Nyheter omsorg och socialt stöd

Verksamhet för funktionsnedsättning i fokus för avhandling

2021-05-07

Fredagen den 7 maj lägger kommundoktorand Susanne Larsson fram sin avhandling Självbestämmande i LSS – en villkorad rättighet för personer med intellektuell funktionsnedsättning vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. En kommundoktorand har en anställning inom kommunen och genomgår en forskarutbildning på högskola eller universitet inom sin tjänst.

Både arbete och forskning

De senaste fem åren har Susanne arbetat deltid som forskarstuderande parallellt med sitt arbete som verksamhetsutvecklare inom verksamheten för personer med funktionsnedsättning (VFF). Forskarstudierna har skett vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola. VFF är en del av kommunens omsorgskontor. 

Vad avgör självbestämmande i en LSS-insats

Frågan doktoranden Susanne Larsson ställt sig i sin forskning utgår den för funktionshinderområdet centrala frågan om självbestämmande vid insatser enligt lagen om särskilda insatser (LSS).

Självbestämmande är en viktig princip och riktmärke i både nationell och internationell lagstiftning på funktionshinderområdet. Frågan om självbestämmande är dock komplex, dels genom funktionsnedsättningarnas innebörd, dels genom den maktobalans som präglar stödrelationer av olika slag.

I och med att VFF tog in en kommundoktorand har den teoretiska förankringen inom verksamheten ökat med ökad professionalitet och yrkesstolthet som resultat. Detta gagnar både personal och dem som har och behöver stöd av olika slag. 

Förankring bidrar till värdefull utveckling

Kommunens verksamhet för funktionshindrade strävar mot att bli en lärande organisation med reflektion som redskap för att utmana verksamheten för att säkra kvaliteten och öka flexibiliteten för framtiden.  Susanne har kunnat ge viktiga bidrag till verksamhetsutvecklingen genom att återkoppla kunskap från forskningen tillbaka till organisationen. 

Fakta om kommundoktorand

En kommundoktorand har en anställning inom kommunen och genomgår en forskarutbildning på högskola eller universitet inom sin tjänst. Doktoranden både arbetar och forskar.

Forskningen är koncentrerad till ett problem/utmaning som arbetsgivaren har ett behov av att få hjälp med och bidrar därmed till att verksamheten utvecklas. Genom den praktiknära forskningen ser verksamheterna direkta resultat och får ny kunskap och förståelse för nya arbetssätt. Genom att vara en länk mellan forskningen och verksamheten hjälper kommundoktoranden högskolans forskargrupper att se till så att forskningen som bedrivs är relevant i praktiken.