Styrande dokument

För att skapa en hållbar utveckling och för ett effektivt användande av kommuninvånarnas skattemedel krävs en väl fungerande styrning av kommunorganisationen.

Södertälje kommuns styrmodell har som syfte att stärka den långsiktiga planeringen och styra mot och följa upp de mål som kommunfullmäktige fastställt som strategiskt viktiga. De strategiska målen ska säkra en god ekonomisk hushållning och ha fokus på kommunens framtida värden genom att ekonomiska mål kompletteras med icke-finansiella mål. I styrmodellen fastställs viktiga moment i planerings- och uppföljningsprocessen samt ansvaret för dessa.

Mål och budget är det övergripande styrande dokumentet för kommunens nämnder och bolagsstyrelser. Det betyder att Mål och budget är överordnat kommunens andra styrdokument. Reglementeten, lokala ordningsföreskrifter med mera finns i kommunens Författningssamling

Digitalisering

Digitaliseringsstrategi 2019-2022

IT vision och strategi - revidering pågår

Bredbandsstrategi*

Handlingsplan för Bredbandsstrategi 2018*

*Styrdokumentet har betydelse för Telgekoncernen.

Personuppgifter (GDPR)

Personuppgiftspolicy 2018-2020*

 

*Styrdokumentet har betydelse för Telgekoncernen

Trygghet och säkerhet

Krisplan 2020-2022*

Informationssäkerhetspolicy*

Kris- och beredskapsplan*

 

*Styrdokumentet har betydelse för Telgekoncernen

Övrigt

Riktlinjer för kommunövergripande styrdokument*

Riktlinjer för flaggning

Internationell policy 2011-2020* - Revidering pågår

 

*Styrdokumentet har betydelse för Telgekoncernen.