Studiecoacher

På skolan är vi tre stycken studiecoacher. Vi heter Charbel Mirza, Faten Varto och Martin Viberg.

Vår uppgift på skolan kan liknas vid ett mentorsuppdrag. Det innebär att vi har hand om elevens studiesituation på ett övergripande plan och att vi handleder eleverna i studieteknik. Det betyder också att vi stöttar eleverna i deras lärande och sociala utveckling.  En gång per termin följer vi upp elevens utveckling i ett utvecklingssamtal. 

Om en elev har frågor kring skolsituationen är han/hon välkommen att vända sig till oss. Beroende på vad det gäller avgörs om frågan ska hanteras av oss eller annan personal, till exempel från elevhälsoteamet.

Vi är länken mellan vårdnadshavare/elev/skola/lärare/elevhälsoteam. Föräldrar till minderåriga elever har oss som kontaktperson på skolan. 

Sjukfrånvaro ska anmälas via Lärplattformen. Anmälan görs av förälder om eleven är minderårig. Studiecoacherna har ansvar för att följa upp eventuell frånvaro och motivera till skolnärvaro.

Charbel Mirza
*Barn- och fritidsprogrammet
*El- och energiprogrammet
*Vård- och omsorgsprogrammet
E-post: charbel.mirza@sodertalje.se
Tel: 08-5230 4417

Faten Varto
(Tjänstledig)
E-post: faten.varto@sodertalje.se
Tel: 08-5230 4148 

Martin Viberg
*Bygg- och anläggningsprogrammet
*Bildprogrammet
*VVS- och fastighetsprogrammet
E-post: martin.viberg@sodertalje.se
Tel: 08-5230 4735