Stöd i grundskolan

Alla barn har rätt till utbildning. Målet är att alla barn ska klara av kunskapskraven i skolan. Om du som förälder är orolig för ditt barns utveckling i skolan ska du vända dig till läraren eller rektorn på den förskola, grundskola eller gymnasium där ditt barn går. Det gäller också om ditt barn av någon anledning känner ett motstånd mot att gå i skolan.

Barn har olika behov av hjälp i sin kunskapsutveckling och skolan har ett ansvar att skapa en god lärandemiljö, en god undervisning och en skyldighet att anpassa utbildningen så att varje elev får chansen att utvecklas så långt som möjligt. Även en god närvaro underlättar möjligheterna att klara kunskapskraven och det är viktigt att tidigt upptäcka och sätta in rätt åtgärder vid en frånvaroproblematik.

Anpassningar ska göras så snart läraren uppmärksammar att eleven riskerar att inte nå kunskapskraven i ett ämne. Exempel på extra anpassningar kan vara:

  • Ett särskilt schema över skoldagen
  • Ett undervisningsområde förklarat på annat sätt
  • Extra tydliga instruktioner
  • Anpassade läromedel
  • Digital teknik
  • Hjälp att förstå texter
  • Enstaka specialpedagogiska insatser

Om skolans anpassningar inte är tillräckliga för att ditt barn ska klara kunskapskraven ska rektor utreda om ditt barn är i behov av särskilt stöd. Utredningen görs för att kartlägga ditt barns skolsituation och vilket stöd ditt barn behöver. En sådan utredning ska i de flesta fall ske i samråd med skolans elevhälsoteam.  Om utredningen visar att ditt barn är i behov av särskilt stöd ska skolan upprätta ett åtgärdsprogram där skolan beskriver vilka åtgärder som man ska vidta för att eleven ska klara kunskapskraven.

Du som vårdnadshavare ska tillsammans med ditt barn få möjlighet att delta när åtgärdsprogrammet upprättas. Du har en möjlighet att överklaga ett beslut om att upprätta ett åtgärdsprogram och du har även möjlighet att överklaga ett beslut om att inte upprätta ett åtgärdsprogram. Överklagandet lämnar du till skolan. Om skolan bestämmer sig för att inte ändra sitt beslut skickas din överklagan vidare till Skolväsendets överklagandenämnd.

Resurscentrum

Resurscentrum är en verksamhet i Södertälje kommun som fungerar som ett stöd för skolornas arbete. Resurscentrum arbetar tillsammans med skolorna för att skapa goda lärmiljöer, utveckla undervisningen och skapa så goda förutsättningar för alla elever att utvecklas så långt som möjligt. Resurscentrum kan stödja skolorna i sitt arbete med elevhälsofrågor, speciellt kring barn och elever i behov av särskilt stöd.

Som vårdnadshavare eller elev så ska du alltid vända dig till din skola eller förskola för dina frågor och behov. Det är skolorna som i vissa frågor tar kontakt med Resurscentrum för stöd i sitt arbete.