Trafik och gator

Kommunen och de kommunala bolagen samordnar sin vinterväghållning. Tillsammans har vi 70 maskiner, som kan ploga, sanda eller salta på alla kör- och gångbanor i hela kommunen.

Vid ett ymnigt snöfall plogas ungefär 30 mil gator och vägar. Till detta kommer ytor som parkeringar. Trots att många enheter snöröjer och halkbekämpar samtidigt tar det upp till ett dygn efter att snöfallet har upphört att få stadens gator och vägar framkomliga.

Om du planerar för att gräva i kommunens mark behöver du ett schakttillstånd. Planerar du även att gräva i gator eller gång- och cykelvägar behöver du också ha en tillfällig trafikanordningsplan, TA-plan.

Kommunens mål med vinterväghållningen är att hålla vägar och gång- och cykelbanor framkomliga och i möjligaste mån halkfria. På många platser i kommunen ligger detta ansvar också på fastighets- och villaägare.
Under vintermånaderna följer vi väderprognoserna noggrant och har beredskap dygnet runt.

Hur ofta vi ska snöröja är i första hand en säkerhetsfråga, men det är också en budgetfråga. När det fortfarande snöar plogar vi bara bussgator, större trafikleder och prioriterade gång- och cykelvägar. Övriga områden plogar och sandar vi först när det har snöat färdigt, om det är möjligt att vänta.
En tumregel är att vi snöröjer när det är 4 cm snö på gång- och cykelvägar och huvudgator, eller 6 cm snö på lokalgator. Men det beror också på sådant som vilken typ av snö det är, om det ska snöa mera, och hur stor vi bedömer att risken är för att det ska frysa på. Vi bevakar alltså vädret och väderleksrapporterna noga.
Vill du lämna synpunkter på snöröjningen är du välkommen att göra det på kommunens sida om Felanmälan.

När vi halkbekämpar gör vi det genom att sanda eller salta för att det ska vara mindre halt. Vi prioriterar alla större vägar och gator med busstrafik, samt gång- och cykelvägar, torg och trappor. Vid behov sandar vi även andra vägavsnitt och platser.
Vill du lämna synpunkter på halkbekämpningen är du välkommen att göra det på kommunens sida om Felanmälan.

Kommunen och de kommunala bolagen har tillsammans omkring 70 maskiner som kan ploga, sanda eller salta på alla kommunens vägar, gång- och cykelbanor och andra ytor där trafikanter rör sig.
När det har snöat mycket plogar vi ungefär 30 mil gator och vägar. Till det kommer ytor som torg och parkeringar. Det tar upp till ett dygn efter att det har slutat att snöa innan alla ytor är snöröjda och sandade. Det kan ta 8–12 timmar bara att snöröja vägarna och gång- och cykelbanorna.

Trots att vi gör stora insatser för att snöröjningen ska fungera bra kan det alltid behövas fler åtgärder någonstans. Då är dina synpunkter värdefulla för att vi ska kunna prioritera bra.
Lämna gärna dina synpunkter om snöröjningen på kommunens sida om Felanmälan.

Vi har flera beredskapslagda driftledare som leder alla arbetsinsatser, dygnet runt. De följer bland annat väderutvecklingen, gör kontroller av väglaget samt kallar ut de resurser som behövs. Vid behov kan vi koppla in ytterligare driftledare, och driftledarna är organiserade så att de enkelt kan samarbeta med kommunens övriga krisorganisation när det behövs.
Vi har ett stort antal beredskapslagda förare som kan inställa sig inom en timme, och dessutom har vi ett ännu större antal beredskapslagda förare som kan inställa sig inom tre timmar. Därtill kan vi inom ett dygn ta ut ännu fler förare och maskiner genom att anlita fler entreprenörer.
Kommunen har också en trappjour med fyra medarbetare som är beredskapslagda på helger för manuell snöskottning och sandning av prioriterade trappor och gångytor i centrala Södertälje och runt sjukhuset.

Du som äger en villa eller en annan fastighet ansvarar för att det går att komma fram på gångbanor och trottoarer utanför ditt hus och din tomt utan att halka. Läs mer om fastighetsägarens ansvar

I slutet av mars börjar vi sandsopningen av våra gator samt gång- och cykelvägar. Exakt när vi kör igång beror naturligtvis på väderleken. 

Turordning för områden tätorten

Sandsopningen kommer att ske med två stora lag som kör ”allt” i varje område innan man tar sig an nästa område. Det kommer att vara ett lag som sopar områdena på var sin sida av kanalen. Det tar 3-5 dagar per område, förutsatt att det inte regnar för mycket eller snöar.

Skolorna planeras att sandsopas under påsklovet.

Kommundelarna:

Sandsopningen för 2019 är planerad att börja i Järna kommundel med fokus på gång och cykelvägar i första hand. Därefter är det Mölnbo, Hölö-Mörkö & Enhörnas tur.

Skolorna planeras att sopas under påsklovet.

