Introduktionsprogram

Individuellt alternativ ska hjälpa elever vidare till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden. Utbildningen utformas för en enskild elev och vänder sig till ungdomar som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram. Täljegymnasiets introduktionsprogram kallas IA Tälje.

IA Tälje är till för dig som behöver studera i lugn och ro samt i egen takt och saknar behörighet till gymnasieskolans nationella program.

På IA Tälje blir eleverna sedda och väl bemötta. 

Elevernas erfarenheter får utrymme och de får undervisning som tillgodoser enskilda behov och krav. IA Tälje vill förmedla glädje och lust att fortsätta lära samt utveckla elevernas förmåga att dra egna slutsatser, förklara, bearbeta, analysera samt argumentera för sitt tänkande.

Mål:

 • Att eleven utvecklar kunskaper, färdigheter och olika förhållningssätt som stärker förmågan att anpassa sig till det moderna samhället.
 • Att eleven får utvecklas, känna växandets glädje och få uppleva den tillfredsställelse som kommer genom framsteg och att övervinna svårigheter.


Vision

Undervisningen bygger på en helhetssyn. Detta gäller elever, personal, föräldrar, skolledning samt alla som deltar i samarbetet kring eleven.
Undervisningen baseras på färdigheter av olika slag, exempelvis läs- och skrivförmåga, vardagsmatematik samt kunskaper att orientera sig i det omgivande samhället etc. De sociala basfärdigheterna är lika viktiga som de teoretiska, vilket genomsyrar hela verksamheten.


IA Täljes Introduktionsprogram erbjuder

 • Möjlighet att uppnå betyg i de behörighetsgivande
 • ämnena du saknar från grundskolan
 • Individuellt anpassad studieplan
 • Anpassad klassrumsmiljö med egen arbetsplats
 • Struktur och rutiner
 • Heldagssysselsättning
 • Undervisning i mindre grupp
 • Tillgång till dator samt kompensatoriska hjälpmedel
 • Undervisning via Smartboard
 • Arbetsuppgifter utifrån elevens nivå och takt
 • Teori varvat med praktik (varje termin)
 • APL (arbetsplatsförlagt lärande) inom olika yrkesområden
 • Aktiviteter utanför skolan i form av idrott, kultur samt
 • upplevelser i närmiljön


IA Tälje vänder sig till elever som har:

 • Inlärningssvårigheter
 • Som har behov av egen inlärningstakt
 • Bristande koncentration
 • Passivitet
 • Bristande färdigheter att arbeta självständigt
 • Inåtagerande problematik
 • Saknar behörighet till gymnasieskolans nationella
 • program

Ansökan till IA Tälje görs via gymnasieintagningen.

Kontakta SYV på din skola

Information ang. IA Tälje kontakta:

anna.franzén@sodertalje.se

Kommentarer från elever och föräldrar

Får allt stöd jag behöver för att utvecklas!
Bra och skön miljö!
Bästa skola jag gått på!
Jag kan koncentrera mig bättre!
Känner mig trygg!
Jättebra! Jag förstår vad som sägs och förklaras!
Vår son/dotter har hittat hem!