Nyheter

Skolan levererar, trots pandemi

2020-10-15

Resultaten för den senaste elevenkäten är sammanställda, 97 procent* tycker att vi har gjort ett bra jobb under Coronapandemin.

På frågan om skolan gör ett bra jobb med nya utbildningsmetoder under Coronapandemin instämmer 86% av eleverna som svarat på enkäten helt eller till stor del, 11% instämmer delvis, och enbart 3% instämmer inte alls. Sammanfattningsvis instämmer 97%, helt, till stor eller till viss del.

*97 procent av de elever som svarat på enkäten och som instämt med påståendet helt, till stor del eller delvis till att skolan har gjort ett bra jobb med nya utbildningsmetoder under Coronapandemin.