Vår profil

Verksamhetsidé: Synligt lärande genom inkludering och beskrivs med ledorden Glädje, Trygghet och Väl förberedda elever. I Järna grundskola ska det pedagogiska klimatet genomsyras av detta. Vi anser att det är grunden till att ge våra elever bra förutsättningar att bli väl förberedda inför livet och framtida studier.

Verksamhetsidé

Synligt lärande genom inkludering och beskrivs med ledorden Glädje, Trygghet och Väl förberedda elever. I Järna grundskola ska det pedagogiska klimatet genomsyras av detta. Vi anser att det är grunden till att ge våra elever bra förutsättningar att bli väl förberedda inför livet och framtida studier.

 

Kännetecken

Eleverna ska uppleva skolgången som en pedagogisk helhet, där varje elev ses som en egen individ. Alla elever ska ha möjlighet att prestera efter sin förmåga och möjlighet att utnyttja sina starka sidor på bästa sätt.

 

Så arbetar vi

Arbetet kring värdegrunden bedriver vi fortlöpande utifrån begreppen Trygghet – Ärlighet – Respekt. Varje läsår startas med värdegrundsdagar utifrån olika teman.


Vi vill ge eleven en pedagogisk helhet från förskoleklass till sista året i år nio. Varje elev ska kunna ta del av och följa sin utveckling via den individuella utvecklingsplan som upprättas i förskoleklass och följer eleven till åk 5. Elevernas förmågor dokumenteras också regelbundet genom kunskapsmatriser på lärplattformen som är ifyllda i varje ämne i slutet av varje termin ända upp till åk 9. Varje elev är unik och ska utifrån det ges bästa möjlighet till personlig utveckling och kunskapsinhämtning.

 

Tavestaskolan

För att uppnå mål i arbetsplan och läroplan har vi valt inriktningen Hälsa – Natur – Kultur. Vi värnar om att alla dagligen ska ha utevistelse i tillräcklig omfattning. Där är vår stora, fina skolgård och vår fantastiska närmiljö en tillgång. Vi värnar om barnens trygghet och målet är att få eleverna att våga ta ställning genom att stärka deras självkänsla, lära sig att lyssna och visa hänsyn mot varandra men också att lära sig tycka om sig själva.

 

Eneskolan

År F–5 prioriterar målområdet Hälsa och utgångspunkten i det arbetet är att utveckla den gemenskap och trygga goda stämning som finns på skolan. Varje dag före lunch tar vi alla en stärkande promenad över Enekullarna till matsalen. Vi satsar på gemensamma upplevelser och värnar om våra traditioner. I övrigt lägger vi stor vikt vid att skapa naturliga undervisningssituationer som behandlar livsfrågor. Målet är att få eleverna att våga ta ställning, lära sig att lyssna och visa hänsyn mot varandra men också att lära sig tycka om sig själva.