Södertäljes öppna data

Öppna data är information som utan krav på avgift eller andra villkor är tillgängliga för alla. Vad som klassificeras som öppen data regleras av PSI- och Inspiredirektiven från EU.

Längst ner på denna sida hittar du datamängderna. Tabellen med öppna data fortsätter på flera sidor.

Genom att tillgängliggöra kommunens öppna data ökar vi transparensen och möjliggör för andra aktörer, exempelvis företag och allmänheten, att skapa nya tjänster. På så sätt kan vi både bredda och öka takten i samhällsutvecklingen.

Digitaliseringsenheten ligger under kommunstyrelsens kontor och ansvarar för åtkomst till informationen. Informationen kommer från olika kontor inom kommunen. Innehållet i de olika datamängderna beskrivs kortfattat nedan, dels under datamängdens rubrik.

Leverantörsfakturor som öppna data

Information om leverantörsreskontra, det vill säga information om de fakturor kommunen har betalat, publiceras nu som öppna data för att medborgare och andra intresserade lättare ska kunna ta del av informationen.

Läs mer i nyheten som publicerades på vår webb i november 2021
Läs mer på Inköpsrådets webbplats


Internationell statistik om data 

Global Data Barometer har poängsatt och visualiserat hur världens länder använder och delar data. Sverige får 43 poäng och placerar sig därmed precis efter Rumänien, Tjeckien och Armenien i rankingen. 
Läs mer och se statistiken på Global Data Barometers webb


Kontakta oss gärna! Vi är övertygade om att samarbete mellan kommunen, företag och medborgare är det vägen till att skapa värdefulla tjänster för medborgarna.

Varför öppna data

Skapa insyn och delaktighet
–Öka tillgången till myndighetsdata för medborgare och företagare

Driva kvalitetsarbete
–Ökade krav på intern kontroll och struktur

Förutsättningar för tillväxt
–Samhällsekonomiskt tillväxtpotential i ökad användning av offentlig data genom exempelvis ökat företagande

Förberedelse för eventuellt kommande lagkrav och/eller samarbeten

Nationella och internationella standarder

Den data kommunen tillgängliggör publiceras direkt på den nationella portalen för öppna data  som i sin tur rapporterar vidare till motsvarande europeiska centralportal. Därutöver ingår Södertälje i ett samarbetsprojekt kring öppna data i Stockholmsregionen samt i projektet Nationell Skalning Öppna Data.

Checklista öppna data

Utifrån nationella rekommendationer och genom att dra lärdom av hur andra kommuner arbetar med öppna data har en checklista sammanställts för att stödja publicering av öppna data.

Checklista för publicering av öppna data

Steg 1: Säkerställ ägarskap och informationsklassning
– Finns det en informationsägare utpekad?
– Finns det en sakkunnig handläggare utpekad?
– Är informationssäkerhetsklassning genomförd?
– Finns sekretessklassade uppgifter?
– Finns personuppgifter?

Steg 2: Undvik upphovsrättsliga hinder
– Finns det något upphovsrättsligt skydd för informationsmängden eller delar av den?
– Kan ni filtrera bort den data som inte får öppnas upp?
– Finns något avtal eller licens som styr användandet?
– Går det att köpa en licens/skriva avtal som gör det möjligt att publicera data?
– Om det finns upphovsrättsskydd, vilken licens ska vi sätta på data?

Steg 3: Finns det hinder kvar för publicering av öppna data?

Steg 4: Behovsanalys
– Identifiera målgrupp – vilka potentiella kunder/användare av data finns?
– Vilka data efterfrågas och till vad/vilket syfte?

Steg 5: Tillsätt resurser
– Publicering
– Förvaltning
− Support, underhåll

Steg 6: Sätt standarder/specifikationer för informationsmängderna som ska delas
– Återanvänd om känd eller exempelvis motsvarande struktur i andra kommuner

Steg 7: Definiera metadata

Steg 8: Informationsägarens godkännande för publicering

Steg 9: Förbered och testa publicering av data

Steg 10: Publicera data
– Säkerställ teknisk publicering
– Säkerställ kommunikation till berörda interna och externa parter

Steg 11: Förvalta data
– Manuell eller automatisk uppdatering av data?

Nyckeltal i Kolada

Kolada är en förkortning för Kommun- och landstingsdatabasen. Nyckeltalen i Kolada bygger på data från ett stort antal myndigheter, till exempel Statistiska centralbyrån, SCB, Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket och Brå, Brottsförebyggande rådet, och täcker allt från en kommuns demografi till hur mycket olika tjänster kostar.

