Större infrastruktursatsningar

Det pågår flera stora infrastruktursatsningar i Södertälje kommun. De största är Ostlänken, Mälarprojektet, Landsortsfarleden och Södertälje C.

Mälarprojektet, ombyggnaden av Södertälje sluss och kanal, är i gång. De andra är fortfarande på planeringsstadiet.

Ostlänken är en ny dubbbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Järna och Linköping.

Sträckan är cirka 15 mil och den första delen i ett framtida höghastighetsnät mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö.

Höghastighettågen planeras att stanna på Södertälje Syd, Norrköping/Linköping. 

Tågen ska kunna köra upp till 320 km/h. Några av fördelarna med den nya höghastighetsbanan är att restiderna minskar, det finns kapacitet för fler tåg samt att regionen blir större då det blir lättare att pendla till jobb eller studier.

Byggstart för Ostlänken planeras till 2017 och höghastighetsjärnvägen beräknas vara klar 2028. Trafikverket uppskattar kostnaden till cirka 55 miljarder kronor.

Du kan läsa mer om Ostlänken på Trafikverkets webbplats.

Hösten 2016 började Sjöfartsverket bygga om Södertälje sluss och kanal.

Syftet är att öka säkerheten och att större fartyg ska kunna trafikera kanal och sluss för vidare färd in i Mälaren.

Kanalen kommer att muddras och breddas under vattenytan. Det betyder att vattenspegeln kommer att se likadan ut som i dag. Kanalslänterna ska spontas.

Slussen ska byggas om och Slussbron ska flyttas.

Sjöfartsverket kommer att anlägga gång- och cykelstråk längs med kanalen samt tre nya broar.

Ombyggnaden av Södertälje kanal och sluss beräknas vara klar i slutet av 2019.

Du kan läsa mer om Mälarprojektet på Sjöfartsverkets webbplats.

Sjöfartsverket ska öka säkerheten och tillgängligheten i farleden från Landsort till Södertälje.

Orsaken är att fler och större fartyg kommer att trafikera Södertälje hamn och flera hamnar i Mälaren när Sjöfartsverket har byggt om Södertälje kanal och sluss.

Dagens farled har flera brister, bland annat är den smal och krokig, och bitvis olycksdrabbad.

Sjöfartsverket planerar just nu för den framtida sträckningen av farleden från Landsort.

Du kan läsa mer om Landsortsfarleden på Sjöfartsverkets webbplats.

Det kommer att hända mycket i området kring Södertälje C de närmaste åren - spåren ska byggas om, ett nytt stationshus, bostäder och parkering ska byggas.

Trafikverket ska bygga om spåren vid Södertälje C. Stationsområdet ska anpassas genom att perrongerna ska breddas, spåren förkortas, byggas om och rätas upp för att få en bättre bytespunkt. Det stora arbetet kommer att pågå mellan maj till och med augusti 2018. Du kan läsa mer om spårombyggnaden på Trafikverkets webbplats.

Stockholms läns landsting, SLL, ska bygga en modern bytespunkt med exempelvis spärrlinje, väderskyddad vänthall, biljettförsäljning och personalutrymme i direkt anslutning till pendeltågen.

I dag är det en betydande höjdskillnad mellan torget och bussterminalen, därför behöver gångstråket mellan det nya stationshuset och bussterminalen anpassas så att det blir lätt även för dem som har svårt att gå att byta mellan buss och pendeltåg.

Jernhusen som i dag äger stationshuset är också intresserat av att uveckla området. Idéer finns om butiker och restauranger.

Området vid Södertälje C är förutom att vara en bytespunkt även lämpligt för bostäder och parkering för besökande i stadskärnan. Vi planerar tillsammans med Tornstaden för bostäder i flerfamiljshus med parkering och butiker i bottenplanet.

SLL, Jernhusen och Tornstaden är fortfarande i idé- och planeringsstadiet.