Samverkan kring våld i nära relation

Samverkansgruppen mot våld i nära relationer är en samverkan mellan Södertälje, Salem och Nykvarns kommuner, polis, åklagare, Södertälje kvinno-/ungdomsjour Södertälje sjukhus och primärvården.

Dess syfte är att:

  • underlätta samarbetet mellan parterna gällande personer som utsatts för våld i nära relation
  • skapa ett fungerande flöde mellan parterna för att förenkla och förkorta handläggningstiderna inom respektive verksamhet
  • verka för gemensamma kompetens och informationsinsatser
  • skapa förutsättningar för samverkan i akuta lägen.

Gruppen sammanträder minst fyra gånger per år och kallas samman av Samordnaren kvinnofrid/våld i nära relation i Södertälje kommun. Samverkansgruppens styrgrupp som består av chefer från respektive myndighet följer regelbundet upp arbetet och sätter också upp övergripande mål.

Bild på Kari Rooth

Kari Rooth

Samordnare Kvinnofrid/Våld i nära relationer Telefon: 08-523 061 08 E-post: kari.rooth@sodertalje.se