På denna sida har vi samlat de nyckeltal som idag finns om kommunen i Kolada för att ge exempel på vilken typ av öppna data som finns tillgänglig. Notera att för vissa av dessa nyckeltal saknas data om Södertälje kommun i databasen. För varje nyckeltal visas dels en graf över utvecklingen för de år som Kolada har data om, dels en beskrivning av nyckeltalet och det API-anrop som används för att hämta data från Kolada. Vill du se exakt vilka värden som gäller för varje år håll musen över prickarna på grafen.

Öppna data - Information tillgänglig för vidareutnyttjande

Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig för vidareutnyttjande. En ökad tillgänglighet till och användning av den information som finns i kommunen eller landstinget kan främja delaktighet, demokrati och tillväxt.

Länkad data med nyckeltal från Kolada

Kommun- och landstingsdatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting. Dessa nyckeltal bygger på data från ett stort antal myndigheter och organisationer, t.ex. SCB, SKL, Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket, Socialstyrelsen och BRÅ, och täcker allt från demografi till hur mycket olika tjänster kostar.

På denna sida har vi samlat ett urval av de nyckeltal som finns i Kolada för att ge exempel på vilken typ av öppna data som finns tillgängligt.

För varje nyckeltal visas dels en graf över hur det har utvecklats under de år som Kolada har data för, dels en beskrivning av nyckeltalet och det API-anrop som används för att hämta data från Kolada.

Vill du se exakt vilka värden som gäller från år till år så håll musen över prickarna på grafen.

För att jämföra med andra finns det färdiga funktioner i kolada.se

Se nyckeltal från Södertälje här

Principer för öppna data

I Södertälje utgår vi från de principer som SKL, Sveriges kommuner och landsting har tagit fram för arbete med öppna data. Dessa principer är i stort sett samma som används globalt, från Singapore till Storbritannien.

Komplett
Information som inte innehåller personuppgifter eller lyder under sekretess ska göras tillgänglig i så stor omfattning som möjligt. Detta gäller särskilt databaser med material som skulle kunna vidareförädlas.

Primär
Information ska så långt det är möjligt erbjudas i originalformat. Bild- och videomaterial i högsta möjliga upplösning för att möjliggöra vidareförädling.

Aktuell
Information ska tillgängliggöras så snabbt som möjligt så att värdet av den inte försvinner. Det bör finnas mekanismer för att automatiskt kunna få information om uppdateringar.

Tillgänglig
Information görs tillgänglig för så många användare som möjligt för så många ändamål som möjligt.

Maskinläsbar
Informationen är strukturerad på ett sätt som möjliggör maskinell bearbetning och samkörning med andra register

Fri
Informationen är tillgänglig för alla utan krav på betalning, eller inskränkningar i form av licensvillkor och registreringsförfaranden

Tillämpning öppna data

Södertälje kommun delar nu öppen skoldata till Hemnet.se som nyttjar denna för att i sin kartbild vid bostadssök även rita ut kommunens olika skolor och förskolor. Det är därmed den första tillämpningen av kommunens öppna data och visar direkt på ett mervärde för dig som medborgare.

Presumtiva bostadsköpare kan lätt se vilka skolor och förskolor som ligger i närheten men också få direkt tillgång till mer information om dessa.

imagej4rrg.png

Två andra tillämpningar av öppna data är ett så kallat ”hackathon” där man nyttjar öppna data i olika sammanhang.

Övriga tillämpningar är:

  • Skolor i Södertälje som kan använda kommunens terrängkarta i Minecraftformat i undervisningen.
  • Kommunens chatbot KIM som använder öppna data för vattentemperatur för att kunna besvara frågor om temperatur på badplatser.
  • Kommunens chatbot KIM använder öppna data för lediga parkeringsplatser för rörelsehindrade för att kunna besvara frågor om tillgänglighet på parkeringsplatserna.
  • Data över fågeltorn som kommer att användas i ett medborgarprojekt för kartering av platser för fågelskådning.
  • Träningsappar läser Södertäljes öppna data om utegym till sina applikationer.
  • Kommunens chatbot KIM använder öppna data för att svara på frågor om beläggningen på Sorbonneparkeringen (Hebbeparkeringen).
  • Kommunens chatbot KIM använder öppna data för att svara på frågor om luftkvaliteten i Östertälje

Bild1.png

Visualisering öppna data
Webbkarta öppna geodata

 

Datamängder