Eneskolan

Brev ifrån skolledningen

Hej,

Äntligen är det dags, skolan drar igång efter en härlig sommar och snart hör vi åter skratt och röster i korridorerna från era barn, våra elever - som vi längtat! Precis innan sommarlovet infann sig, publicerade skolledningen ett brev till elever så väl som vårdnadshavare. Där presenterades skolans utveckling gällande arbetsmiljö och resultat samt kommande personal inför detta läsår. För er som missade denna information finns brevet publicerat på skolans hemsida.

PERSONAL

Inför detta läsår har vi haft en relativt låg personalomsättning och kunnat förstärka personalstaben ytterligare. 95%  av våra lärare är legitimerade, vilket är fantastiskt utifrån den lärarbrist som råder i landet. Personal som undervisar och inte har legitimation får stöd och handledning av en behörig lärare i både planering samt bedömning. Skolan följer skolverkets riktlinjer vid visstidsanställning av obehörig personal. Vi kommer fortsätta rekrytera och målsättningen är att alla lärare på Eneskolan ska ha legitimation. De tre sista rekryteringarna som gjordes när så väl elever som personal gått på sommarlov blev Nina Stenbjörn, grundskollärare med erfarenhet som klasslärare, förstelärare och skolledare. Nina kommer arbeta i arbetslag f-6 som speciallärare. Tove Kjellberg, legitimerad i ämnena svenska och engelska. Tove kommer börja i oktober och stötta upp i åk 7,8,9 i tvålärarskap efter behov.  

Vår skolsköterska har gått vidare till annat uppdrag och Camilla Kapor övertar hennes tjänst inom kort. Camilla är legitimerad sjuksköterska och har 10 års erfarenhet med sig i sin ryggsäck av sjukvårdsarbete på Huddinge sjukhus.

RESULTAT

Årskurs 6 genomförde under vårterminen nationella prov i engelska, matematik och svenska med väldigt fina resultat. I matematik blev 91% godkända och 64% av eleverna fick betyg D eller högre betyg. I Svenska blev 95% godkända och 66% fick D och högre betyg. I engelska blev 97% godkända och 92% fick D och högre betyg.

Angående elevernas slutbetyg i årskurs 9 har vi också haft goda skäl att glädjas. Eneskolan har ökat med 15 % i gymnasiebehörighet under föregående läsår och 92% av våra elever kunde gå vidare till gymnasiala studier.  Eneskolan tillsammans med Pershagen delar första platsen i kommunen med högts behörighet.

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE

Skolledningen kommer under det här läsåret prioritera att revidera lärarnas åtagande och se till att deras tid och arbetsuppgifter renodlas för det ämnesdidaktiska, det vill säga planering, genomförande och bedömning i samarbete med kollegor. Vi kommer fokusera på att ha så få schemabrytande aktiviteter som möjligt, och se lektionerna som heliga. Kärnverksamheten är det viktiga.

I vårt systematiska kvalitetsarbete under det här läsåret kommer vi fortsätta arbetet med att öka behörigheten till gymnasiet med tidiga insatser och stöd samt kontinuerlig uppföljning av elevernas resultat i kärnämnena i alla årskurser.

Vi kommer även att analysera skillnaderna mellan flickor och pojkar i måluppfyllelse i årskurserna 6-9 och med stöd av forskning och våra förutsättningar på skolan ta fram en handlingsplan. Handlingsplanen ska syfta till att öka måluppfyllelsen för pojkar som i dagsläget tenderar att prestera lägre resultat än flickor över hela landet och så även på vår skola.

Läsårets kompetensutvecklande insats för vår personal ansvarar specialpedagoggruppen för i samarbete med resurscentrum. Syftet är att öka kunskapen om anpassningar som kan göras i undervisningen för att våra elevers behov ska kunna tillgodoses i ännu högre grad.

Slutligen ska vi fortsatta att öka trivsel och gemenskap på skolan både för och mellan elever och personal. Pågående insatser som trivselskola, upprustning av möbler i klassrum, korridorrer och möjligheter till fler sociala aktiviteter fortgår.

GDPR


Dataskyddsförordningen är en ny lag som trädde i kraft den 25 maj 2018. Den är EU-gemensam och ersätter den nu gällande personuppgiftslagen (PuL). Syftet är att skydda varje enskild EU-medborgares integritet och stärka individens rättigheter vid behandling av personuppgifter. Vi behandlar många olika typer av personuppgifter. För att säkerställa att ditt barn får utbildning och omsorg av hög kvalitet behöver skolan hantera ditt barns personuppgifter och dokumentera hens utveckling och ibland andra känsliga uppgifter.

