Finskt förvaltningsområde

Södertälje kommun är en del av finskt förvaltningsområde. Sverigefinnar är en nationell minoritet i Sverige och finska är ett nationellt minoritetsspråk. Enligt minoritetslagen ska det finska språket skyddas och främjas och den sverigefinska minoriteten ges möjlighet att behålla och utveckla sin kultur.

Södertäljen kunta on osa suomen kielen hallintoaluetta

Ruotsinsuomalaiset ovat kansallinen vähemmistö Ruotsissa, ja suomen kieli on kansallinen vähemmistökieli. Vähemmistölain mukaisesti suomen kieltä tulee suojata ja edistää, sekä antaa ruotsinsuomalaiselle vähemmistölle mahdollisuus säilyttää ja kehittää omaa kulttuuriansa. Osana suomen kielen hallintoaluetta Södertäljen kunnalla on erityinen vastuu suojella suomen kieltä.

Suomenkielisenä sinulla on muun muassa

  • oikeus asioida kunnan kanssa suomen kielellä, sekä saada pyynnöstä päätökset ja perustelut käännettynä joko suullisesti tai kirjallisesti suomeksi.
  • oikeus saada esikoulutoimintaa sekä vanhustenhuoltoa kokonaan tai olennaisilta osin suomen kielellä.

Sen lisäksi oppilailla jotka kuuluvat ruotsinsuomalaiseen vähemmistöön on
laajennettu oikeus äidinkielenopetukseen.

Södertäljen kunnalla on myös velvollisuus tiedottaa kunnan ruotsinsuomalaista vähemmistöä näistä oikeuksista, sekä antaa heille mahdollisuus vaikuttaa asioihin jotka koskevat heitä. Södertäljessä on tästä syystä neuvonpitoryhmä, jossa ruotsinsuomalainen vähemmistö on edustettuna.

Södertälje kommun är en del av finskt förvaltningsområde

Som en del av finskt förvaltningsområde har Södertälje kommun ett särskilt ansvar att värna om det finska språket. Som finsktalande har du bland annat:

  • rätt att använda finska i dina kontakter med kommunen samt att på förfrågan få beslut och motiveringar översatta muntligt eller skriftligt till finska
  • rätt till förskoleverksamhet samt äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska.

Dessutom har elever som tillhör den sverigefinska minoriteten utökad rätt till undervisning i modersmål.

Kommunen har också en skyldighet att informera den sverigefinska minoriteten om dessa rättigheter samt erbjuda möjlighet till inflytande i frågor som berör dem. Av denna anledning håller Södertälje kommun samråd där den sverigefinska minoriteten är representerad.

Tiesitkö, että Södertäljessä on ruotsinsuomalainen esikoulu, suomalaiset luokat Stålhamran koulussa sekä suomenkielinen osasto muistisairautta sairastaville Mariekällgårdenissa?

Visste du att i Södertälje finns det en sverigefinsk förskola, finska klasser på Stålhamraskolan och en finskspråkig avdelning för boende med demenssjukdom på Mariekällgården?

Bild på Anu Ritjärvi

Anu Ritjärvi

Samordnare Telefon: 08-523 067 39 E-post: anu.ritjarvi@sodertalje.se Adress: Nyköpingsvägen 26, 151 32 Södertälje