Vatten binder dammet

För att gatusopningen ska damma så lite som möjligt vid sandupptagningen kör en vattenbil före arbetslagen och vattnar. Varje arbetslag använder en så kallad pensel, en sopvals och en lastbilsdragen upptagare. En mindre traktordragen upptagare används där inte den stora upptagaren kommer fram. Denna sopar även alla parkvägarna.

Totalt är det mellan 4 000–5 000 ton grus som ska sopas upp men det händer att grus och sand kan bli kvar på vissa ställen. Det beror på att parkerade bilar och andra hinder gör det svårt att komma åt all mark. Därför är det mycket viktigt att respektera de parkeringsförbud som tillfälligt gäller under sandupptagningen.

Du som fastighetsägare sopar framför din fastighet

Enligt renhållningslagen är fastighetsägare inom detaljplanerat område skyldiga att själva sopa bort sanden från trottoaren/gångbanan framför sin fastighet.

 • Fastighetsägaren får sopa ut sanden på gatan, men det måste ske innan kommunen sopat gatan.
 • Sand från gårdar eller parkeringsplatser får inte sopas ut på gatan. Den ska fastighetsägaren själv transportera bort.
 • Fastighetsägare som inte följer reglerna riskerar att debiteras för de extra kostnader som kommunen får för att frakta bort sandhögarna.

 

Trafiksignalerna på kommunens vägar i Södertälje är anslutna till ett dataprogram som automatiskt ska få signaler om någonting inte stämmer. Men om du upptäcker att någon av våra trafiksignaler inte fungerar som den ska blir vi väldigt glada om du felanmäler den i vårt system för Felanmälan.

En kommentar vi ofta får är att tiden för att gå över gatan är för kort. Innan du lägger in en synpunkt om det, tänk på vilken knapp du trycker på när du vill gå över gatan. Knappen som är till för cyklister ger grön signal en kortare tid än knappen som är till för gångtrafikanter. Det är för att trafiken ska flyta så bra som möjligt, och det går ju fortare att cykla över gatan än att gå över gatan.

Om det finns behov att trafik stängs av eller dirigerades om på grund av något tillfälligt, som en tung transport som ska passera eller ett större evenemang som ska anordnas, kan du registrera en ansökan om en tillfällig trafikanordningsplan via Isycase.

Det tar upp till tio arbetsdagar att få sitt ärende prövat. För tillståndet tar vi ut en avgift, se rubriken Kommunens taxor och avgifter.

Små vägar är inte gjorda för tung trafik. Behöver du vid något enstaka tillfälle köra med ett extra tungt och långt fordon på kommunens vägar behöver du ha tillstånd. Du ansöker då om att kommunen ska göra ett undantag och ge dig dispens från regeln om att fordonet är för tungt för vägen. För tillståndet tar vi ut en avgift, se rubriken Kommunens taxor och avgifter.

Alla kan ansöka om dispens för att få färdas med tunga, långa eller breda fordon. Vill du ansöka om att färdas i flera kommuner skickar du din ansökan till Trafikverkets regionskontor i den region du startar. Se Trafikverket region Stockholm. Ska du bara färdas på kommunens gator gör du så här:

 1. Fyll i e-blanketten Ansökan om dispens för tung, bred samt lång transport.  
 2. Bifoga ett registreringsbevis för fordonet och skicka din ansökan till transportdispens@sodertalje.se
 3. Kommunens handläggare tittar på kriterier för viktklasser, på boggitryck och på framkomligheten på vägarna du vill färdas på när de bedömer ditt ärende.
 4. Inom tre arbetsdagar får du ett mejl om ifall du fått din ansökan om dispens beviljad.

Vägskyltar, trafikmärken, trafikskyltar, vägmärken och vägvisningar är begrepp som ibland i vardagsspråket används för samma sak. Men det är reglerat i lag precis vilka vägmärken vi har i Sverige och vad märkena och märkeskategorierna heter. Det kan du läsa om i vägmärkesförordningen.

Vi som arbetar med trafik använder ordet vägmärke för märken som hör ihop med en trafikregel, som till exempel huvudled. Ordet vägvisningar använder vi för den typ av vägmärken som anger namn på och avstånd till en viss plats, exempelvis E 20 Göteborg.

Vägmärken

Vägmärken som finns på våra gator bestäms av en lokal trafikföreskrift som följer trafikförordningen.  Läs mer om gällande trafikregler på Transportstyrelsens webb.

Du får inte själv sätta upp vägmärken

Du behöver alltid ha väghållarens tillstånd för att få ett vägmärke uppsatt. Det är inte tillåtet att själv sätta upp ett vägmärke eftersom det finns strikta regler för hur vägmärken ska vara uppsatta. 

