Profil

På Viksbergskolan kommer vi att arbeta mycket med rörelse och aktivitet hos både elever och personal

Att barn generellt sett är mer stillasittande idag än tidigare är ingen hemlighet. Inte heller att daglig rörelse och fysisk aktivitet har positiva effekter på elevers koncentration, uthållighet och lärande. Av den anledningen kommer eleverna på Viksbergskolan att aktivera sig fysiskt varje dag under en skolvecka. Det kan se olika ut mellan tillfällena men skolans attraktiva utemiljö kommer naturligtvis att finnas i centrum av dessa aktiviteter.

Att röra sig varje dag kommer vara en prioriterad aktivitet på Viksbergskolan både för elever och för personal!

Utöver rörelse och aktivitet kommer Viksbergskolan att vara en sammanhållen skola från förskoleklass till årskurs 6 med tydlig röd tråd vad gäller både arbetssätt och innehåll. Skolan planeras för ett flerlärarskap runt klasserna där undervisningen planeras, genomförs och utvärderas av lärarna tillsammans. Undervisningen på skolan kommer att byggas runt olika former av ämnesövergripande samarbeten både inom klassen och mellan årkurser för att skapa sammahang och mening.

I och med att fastigheten är en miljöcertifierad Green buildning finns en naturlig koppling till hållbar utveckling och framtidssäkring av både vår omgivning och framtida generationer. Detta kommer att återspeglas i den undervisning som sker i skolan.