Nyheter omsorg och socialt stöd

Förbättrade arbetsvillkor för att förbättra äldreomsorgen

2021-02-01

Södertälje kommuns projekt ”Förbättrade arbetsvillkor” har lett till en bättre arbetsmiljö i äldreomsorgen.

Under 2018 startades ett gediget projekt på omsorgskontoret för att skapa bättre arbetsvillkor för de som arbetar inom äldreomsorgen. I uppdraget ingick att, utifrån forskning och beprövad erfarenhet, testa nya arbetsmetoder.

Som en del av det projektet sjösattes ett pilotprojekt i hemtjänsten i Järna, ”Team i teamet”, som sedan har mynnat ut i hur vi på flera håll arbetar med äldreomsorgen idag. I grunden ligger ett salutogent förhållningssätt i arbetet, vilket betyder att personalen utgår från vad som förhöjer hälsan hos brukarna, snarare än fokuserar på vad som orsakar sjukdom. 

Konkret innebär det att personalen har dialog med brukarna för att lyssna in behov och önskemål så att de kan planera in vistelser utefter det behovet, snarare än tidigare då arbetsdagen var mer tidsstyrt med mer fasta tider hos brukare, oavsett behovet. Det här kombinerat med planeringsarbetet inom arbetsgruppen gör också att personalen snabbt kan ställa om arbetsdagen, till exempel när de upptäcker att en brukare behövde ett extra besök den dagen.

Vi har också skapat mindre arbetsgrupper som tar hand om en fast grupp med brukare. Det här skapar en kontinuitet i arbetet med varje enskild brukare och en trygghet i interaktionen mellan personal och den som behöver omvårdnad. I den långsiktiga planeringen fungerar det också bättre när personalen har färre brukare att ge vård och stöd till. Här kan fokuset vara mer på det som skapar hälsa hos brukarna och ta in den aspekten i den dagliga omvårdnaden.

Resultatet av pilotprojektet ”Team i teamet” visade alltså på många vinster både för arbetsmiljön hos personalen och för omsorgsarbetet med brukarna. I det fortsatta arbetet har vi fått skruva på det som fungerade mindre bra där det främst är planeringsarbetet som behöver förbättras.

”Vi har fått många lärdomar och flera framgångsfaktorer från Team i teamet och det implementeras nu brett inom vår äldreomsorg. Vi behöver samtidigt säkra att vi tillbringar den största delen av vår arbetstid ute hos brukarna vilket vi gör genom att justera planeringsarbetet.” säger Karin Björkryd, omsorgsdirektör.

Tobias Westergaard, verksamhetsstrateg på Omsorgskontoret, berättar att uppföljningsarbetet av projektets effektmål år 2020 visar att flera hemtjänstgrupper idag arbetar utifrån Team i teamets principer. Han konstaterar också att enheterna fortsatt behöver arbeta med att stärka medarbetarnas delaktighet i planering av brukarnas insatser och fortsätta utvecklingsarbetet av metoden.

Över 300 medarbetare vid omsorgskontoret har utbildats i salutogent förhållningsätt inom ramen av projektet ”Förbättrade arbetsvillkor”. Målet är att alla ska grundutbildas i detta förhållningsätt för att säkerställa implementeringen i hela äldreomsorgen.