Specialpedagog

Specialpedagogerna på Täljegymnasiet har som huvuduppgift att skapa goda förutsättningar för lärande och utveckling i skolan.

Vi ger stöd och råd till alla elever som vill förbättra sin studiegång. Stödet kan handla om enskilda samtal, kartläggning av elevens behov, förslag på individuella- och/eller gruppanpassningar, förslag på studieteknik, kompensatoriska hjälpmedel som till exempel digitala hjälpmedel med mera. Vid behov ordnar vi särskilt stöd och skriver åtgärdsprogram.

Vi besöker lektioner för att se hur undervisningen fungerar. I samband med det samarbetar vi vanligen med ledningen och annan berörd personal för att se till att lärmiljön blir så bra som möjligt.  

Tillsammans med skolledningen, kuratorn, skolsköterskan och studievägledaren ingår vi i skolans elevhälsoteam vars främsta uppgift är att främja elevers lärande, utveckling och hälsa.

Vi strävar efter att se till att eleverna mår bra, att de får god ledning och stimulans, att de känner sig inkluderade, trygga och delaktiga samt att de utvecklas både kunskapsmässigt och socialt. Eleven i centrum, goda relationer, tydlig kommunikation, öppenhet, samarbete och en god struktur är viktiga ledord i vårt arbete.

Känn dig välkommen!