Stöd i grundskolan

Skolor ska ta hänsyn till elevers olika behov och uppväga skillnaderna i deras förutsättningar att nå kunskapskraven. Alla elever ska få ledning och stimulans. Vissa elever behöver extra anpassningar. En del behöver dessutom särskilt stöd.

Om du som förälder är orolig för ditt barns utveckling i skolan ska du vända dig till den förskola, grundskola eller gymnasium där ditt barn går. Du kan kontakta skolkuratorn eller skolsköterskan för att prata om vad det kan bero på att barnet har problem eller mår dåligt i skolan. Om barnet går i förskola kan du vända dig till den som är ansvarig för förskolan alltså rektor eller förskolechef. 

Du som är barn eller ungdom kan själv gå till skolkuratorn eller skolsköterskan om du vill ha någon att prata med.

 

Det är många saker som spelar in för att man ska må bra och trivas i skolan. I Södertälje kommun finns resurscentrum som jobbar med elevhälsa, där det finns personal som arbetar förebyggande och kan vara till stöd när det behövs.Om du som förälder är orolig för ditt barns utveckling i skolan ska du vända dig till den förskola, grundskola eller gymnasium där ditt barn går. Ungdomar kan själva vända sig direkt till ungdomsmottagningen. Resurscentrum arbetar på uppdrag av respektive förskola/skola som stöd- och expertfunktion för kommunens barn och elever, inklusive barn i behov av särskilt stöd.

Inom deras ansvarsområde ligger:

Specialpedagogisk och psykologisk kompetens
Skolhälsovård
Skolstöd (kompetensutveckling samt råd och stöd vid funktionsnedsättning)
Ungdomsmottagning
Skolakuten