 

Exempel på vanligt förekommande personuppgifter som vi behandlar är ditt barns namn, adress, och personnummer. Vi behöver också samla in en del personuppgifter om dig som vårdnadshavare, till exempel dina kontaktuppgifter. Studieresultat, diagnoser, utredningar, åtgärdsprogram, utredningar av kräkande behandling och medicinska uppgifter är andra exempel på uppgifter som skolan hanterar på daglig basis.

 

Som vårdnadshavare har du rätt att få information om vem som ansvarar för behandlingen av dina och ditt barns personuppgifter, varför ditt barns skola behöver behandla dem, hur länge och vad de ska användas till. Kontakta skolledningen om du har frågor och funderingar om vår hantering och syfte utifrån ditt barn. Vi passar också på och ber er som vårdnadhavre att inte maila oss känslig information utan kontakta oss via telefon eller lärplattformen via verktyget PIM.  På hemsidan finns en folder om hur vi lagrar information, varför och vilka som har åtkomst av denna och delge er.

TRIVSELREGLER

Trivselreglerna kommer personalen att gå igenom med eleverna under uppstartsdagen och ni som vårdnadshavare kommer få hem dokumentet för att ta del och signera. Nytt inför detta läsår är att inga elever får lämna skolans område under skoltid utan att dialog förts mellan mentor och vårdnadshavare, enligt bestämmelser om tillsynsansvaret i skolan, Skollagen 5:3 samt föräldrabalken kapitel 6. Vi har också utökat en mobilfri skoldag till att även omfatta årskurs 7. Vi ska även implementera att de sista eleverna som äter i matsalen sätter upp sin stol och torkar av sin matplats som ett led att öka trivsel och underlätta för personalen i matsalen. 

 

SKLOLSTART
Terminens första dag är den 15 augusti med start kl 8.00, dagen är schemabrytande och alla elever slutar klockan 13.00. Dag två är enligt schema.  Nytt för detta läsår är att alla lektioner börjar klockan 8.00 istället för 8.10.

SLUTLIGEN

På Eneskolan känner skolledningen tillsammans med personalen en stolthet och glädje att få arbeta just på Eneskolan. Skolans styrka är att vi har gedigen kompetens med utbildad professionell personal, vi finner lösningar tillsammans, arbetar systematiskt och har roligt ihop. Vi ser fram emot ett nytt läsår tillsammans med era barn och er. Varmt välkomna till ett nytt spännande och utmanande läsår.

Hälsningar

Rektor Ida Brånn, Biträdande rektor Petra Fasth åk f-6, Biträdande rektor Karin Carlén Grip åk 7-9

 

 

 

 

 

vt 2018

Hej,

Tänk vad tiden går fort, snart är det dags för eleverna att ta sommarlov och skolan kommer stå ekande tom. Det har varit ett fantastiskt läsår där vi ser att både elever och verksamhet utvecklats, några exempel på detta är:

Fritids

Fritids har omorganiserats med en mer läroplansstyrd och strukturerad verksamhet med tematiskt arbete. De teman man har arbetat med under terminen är språk, skapande, hälsa och rörelse, film och manus samt vatten. Den fysiska miljön har förändrats och det arbetet kommer fortgå framöver för att inspirera och tydliggöra aktiviteter och möjligheterna för barnen. Mindre barngrupper som arbetar under personalens ledning är en medveten strategi som förstärkt barnens trygghet och ökat deras aktivitet. Ett ytterligare led för barnen att vara med och påverka sin tid på fritids blir fritidsrådet som startar upp till hösten.

Arbetslag F – 5

F-5 har under året arbetat i grön flaggprojektet, med hållbara tankeprocesser, som ingår i de globala målen. Många fina projekt på skolgården och i klassrummet har genomförts och vi är mycket stolta över elevernas arbeten. Skolan har fortsatt med att bjuda in vårdnadshavarna till öppet hus där eleverna redovisat sina arbeten. Vi har även anordnat julmarknad. Något som uppskattas av både elever och lärare. Arbetsron i klasserna har förbättrats och många av klasserna har deltagit i nationella tävlingar. Vi är en av fyra i kommunen som deltog i batterijakten och vår skola kom dessutom på 16 plats i en mattetävling, med över tusen anmälda klasser. Förutom detta har skolan skapat en god grund för elevernas utveckling i programmering och datalogiskt tänkande. En del har kodat klockor och termometrar, andra har jobbat med speldesign och spelidé, vissa har fokuserat mycket på industridesign i 3D och några har gjort sina första steg genom att koda ett litet bi att ta sig igenom en labyrint.

