Aktuellt

1500 tyckte till om cykling i Södertälje

2018-10-16

För att få fler Södertäljebor att cykla behövs bland annat bättre cykelvägar och säkrare cykelställ. I slutet av sommaren genomförde Södertälje kommun en cykelenkät som samlade över 1500 inkomna svar från Södertäljeborna om hur staden kan förbättras för cyklister. Nu ska resultatet användas i kommunens fortsatta arbete.

- Vi hade inte förväntat oss att få in så många svar, men det är väldigt glädjande eftersom det visar att många är engagerade i cykelfrågor i vår stad, säger Maria Wikenståhl, trafikingenjör i Södertälje kommun.

En av anledningarna till att satsa på fler cyklister är att folkmängden i Södertälje förväntas öka de närmaste decennierna.

- Vi bygger 20 000 bostäder på 20 år, men alla som flyttar hit kan inte ha bil, då kommer inte alla få plats på vägarna. Fler bilister måste bli cyklister, så att de som faktiskt reser långt med bil kommer fram. Idag är nästan hälften av bilresorna i Södertälje kortare än 5 km, och mer än en fjärdedel är kortare än 3 km. Om de resorna kunde flyttas över till aktiv transport, såsom cykling, skulle vi kunna få en mycket trevligare miljö.

Södertälje har dessutom ett av de högsta ohälsotalen i länet med en relativt hög andel personer som drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar, och en hög andel barn med övervikt. Investeringarna som görs i cykelfrågor är bevisat samhällsekonomiskt lönsamma.

- För varje person som cyklar vinner samhället mycket, dels eftersom personen får en bättre fysisk och psykisk hälsa, dels då det leder till färre utsläpp av växthusgaser och lokala föroreningar. Detta i sin tur leder till bättre luftkvalitet vilket gör att allt färre personer får luftvägssjukdomar.

Cyklister väljer bilen mer sällan

Majoriteten av svaren på enkäten kom från de som redan cyklar, trots att enkäten både vände sig till invånare som cyklar och de som inte cyklar.

- Det är intressant att de som cyklar dagligen tar bilen mer sällan, och istället går eller åker kollektivt  när de inte cyklar. Det tyder på att cykeln ersätter bilresor för dessa personer. Det många kanske inte tänker på är att cykelresor och bilresor är ganska lika, de innebär båda en del frihet. Man behöver inte passa tider på samma sätt och kan åka hemifrån direkt till sin destination.

Det är lite fler män än kvinnor som svarat att de cyklar varje dag, framförallt visar enkätsvaren att män cyklar mer på vintern än kvinnor.

- 65 procent av kvinnorna som cyklar regelbundet på sommarhalvåret cyklar aldrig eller sällan på vintern. Vad det beror på kan vi bara spekulera i, men min slutsats är att kvinnor är mer rädda för att skada sig. Så det här med att ha en god snöröjning är också en jämställdhetsfråga eftersom isiga och snöiga gator verkar hindra kvinnor från att cykla, menar Maria Wikenståhl.

Vädret hindrar fler från att cykla varje dag

Vädret är också den största anledningen till att cykeln inte används varje dag, uppger de som cyklar flera gånger i veckan. Ett annat argument till att inte cykla oftare är att cyklister upplever att det inte finns någon bra cykelväg på väg till destinationen.

- Många uppger också rädsla för att cykeln ska bli stulen som en barriär. Vi behöver satsa på att ta fram fler cykelparkeringar som är mer stöldsäkra, där cykeln kan låsas fast i en bygel eller liknande, och cykelgarage där man kan hyra plats.

Bland de som inte cyklar alls eller väldigt sällan är just rädsla för stöld, men även rädsla för att bli skadad i trafiken, en anledning till att de inte cyklar.

- För att få fler att börja cykla måste vi satsa på säkrare cykelvägar och i vissa fall nya sträckningar av befintliga cykelvägar, berättar Maria Wikenståhl. Många är även rädda för bilisters beteenden, att de kör för fort och inte visar hänsyn.

Maria Wikenståhl, trafikingenjör på Södertälje kommun.

De som svarat på enkäten har också haft möjlighet att tycka till om var nya cykelvägar ska prioriteras. Svaren visar att det är främst i centrum – Nygatan, Ängsgatan, Storgatan och Köpmangatan – som säkrare cykelvägar önskas.

- Det ligger också i linje med vad vi planerar, det är sträckor som vi vet  har bristande länkar. Svårigheten ligger i att det finns väldigt lite plats att göra ingrepp i miljön och ordna med bra passager.

Många önskar också en cykelväg på Tvetavägen, och en bättre förbindelse mellan Tveta och Saltskogfjärden, där många Scania-arbetare parkerar sin cykel.

- Vi kommer också att se över en del otrygga korsningar, bland annat i rondeller, och om vi ska separera fler gång- och cykelvägar. Det kan också bli aktuellt att bygga fler cykelparkeringar i centrum och vid pendeltågsstationen.  

Vad händer nu?

Svaren från enkäten kommer nu att tas vidare. Asfaltsfrågor tas med i programmet för beläggning, sådant som handlar om sopning och vinterväghållning skickas vidare till driftenheten.  

- De större frågorna ska tas med i cykelplanen. Nu tittar vi på vad vi kan genomföra och när. De här svaren gör att vi har lättare att prioritera vårt arbete när vi vet exakt vad invånarna efterfrågar, menar Maria.