Så ansöker du om att få ett vägmärke uppsatt inom tättbebyggt område

Så här gör du för att ansöka om vägmärke inom tättbebyggt område, läs igenom alla steg innan ansökan:

 1. Använd kommunens system för Felanmälan.
 2. Visa på en skiss eller en karta var problemet du vill lösa finns. Glöm inte att ange vägnamn på din skiss.
 3. Skriv några rader om problemet och förklara varför du vill ha ett vägmärke uppsatt. Du kan läsa mer om vad vägmärkena betyder på Transportstyrelsens webbplats.
 4. När det gäller enskild väg beslutar kommunen om vägmärken för hastighetsbegränsning, väjningsplikt, stopplikt, motortrafik förbjuden, förbud mot parkering och att stanna. Det är vägsamfällighetens styrelse som ansöker. 
 5. Kommunens handläggare bedömer sedan om det finns möjligheter att sätta upp ett vägmärke enligt dina önskemål. De tittar då på sådant som trafiksäkerheten och kriterierna för varje märke i Vägmärkesförordningen på Transportstyrelsens webbplats.
 6. För vissa märken behöver handläggaren ha samråd med dem som äger hus och mark vid gatan, och med polismyndigheten.
 7. Du får sedan veta om kommunen kommer att göra någon ändring med anledning av dina synpunkter. Om ett vägmärke sätts upp måste handläggaren ändra i de lokala trafikföreskrifterna, LTF.
 8. Tiden mellan det att du påtalar ett trafikproblem till dess att eventuella åtgärder är gjorda kan vara mellan 2 månader och 1 år.

Grundregeln för att kallas tätbebyggt område är att tätorten ska ha över 200 invånare och att avståndet mellan husen normalt inte är mer än 200 meter.

Sedan den 1 oktober 1999 bestämmer kommunen, genom lokala trafikföreskrifter, var gränsen för tättbebyggt område ska gå.

Gränsen för området märks ut med med ortsnamn.

Alla kan ansöka om att få vägvisningar uppsatta. Till exempel kan du vilja ha en skylt med ditt företagsnamn, eller en skylt om ett stort tillfälligt evenemang som berör många. Här kan du läsa om hur du ansöker och vad som gäller.

Vanligtvis kan du inte få tillstånd för vägvisningar när det finns tydliga gatunamn. Du får heller inte tillstånd om det finns vägvisningar till området, som exempelvis skyltar med symbolen för Industriområde.

Om det finns anledning att leda om trafik kan du få tillstånd ändå. Det kan till exempel vara vid stora tillfälliga arrangemang eller om det är mycket tung trafik till ditt företag.

En vägvisning måste alltid vara uppsatt ända fram till målet. Det betyder att du måste ha tillstånd från dem som ansvarar för vägarna på platsen dit du vill ha en vägvisning. Annars skulle det till exempel kunna bli så att det finns en skylt vid rätt avfart från motorvägen, men hur man ska åka alla de kilometer som är kvar innan man är framme skulle det inte finnas skyltar om.

Ansök så här:

 1. Vägar kan vara statliga, kommunala eller enskilda. Börja med att ta reda på vem som sköter vägen som leder fram till platsen dit du vill ha en vägvisning. Du kan gå in i Nationella vägdatabasen för att ta reda på vem som är väghållare eller ta kontakt med Kontaktcenter.
 2. Tänk på att det i stort sett alltid är du som söker som står för kostnaderna för vägvisningarna.
 3. För kommunala vägar ansöker du på e-blanketten Ansökan om vägvisning, eller skriv ut pappersblanketten Ansökan om vägvisning.
 4. Skicka in blanketten till samhällsbyggnadskontoret, enheten stadsmiljö. Mejl till samhällsbyggnadskontoret
 5. Om kommunen beslutar att du får beställa en vägvisning får du nu ett beslut om tillståndet skickat till dig. I beslutet står det att du nu kan välja att beställa vägvisningsskyltarna inom ett visst antal dagar samt hur mycket skyltarna kommer att kosta. Om du har beviljats tillstånd för vägvisning så fyller du i denna beställningsblankett. Skriv ut, signera och skicka in via mejl eller post till Samhällsbyggnadskontoret.
 6. Observera att det kommer att stå i ditt beslut att kommunen har rätt att ändra beslutet, till exempel om det i framtiden finns annat  som är av större allmänt intresse.

Kommunen sätter upp gatunamnsskyltar för kommunala vägar, men inte för statliga och enskilda vägar. Saknar du någon namnskylt blir vi glada om du anmäler det i kommunens system för Felanmälan.

Du kan läsa mer om namngivning under rubriken Namnge gator och platser.

Tanken med att ha blinkande skyltar vid ett övergångsställe är att de ska varna bilisterna på långt håll om att det är gångtrafikanter ute på gatan eller som står beredda att korsa gatan. Men den gångtrafikant som sneddar över gatan eller går på fel sida om skylten kan detektorerna missa.

Det händer alltså att skyltarna inte blinkar när de ska, och då är trafiksäkerheten istället ovanligt låg eftersom bilisterna tror att gatan är tom fast den inte är det. På grund av den här ökade olycksrisken har Södertälje kommun valt att vara restriktiva med att ha blinkande skyltar vid övergångsställen.