Elevhälsa

Att trivas och må bra i skolan är en förutsättning för att lyckas väl i skolan. Elevhälsa handlar om att främja hälsa och skapa goda förutsättningar för inlärning hos alla elever.

För att komma i kontakt med elevhälsoteamet behöver du kontakta respektive skola. 

I Skollagen står att ”Det ska finnas elevhälsa för eleverna. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala, och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot målen.”

Det ingår i elevhälsans generellt riktade arbete att:

  • främja elevernas lärande, utveckling och hälsa,
  • förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter,
  • bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa.

Det ingår i elevhälsans individuellt riktade arbete att:

  • bidra till att varje enskild elev ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål,
  • undanröja hinder för lärande, utveckling och hälsa,
  • uppmärksamma och på rektorns uppdrag utreda orsaker till inlärningsproblem, 
  • uppmärksamma och utreda orsaker till ohälsa,
  • bidra med åtgärder och anpassning för varje enskild elev i behov av särskilt stöd, och
  • uppmärksamma och utreda orsaker till frånvaro.
Försäkringar

Kommunen har en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Södertälje kommuns verksamhetsområde. Den gäller både i skolan och på fritiden.

En olycksfallsskada är en kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Försäkringen gäller inte för sjukdom.

Försäkringen hanteras av SRF - Stockholmsregionens Försäkring AB. På SRF:s hemsida finns all information samt blanketter för skadeanmälan. 

Gå till försäkringsbolaget för att anmäla en skada