Modersmål

Talar ni ett annat språk än svenska hemma? Då kan ditt barn få modersmålsstöd eller modersmålsundervisning

Syftet med modersmålsstöd och modersmålsundervisning är att ge elever som använder ett annat språk än svenska i hemmet, möjlighet att utveckla kunskaper i det språket. Undervisningen följer Skolverkets kursplan för ämnet Modersmål. Bedömning och betygsättning från årskurs 6 sker på samma sätt som i övriga ämnen. De kunskaper och förmågor som en elev visar bedöms i förhållande till betygskriterierna i kursplanen. Modersmålsundervisningen är ett frivilligt ämne. Vårdnadshavare ansöker om undervisning. För elev som påbörjat undervisning är närvaro obligatoriskt.

Modersmålsstöd i förskoleklassen

Förskoleklassen ska medverka till att elever som har ett annat modersmål/förstaspråk än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål/förstaspråk. För elever i förskoleklassen kan modersmålsstöd erbjudas med hjälp av en modersmålslärare en gång per vecka. Det språk som kan ansökas om, ska vara det språk som barnet använder för kommunikation i hemmet. För att undervisningen ska ordnas för ditt barn, krävs att minst fem elever i kommunen ansökt om undervisning på samma språk samt att en lämplig lärare finns att tillgå. Ansökan inför höstterminen görs senast den 15 maj. 

Ansök om modersmålsstöd i vår e-tjänst.

Modersmålsundervisning i grundskola och anpassad grundskola

Ansökan om modersmålsundervisning kan tidigast göras från årskurs 1 och eleven deltar sedan i undervisningen under samtliga årskurser i grundskolan, eller tills dess att vårdnadshavare gör en avanmälan. Observera att en ny ansökan behöver göras vid byte av skola. För elever som inte deltagit i modersmålsundervisningen i Södertälje kommun tidigare, eller som inte deltagit kontinuerligt, görs en kartläggning av elevens kunskaper för att säkerställa att eleven har grundläggande kunskaper i språket. Undervisningen sker helt på undervisningsspråket. För att undervisningen ska ordnas för ditt barn, krävs att minst fem elever i kommunen ansökt om undervisning på samma språk samt att en lämplig lärare finns att tillgå. Ansökan inför höstterminen görs senast den 15 maj.

Ansök om modersmålsundervisning i vår e-tjänst. 

Modersmålsundervisning i nationellt minoritetsspråk i grundskola och anpassad grundskola

Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna har en starkare rätt till modersmålsundervisning än andra elever. Det finns inga krav på att språket ska vara elevens dagliga umgängesspråk eller att eleven ska ha förkunskaper i språket. De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Ansökan inför höstterminen görs senast den 15 maj.

Ansök om modersmålsundervisning i vår e-tjänst.