Vår profil

VerksamhetsidéHölöskolan är en skola som präglas av hög trivsel, studiero och trygghet där vi målmedvetet utifrån verksamhetsiden aktivt elevinflytande. Detta kännetecknas av hög delaktighet bland eleverna i deras skoldag.

 En skoldag som präglas av arbetssätt där ämnena sätts i ett tydligt sammanhang. Eleverna på Hölöskolan är medvetna om sin kunskapsutveckling och gör naturliga, välförankrade och medvetna val i sitt skolarbete. Eleverna på Hölöskolan är delaktiga i hela sin skoldag där elevrådet har en naturlig del i skolans vardag. 

Kännetecken

Hölöskolan är en skola där alla känner sig välkomna. Under sin 10 åriga resa genom skolans årskullar lär elever och personalen snabbt känna varandra. Trygghet, trivsel och studiero säkerställs bland annat genom Olweus, fadderverksamhet, skuggningsdagar, tvärgrupper, samarbeten över årskurser och mycket mer.

Lärarna på skolar har god kännedom och kunskap att arbeta med elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Med naturen inpå knuten lär sig barnen hänsyn och samarbete i skog och mark likväl som i klassrum och idrottshall.

Så arbetar vi

Lärarna samverkar och samarbetar över ämnesgränser vilket synliggör hur skolans ämnen hänger samman. Vi använder oss av Lärplattformen som digitalt kommunikations och dokumentationsverktyg. Vi arbetar efter Olweusprogrammet som är ett arbetssätt för att reducera mobbning och kränkande behandling