 Årskurs 6

Årskurs 6 genomförde under våren nationellaprov i engelska, matematik och svenska med väldigt fina resultat. I matematik blev 91% godkända och 64% av eleverna fick betyg D eller högre betyg. I Svenska blev 95% godkända och 66% fick D och högre betyg. I engelska blev 97% godkända och 92% fick D och högre betyg. Satsning på läsförståelse i svenska och textframställning i engelska har gett en mycket god effekt.  Något som också har haft påverkan på goda studieresultaten är det medvetna arbetet för aktivitet, rörelse och social gemenskap.  Eleverna har lämnat in sina mobiltelefoner på morgonen och fått dem åter vid skoldagens slut vilket lett till att dessa elever varit mer aktiva på raster.

Årskurs 7

Under våren startade skolan upp ett samarbete med Ronnaskolan med syfte att utbyta erfarenheter med hopp om nya relationer och kunskaper utifrån ämnet idrott och hälsa. Den 24 maj hälsade hälften av våra elever på i Ronnaskolan och genomförde aktiviteter som syftade till samarbete och hälften av deras elever kom till Eneskolan, det var en fantastisk dag med strålande sol och många skratt. Vi kommer fortsätta utveckla detta samarbete under nästa läsår.

Årskurs 8

Under april hade årskurs åtta praktik i två veckor i följd, en lyckad prao där eleverna fick med sig värdefulla erfarenheter och vissa till och med ett sommarjobb. Återkoppling ifrån praoplatserna har varit mycket fina omdömen om eleverna och deras insatser. I egna reflektioner efter praon har eleverna uttryckt att det har varit kul, utvecklande och att de har fått med sig nya erfarenheter och kunskaper. Man har även hunnit med att arbeta med värdegrundsfrågor och genomförde en värdegrundsdag under temat ”han, hon, hen” som blev väldigt lyckad med intressanta diskussioner, kloka frågor och vidgade vyer.

Årskurs 9

Eleverna i årskurs 9 har varit fantastiska i arbetet kring deras avslutningsmiddag där de med stöd av personal och under temat entreprenöriellt lärande sålt kläder och kakor för att ha ekonomi och genomföra en avslutningsmiddag på Vibynäs. Vi är så glada för elevernas skull och ser fram emot att fira tillsammans med dem den 11 juni då middagen går av stapeln. Vi vill även lyfta fram Paulina Repo Alhström som den 11 juni tar emot ett stipendium som årets elev på kommunhuset, stort grattis! Vid julavslutningen analyserade vi elevernas resultat och kunde konstatera att behörigheten till gymnasiet ökat sedan tidigare läsår och nu väntar vi med spänning om utvecklingen håller i sig inför kommande betygsättning som nalkas.

Studiegården årskurs 7-9

Skolledningen genomförde en omorganisation inför Ht 2017, där de tidigare två studiegårdarna istället blev en. Till den nya studiegården anställdes en utbildad lärare som fick ansvaret att driva studiegården med stöd av skolans elevhälsoteam. Läraren samarbetar med ämneslärarna på skolan, och följer deras planeringar så långt det är möjligt. Läraren planerar för varje enskild elev och lägger upp undervisningen så att det passar den enskilde eleven som är behov av särskilt stöd i ett eller flera ämnen.  Läraren är också betygssättande i de ämnen denne undervisar i. Eleverna som arbetat på studiegården har ökat sin måluppfyllelse och utvecklat sin studieteknik. Skolledning samt personal anser att studiegården är en mycket kvalitativ stödinsats som syftar till att alla våra elever ska utvecklas och nå målen i slutet av årskurs 9.

Klass årskurs 6-8

Klass årskurs 6-8 är en mindre grupp med blandade elever som har behov av ett mindre sammanhang. I klass 6-8 har vi sett stor utveckling socialt som kunskapsmässigt. Genom tematiskt och ämnesövergripande arbetssätt ser vi en ökad motivation för fortsatt lärande och socialutveckling.

