Mål och vision utbildningskontoret

Målbild för Södertäljes förskolor och skolor

Vi tror på att elever med goda kunskaper, med behörighet till gymnasieskolan och som efter avslutad utbildning har en gymnasieexamen, har betydligt fler valmöjligheter för fortsatta studier och till arbete.
Samtidigt vet vi att familjebakgrund och vilken skola eleven går på får allt större betydelse för elevernas resultat.

Vad vi gör i förskolan och skolan är alltså avgörande för barn och ungas framtid.


Vi som arbetar inom Södertäljes förskolor och skolor har all anledning att sträcka på oss. Vi har tillsammans, med kraft, engagemang, ansvar och samsyn genomfört ett förändringsarbete av hög klass! Men nu har utvecklingen varit mer ojämn och vi behöver ta lärdom av det och åstadkomma nödvändiga förändringar. Det är då vi kan säga att vi utför ett hållbart och professionellt arbete.

Förskolor och skolor kan och ska göra skillnad!

Vi måste stärka likvärdigheten i våra förskolor och skolor och bedriva ett strukturerat, fokuserat arbete med fokus på att utveckla undervisningen.

Målbilden är att:

 1. Elevernas meritvärde ska förbättras ytterligare och fler ska bli behöriga till ett nationellt program på gymnasiet.
 2. Andelen elever med gymnasieexamen ska öka.
 3. Södertälje kommuns förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildning ska bli Sverigeledande när det gäller att utveckla undervisningen så att barn och elevers familjebakgrund får minskad betydelse.


För att målen ska nås krävs att alla, på alla nivåer, har höga förväntningar på elever och medarbetare, höga ambitioner och ett stort engagemang.
De höga förväntningarna ska synas i förskolor och skolors miljö, i förhållningssätt och i de normer och värden som genomsyrar verksamheternas arbete.

Utbildning är viktigt och behöver tas på största allvar!

 

Våra styrkor

 • Vårt systematiska kvalitetsarbete (alltså det domument som beskriver våra mål), som är strukturerat och välförankrat med ett tydligt fokus att stärka kvalitén i undervisningen.
 • Vi har tydlig och synlig styrning - att det finns en samsyn hos politiker och tjänstemän om mål, prioriteringar, roller och ansvar.
 • Hög ambition och höga förväntningar

Våra utmaningar

 • Vi behöver stärka likvärdigheten inom och mellan kommunens förskolor och skolor.
 • Vi ska öka andelen elever som blir behöriga till ett nationellt gymnasieprogram.
 • Vi har fokus på att öka andelen elever som tar gymnasieexamen.
 • Vi vill öka andelen legitimerade och behöriga förskollärare och lärare hos oss. 

Vårt fokus 2022/2023

 • Öka likvärdigheten och stärka det kompensatoriska perspektivet.
 • Stärka det kollegiala lärandets effekter så att det bli mer konkret och tydligare leder till en undervisning som gynnar barn och elevers lärande, samt minskar familjebakgrundens betydelse.
 • Säkra kompetensförsörjning med särskilt fokus på förskollärare, grund- och gymnasielärare och skolledare.

Därför är det särskilt roligt att du har valt att jobba hos oss och vi ser fram emot att tillsammans med dig och dina nya kollegor göra det här viktiga arbetet tillsammans. 
Välkommen!

Läs mer om vårt systematiska kvalitetsarbete.