Välkommen som grundskollärare i Södertälje kommun

Vad roligt att du vill jobba i grundskolan hos oss! Vi är en kommun som som satsar på skolan och vänder trenden? Som grundskollärare i Södertälje kommer du att vara med i utvecklingen av innovativa metoder som höjer kvaliteten i våra skolor. Under de senaste åren har eleverna förbättrat sina resultat och det syns i klassrummet och i undervisningen.

Två-/flerlärarskap 

Två-/flerlärarskap innebär att två eller flera lärare planerar, undervisar och utvärderar undervisningen tillsammans. Denna modell infördes för att utforma en mer flexibel och varierad undervisning utifrån elevernas behov och förutsättningar. Ytterligare en positiv effekt är att lärare får utbyte av varandras kunskaper och kan på så sätt utvecklas i sin yrkesroll. Den här modellen kanske finns på din skola där du ska börja. 

Skolor med verksamhetsidé och profilinriktning: 

Några av våra skolor har profilinriktning musik och idrott. Detta ger eleverna möjlighet att kombinera ett fritidsintresse med utbildning vilket stärker motivationen samt gemenskapen mellan både elever och lärare. 
Andra skolor har en verksamhetsidé med utgångspunkt i en pedagogisk inriktning såsom språk- och kunskapsutvecklande arbete eller science center inriktning. 

Vi ser fram emot att träffa dig och jobba med dig! Välkommen!

Förmåner för dig som grundskollärare

Utöver de förmåner som gäller alla medarbetare i Södertälje kommun så erbjuder vi dig: 

Lönesatsning

En av Södertälje kommuns satsningar innebär 1 500 kronor extra i årets lönerevision för cirka 140 lärare och förskollärare. Staten gjorde förra året en satsning på lärares löner med hjälp av lärarlönelyftet. Den satsningen tog Södertälje del av. Nu kompletteras med en egen satsning. Den extra satsningen omfattar lärare som inte fått del av förstelärarreformen eller lärarlönelyftet.

Stipendier

20 stipendier – fem i förskolan, tio i grundskolan och fem i gymnasieskolan – ska delas ut varje år till förskollärare och lärare som gjort viktiga insatser för att utveckla förskolan och skolan, och som har förbättrat barnens och elevernas förutsättningar att nå målen.

Lokalt forskning- och utvecklingsbidrag

Kommunen vill stimulera förskollärare och lärare att omsätta skolforskning i det egna arbetet. Därför inför vi en modell där man inom ramen för sin tjänst kan få möjlighet att tillämpa aktuell forskning i syfte att förbättra kvaliteten i undervisningen. Såväl enskilda lärare som grupper av lärare ska kunna ansöka om FOU-bidrag. I ansökan ska framgå vad det är för forskningresultat man vill tillämpa och vilka effekter man förväntar sig i barnens eller elevernas lärande och utveckling. Satsningen gäller från och med läsåret 2017/2018. 

Ämnesbaserad kompetensutveckling

Tre dagar om året avsätts för en ämnesbaserad kompetensutveckling för lärare i grundskolan och gymnasiet. Ansvariga för innehållet är utbildningskontorets ledningsgrupp i dialog med rektorer, lärare och lärarnas fackliga organisationer. Ekonomiska resurser avsätts för att möjliggöra att forskare och andra externa aktörer ska kunna leda kompetensutvecklingen. Satsningen gäller från och med läsåret 2017/2018.

Kollegialt lärande

Det kollegiala lärandet på skolorna leds utifrån en strukturerad modell med ett tydligt gemensamt uppdrag och stöd av ett kontinuerligt utvecklingsarbete på central nivå.

Pedagogiskt stöd

Vi har utvecklingslärare som stödjer pedagoger i det dagliga arbetet med att utveckla sin undervisning utifrån forskning och beprövad erfarenhet. 

Flerlärarskap grundskolan

Grundskollärare Södertälje

Södertälje sommar

Södertälje höst och vinter