Elevrådet åk 6-9

Under början av läsåret samlades elevrådet för Eneskolans årskurs 6-9, dels för att presentera sig för varandra som nytillträdda representanter, dels för att påbörja höstterminens arbete. Elevrådets ordförande och sekreterare deltog i den nationella Elevrådskongressen, detta år i Mölnlycke, för att få en inblick i hur Sveriges elevråd arbetar och har under läsåret drivit arbetet på skolan.

Eneskolans elevråd har exempelvis planerat och förberett öppnandet av en kiosk på skolan, diskuterat och fört fram hur skolans policy kring planering av examinationer skall följas, samt suttit i samtal med representanter för Eneskolans matsal för att diskutera och följa upp elevernas och matsalspersonalens tankar kring skolmaten och lokalerna.

 Skolledningen berättar

Den här terminen har vi gjort stora satsningar för att trygga upp och förbättra arbetsmiljön på skolan för så väl elever som personal. Årskurs 9 har fått nya elevskåp, sittgrupper har köpts in till korridorer i årkurs 7-9, pingisbord, biljardbord, och fotbollsspel är under installering och i höst öppnar kiosken upp samt ett rum för läsning och sällskapsspel. Förra veckan kom en lastbil med nya bänkar och stolar till elever i årskurs f-5. Förutom fysiska attributer fortsätter trivselskolprojekt att ha framgång och allt fler elever deltar på de elevledda rastaktiviteterna eller aktiverar sig på de utsatta aktivitetsstationerna.

Vi konstaterar att det är god stämning på skolan både bland elever och personal, minskad skadegörelse och färre antal kränkningsärenden och mer socialt samspel på rasterna. För att fortsätta utveckla och trygga arbetsmiljön i förebyggande syfte kommer vi under sommaren installera övervakningskameror i korridorerna i årskurs 6-9. Det är många skolor i Södertälje kommun som har haft kameror under en längre tid t.ex. Pershagen, Igelsta, Wasa, Ronna samt Rosenborg med mycket goda resultat. Både personal, elever och vårdnadshavare har upplevt det positivt runt om i Södertäljes grundskolor.

Vi har rekryterat inför nästa läsår för att stärka upp organisationen och fortsätta öka måluppfyllelsen för alla elever. Följande personal kommer förstärka skolan till höst:

  • Peter Johansson legitimerad lärare i svenska, matematik och so-ämnena, kommer tillhöra blivande arbetslag 7.
  • Malin Grunert legitimerad lärare i svenska, tyska och kommer tillhöra blivande arbetslag 8.
  • Anna Karlegård Andersson legitimerad lärare i engelska, tyska samt svenska och kommer tillhöra blivande arbetslag 9.
  • Marcus Frögren legitimerad lärare i slöjd och kommer tillhöra arbetslag 6.
  • Veronika Fredriksson lärarstudent med ett år kvar i årkurs f-3 kommer undervisa årskurs 1 då Daniel Jarl är föräldraledig.

Skolledningen den här terminen har varit tillförordnad och till hösten är det nu klart att vi fortsätter våra uppdrag på Eneskolan. Vi ser fram emot att fortsatta skolans positiva utveckling tillsammans med den höga kompetens och engagemang som finns i personalstaben. Skolledningen kommer även utökas med ytterligare en biträdande rektor. Hon heter Karin Carlen Grip och har lång erfarenhet av elevhälsoarbetet utifrån rollen som specialpedagog och utvecklingsledare i Ekerökommun.

Elevens val årskurs 3-9 till hösten kommer att bli valbart. Eleverna kommer kunna välja på svenska, engelska, eller matematik och vissa årskurser kommer även kunna välja idrott och hälsa eller musik. Valet eleven gör avser en termin och går ej att byta under terminens gång. Elevens val är en fördjupning och breddning.

Kunskaper och förmågor som man utvecklar under dessa lektioner gynnar utvecklingen i ämnet överlag. Man får ej betyg på elevens val. Blankett för valet och mer information om detta kommer till terminsuppstarten.

Till hösten blir det möjligt att köpa klädesplagg med skolans emblem på om man önskar. Information om utbud, pris och beställningsperiod kommer under höstterminens uppstart.

Slutligen för de elever som ska få betyg den här terminen postar vi enligt rutin alla kuverten den 13 juni. Blivande årskurs 7 kommer också få de nya klasserna i samma utskick.

Skolstart sker den 15 augusti kl:8.00, busskort hämtas på expeditionen någon dag innan skolstart eller fås samma dag dock behöver man som vårdnadshavare ansöka om busskortet via kommunen.

Hälsningar Skolledningen

Rektor Ida Brånn, Biträdande rektor Petra Fasth