Introduktionsprogram

Individuellt alternativ

Sök till IA programmet!

Individuellt Alternativ utformas för enskild elev och ska hjälpa eleven vidare till nationellt program, annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden. Utbildningen vänder sig till ungdomar som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett nationellt program och som har relativt stora kunskapsluckor och kanske tycker det är svårt att känna motivation inför skolarbetet.  Täljegymnasiets introduktionsprogram kallas IA Tälje.

Individuellt Alternativ

På IA Tälje får du studera i lugn och ro och i din egen takt. Dina erfarenheter får utrymme och du får undervisning som tillgodoser dina enskilda behov och krav. På IA Tälje vill vi förmedla glädje och lust att lära. Vi vill även utveckla elevernas förmåga att dra egna slutsatser, analysera samt argumentera för sitt tänkande.

 

Mål

 • Att eleven utvecklar kunskaper, färdigheter och olika förhållningssätt som stärker förmågan att anpassa sig till det moderna samhället.

 • Att eleven får utvecklas, känna växandets glädje och får uppleva den tillfredsställelse som kommer genom framsteg och att övervinna svårigheter.

 

Vision

Undervisningen bygger på en helhetssyn. Detta gäller elever, personal, föräldrar, skolledning samt alla som deltar i samarbetet kring eleven.

Undervisningen baseras på färdigheter av olika slag, exempelvis läs- och skrivförmåga, matematik samt kunskaper att orientera sig i det omgivande samhället. De sociala basfärdigheterna är lika viktiga som de teoretiska, vilket genomsyrar hela verksamheten.

 

IA Tälje erbjuder:

 • Möjlighet att uppnå betyg i de behörighetsgivande ämnena du saknar från grundskolan

 • Individuellt anpassad studieplan

 • Anpassad klassrumsmiljö med egen arbetsplats

 • Struktur och rutiner

 • Heldagssysselsättning

 • Undervisning i mindre grupp

 • Tillgång till Ipad samt kompensatoriska hjälpmedel

 • Arbetsuppgifter utifrån din nivå och din takt

 • Teori varvat med praktik för dig som önskar

 • Aktiviteter utanför skolan i form av idrott, kultur samt upplevelser i närmiljön

 

IA Tälje vänder sig till elever som:

 • Saknar behörighet till gymnasieskolans nationella program

 • Har inlärningssvårigheter

 • Har behov av egen inlärningstakt

 • Har bristande koncentration

 • Har bristande färdigheter att arbeta självständigt

 • Har närvaroproblematik

 

Ansökan till IA Tälje görs via gymnasieintagningen, kontakta Studie- och yrkesvägledaren på din skola. För information om IA Tälje, kontakta Magdalena Broman Winberg.

Kommentarer från elever och föräldrar

 • Får allt stöd jag behöver för att utvecklas!
 • Bra och skön miljö!
 • Bästa skola jag gått på!
 • Jag kan koncentrera mig bättre!
 • Känner mig trygg!
 • Jättebra, jag förstår vad som sägs och förklaras!
 • Vår son/dotter har hittat hem!