Kontakt

Kontakt

Du når oss på odling@sodertalje.se

På denna sida hittar du även blanketter och e-tjänster.

Om oss

Odling och mat är sedan länge en aktuell och högt prioriterad fråga i Södertälje kommun. I grunden är det politiska beslut som sätter agendan. Politiker beslutar om kommunens prioriterade frågor samt vilken budget dessa får. Därefter arbetar tjänstepersoner fram strategier och planer. När dessa antas av politiken blir det återigen en fråga för tjänstepersonerna som ska genomför strategierna och planerna. 

Odlingsstrategin och pollineringsplanen är de styrdokument som främst ligger till grund för denna plattform i odlingsfrågor. De är i sin tur en del av Mål och budgets fokusområde Ekologiskt hållbara kommunen Södertälje. 

Odlingsstrategin är en av många strategier och på samma tema hittar vi också Miljö- och klimatprogrammet, Livsmedelsförsörjningsstrategi (under framtagande), Pollineringsplan, Skogspolicy och Grönstrategi (under framtagande)

Vi är alltså många inom kommunen som med olika kompetenser och ingångsvinklar arbetar med odling och hållbarhet. 

Målbilder

Miljö- och klimatprogrammet om Odling i framtidens Södertälje: 
”Jordbruksmarken bevarar och stärker den biologiska mångfalden, kulturmiljövärdena samt skapar förutsättningar för kommunens och hela Stockholmsregionens självförsörjning av livsmedel. Södertäljes produktiva marker förser regionen med lokalproducerade och ekologiska produkter och kommunen har blivit det självklara valet när företagare, stora som små, vill etablera sig inom livsmedelssektorn (Målbild 2030 Mark och vatten). Ekologisk odling är ett tydligt inslag vid förskolor, bostäder, kolonilotter och åkrar både i staden och i det omgivande landskapet. Utöver att stärka den ekologiska hållbarheten har odlingen skapat en social hållbarhet genom mervärden i form av fler kvalitativa mötesplatser. Detta har medfört att Södertäljes medborgare känner en större gemenskap och ansvarskänsla för sitt område och sin stad” (Målbild 2030 Bebyggelse och transporter).

Utifrån odlingsstrategin har vi kompletterat med ytterligare en målbild:
Det finns en mosaik av storskaliga och småskaliga odlingar där framförallt den ekologiska grönsaksproduktionen frodas och har ökat i omfattning liksom behovet av arbetskraft. Jordbruksmarken brukas aktivt och ingen
mark ligger längre i träda. I landskapet går betande djur som håller markerna öppna och som förser regionen med mjölk och kött. De  specialiserade lantbruken samarbetar i högre utsträckning om foder och gödsel i regionen vilket främjar en hållbar djurhållning samt ekologisk produktion. Inom livsmedelsproduktionen används olika resursflöden i samhället som skapar hållbara kretslopp och regnvatten används till  bevattning. Alla medborgare i Södertälje kommun som vill odla på sin fritid ska ha möjlighet till det och invånarnas engagemang för odling tas tillvara. Södertäljes invånare ska ha kunskap om var och hur de kan odla i och nära staden. Allt detta sammantaget bidrar till en mer resilient och hållbar livsmedelsproduktion, som också bättre kan klara framtida  klimatförändringar.