Information till förskolor och skolor om coronaviruset

Södertälje kommun följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger. Om informationsinriktningen förändras uppdateras vår information. Hur skolor och förskolor ska agera med anledning av coronaviruset väcker en del frågor. Här kommer information från Smittskydd Stockholm och Samverkan Stockholmsregionen.

Kommunens skolor och förskolor håller öppet som vanligt. Friska personer kan gå till skola och förskola.

Vårens nationella prov ställs in. Läs hela nyheten här.

Den 20 mars börjar vi med distansundervisningen inom gymnasiet, vuxenutbildningen och yrkeshögskolan Läs hela nyheten här.

Information från Folkhälsomyndigheten 

Råd för att minska risken för smittspridning av coronavirus i skolor

För att minska risken för smittspridning ska elever och personal vara uppmärksamma på symtom som feber, hosta och svårigheter att andas och vid sådana symtom hålla sig hemma. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva och muskel- och ledvärk. Rekommendationerna gäller oavsett om man varit på resa innan man blev sjuk eller inte. Elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i två dagar innan man får gå tillbaka till skolan.

De flesta elever som går i grundskolan eller motsvarande skolformer, har skolplikt och förväntas därför vara i skolan. I dagsläget bedömer Folkhälsomyndigheten att det ur ett smittskyddsperspektiv inte finns anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan. Bedömningen baserar sig på erfarenheter från spridning av influensasjukdom, som smittar på liknande sätt som covid-19. Baserat på samma erfarenheter så vet vi att det har ingen eller mycket liten effekt på smittspridningen att stänga skolor. Ur andra perspektiv, som det samhälleliga och sociala fyller skolan dessutom en viktig funktion.

Om en elev blir sjuk under skoldagen

Om en elev insjuknar under skoldagen ska eleven gå hem så snart som möjligt. Personalen kontaktar då elevens vårdnadshavare och bedömer om eleven kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills vårdnadshavare anländer.

Kontaktvägar för mer information

Det är huvudmannen, det vill säga kommunen för kommunala skolor och styrelsen för fristående skolor, som har arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar för skolorna. De fattar beslut i frågor kopplade till arbetsgivar- och arbetsmiljöansvaret. Folkhälsomyndighetens och den regionala smittskyddsenhetens bedömning kan tjäna som underlag för sådana beslut.

Vid generella frågor kring covid-19 hänvisas till frågor och svar om covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats.
För att ställa frågor kan man också ringa till det nationella informationsnumret 113 13.
När det gäller frågor kring arbetsmiljöansvar hänvisas till Arbetsmiljöverket, www.av.se.
Vid oro och frågor från elever och vårdnadshavare om en specifik skolas situation hänvisas till ordinarie kontaktvägar till skolan. Elevhälsan på skolan samverkar med skolledningen kring smittskydd och hygien i skolan. De följer råden från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsenheten.

Förebyggande åtgärder mot luftvägsinfektioner

Nedan listas allmänt förebyggande åtgärder mot spridning av luftvägsinfektioner:

  • Undvik att röra vid ansiktet och ögonen.
  • Undvik nära kontakt med sjuka människor.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns.
  • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk. Då hindras smitta från att spridas och från att förorena händer.
  • Påminn eleverna dagligen om vikten av att vidta förebyggande åtgärder för att förhindra smittspridning.

Skolan kan vidta ytterligare åtgärder för att förhindra smittspridning, nedan följer mer specifika åtgärdsförslag.

Handhygien

  • Informera om värdet av att ha en god handhygien och påminna eleverna om att tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Vid behov, instruera barn och elever om hur de ska tvätta händerna. Se till att det finns goda möjligheter till handtvätt i skolan med tillgång till tvål och pappershanddukar.
  • Skriv ut och sätt upp affischer om handtvätt.
  • Placera ut handsprit på lämpliga ställen där det inte finns tillgång till tvål och vatten, till exempel entréer och matsalar.
  • Se över rutinerna vid skolmåltiden. Elever bör i möjligaste mån inte förse sig med mat och tillbehör själva.

Läs mer om coronaviruset på 1177.se

Läs mer om coronaviruset på folkhalsomyndigheten.se

Läs mer om coronaviruset på skolverket.se