Finskt förvaltningsområde

Södertälje kommun är en del av finskt förvaltningsområde. Sverigefinnar är en nationell minoritet i Sverige och finska är ett nationellt minoritetsspråk. Enligt minoritetslagen ska det finska språket skyddas och främjas och den sverigefinska minoriteten ges möjlighet att behålla och utveckla sin kultur.

Södertäljen kunta on osa suomen kielen hallintoaluetta

Ruotsinsuomalaiset ovat kansallinen vähemmistö Ruotsissa, ja suomen kieli on kansallinen vähemmistökieli. Vähemmistölain mukaisesti suomen kieltä tulee suojata ja edistää, sekä antaa ruotsinsuomalaiselle vähemmistölle mahdollisuus säilyttää ja kehittää omaa kulttuuriansa. Osana suomen kielen hallintoaluetta Södertäljen kunnalla on erityinen vastuu suojella suomen kieltä.

Suomenkielisenä sinulla on muun muassa

  • oikeus asioida kunnan kanssa suomen kielellä, sekä saada pyynnöstä päätökset ja perustelut, jotka koskevat kunnallista toimintaa käännettynä joko suullisesti tai kirjallisesti suomeksi.
  • oikeus saada esikoulutoimintaa sekä vanhustenhuoltoa kokonaan tai olennaisilta osin suomen kielellä.

Sen lisäksi oppilailla jotka kuuluvat ruotsinsuomalaiseen vähemmistöön on
laajennettu oikeus äidinkielenopetukseen.

Södertäljen kunnalla on myös velvollisuus tiedottaa kunnan ruotsinsuomalaista vähemmistöä näistä oikeuksista, sekä antaa heille mahdollisuus vaikuttaa asioihin jotka koskevat heitä.

Södertälje kommun är en del av finskt förvaltningsområde

Som en del av finskt förvaltningsområde har Södertälje kommun ett särskilt ansvar att värna om det finska språket. Som finsktalande har du bland annat:

  • rätt att använda finska i dina kontakter med kommunen samt att på förfrågan få beslut och motiveringar som berör den kommunala verksamheten översatta muntligt eller skriftligt till finska.
  • rätt till förskoleverksamhet samt äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska.

Dessutom har elever som tillhör den sverigefinska minoriteten utökad rätt till undervisning i modersmål. 

Kommunen har också en skyldighet att informera den sverigefinska minoriteten om dessa rättigheter samt erbjuda möjlighet till inflytande i frågor som berör dem. 

Ajankohtaisia tapahtumia/ Aktuella evenemang: 

Sverigefinnarnas dag, 24 februari Nyfiken på den sverigefinska kulturen?

https://www.sodertalje.se/kommun-och-politik/for-medborgare/finskt-forvaltningsomrade/ajankohtaista-aktuellt/

Ajankohtaisia linkkejä /Aktuella länkar: https://www.sodertalje.se/kommun-och-politik/for-medborgare/finskt-forvaltningsomrade/ajankohtaisia-linkkeja/

Finskt förvaltningsområde i Södertälje Facebookissa:  https://www.facebook.com/finsktforvaltningsomradeisodertalje/

Kontaktcenter, Stadshusets entré, Nyköpingsvägen 26.

Mahdollisuus saada palvelua suomeksi yksinkertaisimmissa kunnan toimintaa käsittelevissä asioissa puhelimitse arkipäivisin numerosta: 08- 523 010 00

Tiesitkö, että Södertäljessä on suomenkielisiä vanhainkotiosastoja Mariekällgårdenissa, suomenkielisiä kohtaamispaikkoja senioreille, suomenkielistä esikoulutoimintaa Björkenin esikoulussa, suomenkielistä opetusta Stålhamran koulussa sekä mahdollisuus ja oikeus saada suomen kielen opetusta peruskouluissa ja lukioissa.

Visste du att det finns finskspråkiga avdelningar för de äldre på Mariekällgården, finskspråkiga mötesplatser för seniorer, finskspråkig förskoleverksamhet på Björkens förskola, finskspråkig undervisning på Stålhamraskolan och rättigheten att få modersmålsundervisning på finska både i grundskolan och i gymnasium här i Södertälje.