Välkommen till förskolan

Vad roligt att du vill jobba i förskolan hos oss! Vi i Södertäljes i satsar på förskolan och leder utvecklingen. Förskolan i Södertälje är en dynamisk arbetsplats där vi har höga förväntningar på varandra i en vänlig kontext. Som förskollärare i Södertälje kommun kommer du att göra en stor skillnad varje dag!

En kommungemensam verksamhetsidé

Verksamhetsidén speglar den egna praktiken mot Reggio Emilias filosofi. Det innebär att alla kommunala förskolor i Södertälje gemensamt tar ställning för:

  • förskolan som en demokratisk mötesplats där barnen ska ges möjlighet att påverka samhället och utveckla det medborgarskap de redan har.
  • förskolan som en plats för socialisering där lek, glädje, utmaningar, och estetiska upplevelser är förutsättningar för lärande och utvecklandet av barns förmågor och kunnande.
  • att gemensamt skapa en känsla av sammanhang hos individen i relation till sin närmiljö och dess historia.

Funktionellt delat ledarskap, FDL

Flera av våra förskoleområden arbetar utifrån FDL. Detta innebär att verksamheten har två chefer som har olika ansvarsområden.
Förskolechefen har det pedagogiska ansvaret och enhetschefen har ett administrativt och organisatoriskt ansvar.
Genom att dela upp ansvarsområdena får cheferna möjlighet att fördjupa sina kunskaper inom sina respektive områden. Det innebär också att de kan vara mer närvarande och tillgängliga för verksamhetens medarbetare. Vi tror på ett nära ledarskap och hoppas att du ska trivas hos oss!

Centralt anställda pedagogistor och ateljéristor

För att stödja och utmana dig som ny hos oss och den nuvarande pedagogiska verksamheten finns centralt anställda ateljéristor och pedagogistor.
Vi strävar också efter att alla förskoleområden ska ha lokalt anställda ateljéristor och pedagogistor. 

Förskollärare med särskilt utvecklingsuppdrag, FSU

Södertälje kommun har FSU:are vars uppdrag är att vara inspiratörer för våra verksamheter. Kommunens alla FSU:are ingår i ett nätverk där kompetensutveckling varvas med kollegialt lärande. Även denna insats har en konkret koppling till vår gemensamma verksamhetsidé och har ett tydligt mål om ökad likvärdighet. 

Normpiloter

Pedagoger som fortbildats till normpiloter har ett uppdrag att, utifrån ett normkritiskt perspektiv, avlyssna och åskåda ett arbetslag. Därefter utmanas arbetslaget att, genom ett kollegialt lärande, utmana sina normer och utifrån dessa göra normförflyttningar.

 

Välkommen till oss! Vi ses snart. 

Förmåner för dig som förskollärare

Utöver de förmåner som gäller alla medarbetare så får du som förskollärare även tillgång till: 

Lönesatsning

En satsning som infördes 2017 innebär 1 500 kronor extra i årets lönerevision för cirka 140 lärare och förskollärare. Staten gjorde förra året en satsning på lärares löner med hjälp av lärarlönelyftet. Den satsningen tog Södertälje del av. Nu kompletteras den med en egen satsning. Den extra satsningen omfattar lärare som inte fått del av förstelärarreformen eller lärarlönelyftet.

Praktiknära kompetensutveckling

Vi anordnar  praktiknära fortbildningsinsatser på olika nivåer kring exempelvis språkutvecklande arbetssätt och Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Vidareutbildningen kopplas till den egna praktiken utifrån fastställda behov. Vi vill att alla som arbetar inom förskolan i Södertälje ska dela samma syn kring begrepp och förhållningssätt som är viktiga för barnen i Södertälje. Genom vidareutbildning skapar vi utrymmen för förskollärare att fortsätta utvecklas både individuellt och kollektivt.  

Lokalt forsknings- och utvecklingsbidrag

Kommunen vill stimulera förskollärare och lärare att omsätta skolforskning i det egna arbetet. Därför inför vi en modell där man inom ramen för sin tjänst kan få möjlighet att tillämpa aktuell forskning i syfte att förbättra kvaliteten i undervisningen. Såväl enskilda lärare som grupper av lärare ska kunna ansöka om FOU-bidrag. I ansökan ska framgå vad det är för forskningresultat man vill tillämpa och vilka effekter man förväntar sig i barnens eller elevernas lärande och utveckling. Satsningen gäller från och med läsåret 2017/2018. 

Stipendier

20 stipendier – fem i förskolan, tio i grundskolan och fem i gymnasieskolan – ska delas ut varje år till förskollärare och lärare som gjort viktiga insatser för att utveckla förskolan och skolan, och som har förbättrat barnens och elevernas förutsättningar att nå målen. 

Gemensamt kvalitetsarbete

I Södertälje kommun har vi tagit fram en gemensam mall för förskolornas, grundskolornas och gymnasieskolornas systematiska kvalitetsarbete. Den har ett starkt mål- och resultatperspektiv och består av tre delar:

  • en resultatdel som beskriver nuläget i form av statistik och självskattningar
  • en analysdel som belyser nuläget utifrån en rad olika perspektiv
  • en utvecklingsdel som anger åtgärder som ska leda till utveckling och förbättring av enhetens verksamhet
Resurscentrum

I Södertälje kommun finns Resurscentrum som jobbar med barn- och elevhälsa. Där finns det personal som arbetar förebyggande och kan vara till stöd för våra förskolor när det behövs. Det finns exempelvis funktioner som talpedagog, specialpedagog och psykolog som kan stötta verksamhet och personal med kompetensutveckling och handledning.

ReMida

ReMida är ett kreativt återvinningscenter som erbjuder barn och pedagoger outnyttjat rest- och spillmaterial från lokala företag och industri. ReMida lägger tyngdpunkten på kreativitet och ett miljövänligt förhållningssätt. Syftet är att stimulera samt locka barnens lust till kreativitet och skapande.

Tanken är även att ReMida ska bidra till en ökad miljömedvetenhet genom att ett material får ett nytt eller förlängt liv. ReMida binder samman industri, utbildning och konst på ett kraftfullt sätt.

Jobba som förskollärare

Förskolan förklarar del 1

Förskolan förklarar del 2

Funktionellt delat ledarskap

Södertälje sommar

Södertälje höst och vinter