Nyheter omsorg och socialt stöd

Äldreomsorgen förstärker med nyckelkompetens för demensvård

2021-06-28

I juni diplomerades 21 undersköterskor från olika arbetsplatser inom äldreomsorgen i Södertälje kommun till Silviasyster, en specialistutbildning för undersköterskor i demensvård med Sophiahemmets högskola som utbildningsanordnare. Inom kommunens vård- och omsorgsboenden pågår ett arbete för att utveckla demensvården.

Dagens demensteam ska utvecklas till ett multiprofessionellt nätverk där olika yrkeskategorier som är specialiserade inom demens ingår. Först ut är våra nya Silviasystrar som ska finnas på alla vård- och omsorgsboenden.

Rätt kunskap för rätt stöd

Det är viktig för äldreomsorgen att Södertäljeborna känner sig trygga med att det finns rätt hjälp att få för den som drabbas av demenssjukdom. Det ska finnas rätt kunskap i mötet med personer med demenssjukdom så att äldreomsorgens medarbetare kan ge rätt stöd och hjälp. Silviasystrarnas specialistutbildning ger dem en djupare förförståelse för individens och även närståendes situation.

En Silviasyster har genomgått stiftelsen Silviahemmets gedigna demensvårdsutbildning. Utbildningen ger verktyg och fördjupar kunskaperna om stödjande och lindrande demensvård med målet att ge välbefinnande och livskvalitet för brukare och deras närstående. Den syftar också till att stimulera till en fortsatt och kontinuerlig kompetensutveckling samt regelbunden reflektion på de arbetsplatser Silviasystrarna är verksamma.

God omvårdnad bästa medicinen

Fokus i utbildningen till Silviasyster är stödjande och lindrande demensvård. God omvårdnad är bästa medicinen och förhållningssättet måste vara integrerat i medarbetaren. En nyckel i god demensvård är att man måste kunna se vad som inte syns och höra vad som inte sägs. Och man måste kunna förstå och göra sig förstådd också när orden fattas.

Den fördjupade kompetensen inom demensvård ger äldreomsorgen bättre förutsättningar att möta brukaren där hen befinner sig i sin sjukdom vilket innebär bättre möjligheter för att planera vilket stöd den enskilda brukaren är i behov av. När personen med demens själv kommer till tals ökar möjligheterna för brukaren att öka livskvaliteten för den drabbade.

Demens en folksjukdom som förväntas öka

Demens är en av våra vanligaste folksjukdomar. I framtiden förväntas antalet som insjuknar i demens öka kraftigt. För äldreomsorgen är det därför nödvändigt att fördjupa kunskapen så att verksamheten blir ännu bättre på att möta de äldres behov.