Förkortningar_utbildningskontoret_södertälje

Förkortningar utbildningskontoret

De här förkortningarna kan du eventuellt komma att stöta på när du börjar hos oss. 

 

UK

Utbildningskontoret

ULG 

Utbildningskontorets ledningsgrupp

KLG

Kommunledningsgrupp

FLG

Förskolans ledningsgrupp

FDL 

Funktionellt delat ledarskap

BO

Barnomsorg

FSK

Förskola

GY

Gymnasiet

Vux

Vuxenutbildningen

RC 

Resurscentrum

SKA 

Systematiskt kvalitetsarbete

RO 

Rektorsområde

VFU

Verksamhetsförlagd utbildning

SYV

Studie- och yrkesvägledning

CPU 

Centrum för professionsutveckling

APL

Arbetsplatsförlagt lärande

PRAO 

praktisk arbetslivsorientering

IKT 

Informations- och kommunikationsteknik

HME

medarbetarundersökning

K-sam

Kontorssamverkan

A-sam 

Arbetsplatssamverkan 

CESAM,

Centralsamverkan 

BHT

Barnhälsoteam

EHT

Elevhälsoteam

IKE 

Interkommunalersättning 

SPSM

Specialpedagogiska skolmyndigheten 

SI 

Skolinspektionen

BEO 

Barn- och elevombudsmannen

DO

Diskrimineringsombudsmannen 

KB

Kränkande behandling

PAR

Polis, Ambulans och räddningstjänst

SFFP

Samverkan skola, fält, fritids, polis 

SIP 

Samordnad individuell plan 

PU 

Pedagogisk utredning

ÅP 

Åtgärdsprogram

KU-dagar 

Kommunövergripande kompetensutvecklingsdagar

Tib 

Tjänsteman i beredskap

BO 

Barnomsorg

SFI 

Svenska för invandrare

FoU

Forskning och utveckling

UN 

Utbildningsnämnden

Kdn

Kommundelsnämnd

Tjut 

Tjänsteutlåtande

Tjsk 

Tjänsteskrivelse