och kognitiv beteendeterapi.

Färdighetsträning/DBT

Målgrupp: De som får ett biståndsbeslut om öppenvård för beroendeproblematik och har behov av att hitta en inre emotionell balans.

Målsättning: Att lära dig att förändra dina egna beteenden, känslor och tankar som är kopplade till problem i livet och som orsakar negativa känslor. Vi jobbar bland annat på att minska dömande, tomhet, konflikter och känslostyrt beteende och på att öka färdigheterna i medveten närvaro, känsloreglering och relationer.

Klara-samtal

Målgrupp: De som får ett biståndsbeslut om öppenvård för beroendeproblematik.

Målsättning: Metoden bygger på KBT, 12-stegsbehandling och MI. Upplägget är inriktat på insikt och medvetenhet, självkänsla, skuld och skam, vuxna, barn och föräldrarollen, anhörigperspektivet och sorg, sorgeprocessen.

Spelbehandling

Målgrupp: De som får biståndsbeslut om öppenvård för sitt spelberoende.

Målsättning: Att dukommer till insikt om ditt spelberoende. Vi tittar på tankefällor, skuld, skam och ekonomi.

Tolvstegsbehandling

Målgrupp: De som får ett biståndsbeslut om öppenvård för beroendeproblematik och som behöver längre stöd och förberedelse för att uppnå nykterhet.

Målgrupp: Företag/organisation. Samt andra aktörer som har behov av beroendebehandling för anställda eller familjemedlem med alkohol- eller drogproblematik. Du kan vara anonym och kontakta 12:an direkt för konsultation. Behandlare: Mikael Chemlali 08-523 04768 eller 076-6482302, Kenneth Hård 08-523 06649 eller 076-6481076.

Målsättning: Behandlingen riktar sig till dig som överkonsumerar eller missbrukar alkohol eller narkotika och vill finna en lösning till förändring. Syftet är att ge dig kunskap om din egen relation till alkohol, droger eller annan beroendeproblematik och förstå sjukdomen. I beteendeterapin används metoder för att åstadkomma förändringar i tankar, känslor, beteende och livssituation för att undvika alkohol och droger. Vi stärker och tränar på färdigheter för ett nyktert liv och förmågan att känna igen, undvika och hantera risksituationer för återfall.

Tolvstegsbehandling bygger på ett strukturerat program och ett aktivt deltagande. Behandlingen sker i grupp och är på heltid, måndag till fredag. Individuella samtal sker vid behov.

Återfallsprevention

Målgrupp: De som fått ett biståndsbeslut om öppenvård och som har missbruk och beroendeproblem som rör alkohol och narkotika.

Målsättning: Genom en form av kognitiv beteendeterapi (KBT) jobbar vi för att förebygga återfall i missbruk och beroende. I behandlingen lär du dig färdigheter som du använder i ditt förändringsarbete, till exempel öka din förmåga att känna igen, undvika och hantera risksituationer och bli mer medveten om de personliga konsekvenserna av det beteende du vill ändra på.

Återfallsprevention vid kriminalitet

Målgrupp: De som får ett biståndsbeslut om öppenvård och som behöver arbeta återfallspreventivt med kriminalitet.

Målsättning: Genom en form av kognitiv beteendeterapi (KBT) jobbar vi för att förebygga återfall i kriminalitet. I behandlingen lär du dig färdigheter som du använder i ditt förändringsarbete, till exempel öka din förmåga att känna igen, undvika och hantera risksituationer och bli mer medveten om de personliga konsekvenserna av det beteende du vill ändra på.

Öppna gruppen

Målgrupp: Öppen resurs. Det behövs inget biståndsbeslut. Hit är du välkommen förutsatt att du inte uppträder störande och blåser 0,00.

Måsättning: Att stötta och motivera dig till att ta ett beslut om att delta i någon av våra behandlingar. Vi arbetar med olika teman gällande beroendeproblematik, ambivalens, känsloreglering, relationer med mera.