Fristående kurser

På Campus Telge i Södertälje kan du gå olika utbildningar vid många svenska lärosäten – utan att flytta dit.

På vårt levande campus ges inte bara föreläsningar: Här kan du träffa och plugga med kurskamrater, äta, fika och hitta ro att studera på egen hand.

Här hittar du både etablerade och välkända utbildningar men också några av de nyaste utbildningarna i landet.

Kurser vårterminer

FRISTÅENDE KURSER
Kurser vårterminer

Utforska naturvetenskap och teknik med science center-pedagogik II 7,5 hp

Tematiskt arbetssätt med naturvetenskap och teknik integrerade med andra skolämnen, experiment med enkel, vardaglig utrustning, kunskapsområden med fokus på barns vardag och närmiljö och kopplade till grundskolans styrdokument enligt läroplan och kursplan.

Upptäck, undersök och utforska naturvetenskap och teknik i förskolan 7,5 hp

Undersökande och utforskande arbetssätt. Arbete med naturvetenskap och teknik som ett naturligt inslag genom att experimentera med enkel, vardaglig utrustning. Några av naturens olika kretslopp och människans delaktighet i dessa. Hur teknik kan användas för att lösa problem i vardagen. Hur man kan lära sig naturvetenskap genom att använda estetiska uttrycksformer. Hur man kan fånga upp barnens tankar och koppla dem till livsstilsfrågor. Lärande för hållbar utveckling.

Naturorienterande ämnen och teknik i skolår F-3, del II 7,5 hp

Kursens naturvetenskapliga och tekniska innehåll tar sin utgångspunkt i grundskolans styrdokument och relatera detta till aktuell ämnesdidaktik. Särskild vikt ägnas åt att ge studenterna stöd i uttolkningen av det naturvetenskapliga och tekniska innehållet i kursplanerna och omsättandet av detta i en god elevverksamhet
– Dokumentation och bedömning av elevers kunskapsutveckling
– Naturvetenskapliga och tekniska arbetssätt
– Science center-pedagogik som ett upplevelsebaserat lärande
– Tematiska arbetssätt.

Utforska naturvetenskap och teknik med science center-pedagogik II 7,5 hp

Tematiskt arbetssätt med naturvetenskap och teknik integrerade med andra skolämnen, experiment med enkel, vardaglig utrustning, kunskapsområden med fokus på barns vardag och närmiljö och kopplade till grundskolans styrdokument enligt läroplan och kursplan.

Upptäck, undersök och utforska naturvetenskap och teknik i förskolan 7,5 hp

Undersökande och utforskande arbetssätt. Arbete med naturvetenskap och teknik som ett naturligt inslag genom att experimentera med enkel, vardaglig utrustning. Några av naturens olika kretslopp och människans delaktighet i dessa. Hur teknik kan användas för att lösa problem i vardagen. Hur man kan lära sig naturvetenskap genom att använda estetiska uttrycksformer. Hur man kan fånga upp barnens tankar och koppla dem till livsstilsfrågor. Lärande för hållbar utveckling.

Naturorienterande ämnen och teknik i skolår F-3, del II 7,5 hp

Kursens naturvetenskapliga och tekniska innehåll tar sin utgångspunkt i grundskolans styrdokument och relaterar detta till aktuell ämnesdidaktik. Särskild vikt ägnas åt att ge studenterna stöd i uttolkningen av det naturvetenskapliga och tekniska innehållet i kursplanerna och omsättandet av detta i en god elevverksamhet. Kursen innebär bl.a.

  • dokumentation och bedömning av elevers kunskapsutveckling
  • naturvetenskapliga och tekniska arbetssätt
  • science center-pedagogik som ett upplevelsebaserat lärande
  • tematiska arbetssätt.
Kurser höstterminer
Handledning för yrkesverksamma inom hälso- och välfärdsområdet 7,5 hp

Teorier och metoder för handledning, Paradigmteori, Begreppet handledning och dess syfte, Handledning som process, Handledningssamtalet, Etiskt förhållningssätt, funktion och strategier för handledare.