Försäljning på gator och torg

Vad som får kallas offentliga platser i Sverige regleras i ordningslagen.

Offenliga platser är exempelvis allmänna vägar, gator, torg och parker. Det vill säga platser som många använder.

Platserna ägs ofta av kommunen, men även privat mark kan räknas som offentlig plats. 

Om du vill använda en offentlig plats, till exempel för att sälja saker eller för att ställa upp en container, måste du ha tillstånd för markupplåtelse.

Från och med 1 september 2020 upphör nuvarande torgstadga. Då behöver du söka polistillstånd för att stå på torg och sälja varor i Södertälje kommun. Läs mer om detta nedan.  

Kontakta kommunens markupplåtare om du har frågor kring de nya reglerna: Tel 08-5230 10 00, e-post sbk.markupplatelse@sodertalje.se

Torgstadgan upphör från 1 september 2020

Sedan 1 september 2020 gäller inte längre den tidigare torgstadgan i Södertälje kommun. Istället erbjuds varuförsäljning på lämpliga och möjliga platser på allmän plats enligt ordningslagen. Det innebär att du som vill sälja varor i centrum måste söka polistillstånd för att bedriva varuförsäljning.

Varför har den tidigare torgstadgan slopats?

Stora Torget i Södertälje centrum genomgår just nu en förvandling och ska bli mer attraktivt för besökare. Platsen ska kunna nyttjas till mer än bara evenemang och torghandel. En uteservering ska tillföras liksom mer allmän möblering. Detta innebär att torghandeln inte får plats i samma omfattning som tidigare. Torgstadgan upphör även för Klockartorget i Järna.

Varför gör man om Stora torget?

Ombyggnationerna på och kring Marenplan motiverar till att utveckla en annan del av staden till ”vardagsrum” under en period om ca 5 år eller tills dess att Marenplan är färdigbyggd och åter kan rymma större evenemang och service.

Södertälje kommun har haft torghandel på Stora Torget i generationer, även Klockartorget i Järna har haft viss torghandel. Tiderna förändras och just nu pågår ombyggnationer och förändringar i våra centrum. Under denna omvandlingsperiod finns färre ytor att fylla staden med olika aktiviteter och innehåll.

Vad innebär den här förändringen för dig som vill sälja varor på allmän plats?

Förutom att du kommer att behöva söka polistillstånd, kommer det att finnas mindre yta för varuförsäljning på Stora torget och på andra platser i stadskärnan. Samtidigt kommer varuförsäljning vara möjlig på andra platser i stadskärnan, bland annat på gågatan. Varuförsäljning kommer också kunna ske på fler tider och dagar än vad torgstadgan tidigare medgav.

Hur gör jag om jag vill sälja varor i centrum?

Kontakta kommunens markupplåtare på Samhällsbyggnadskontoret så hjälper vi dig att söka bland annat polistillstånd, sbk.markupplatelse@sodertalje.se eller ring via Kontaktcenter 08–523 010 00.

Det här gäller för varuförsäljning i Södertälje

I Södertälje kommun finns två torg där du kan sälja saker, Stora torget i Södertälje centrum och Klockartorget i Järna. Från och med 1 september 2020 ska du söka polistillstånd för att bedriva varuförsäljning på offentlig plats. Läs mer om detta i fliken ovan.

Ansöka om försäljningsplats

Så här gör du för att ansöka om plats för varuförsäljning:

Kontakta kommunens markupplåtare (via Kontaktcenter, tel 08–523 010 00) för ett förhandsbesked om det är lämpligt med varuförsäljning på den platsen ni önskar stå.

Om platsen godkänns, behöver du söka polistillstånd.

Här hittar du villkor för varuförsäljning och de allmäna lokala ordningsföreskrifterna i Södertälje kommun.

Vad kostar det att ha en försäljningsplats?

Hur mycket du ska betala för försäljningsplatsen beror på hur länge du ska stå.

Kommunen har taxor och avgifter som har beslutats av kommunfullmäktige. Myndigheter som vill nå ut med samhällsinformation får stå på torg och gågata utan att betala.

Kontakta markupplåtarna vid Samhällsbyggnadskontoret för att få aktuella taxor och avgifter. 

Stå på allmän plats med annat syfte än att sälja

Om du vill stå på torg eller gågata men inte sälja saker är det andra regler som gäller.

Om du till exempel vill sjunga, sprida politiska budskap eller dela ut reklam på en fast allmän plats, kan det behövas polistillstånd. Kontakta kommunens markupplåtare via Kontaktcenter 08–523 010 00.