Styrande dokument

För att skapa en hållbar utveckling och för ett effektivt användande av kommuninvånarnas skattemedel krävs en väl fungerande styrning av kommunorganisationen.

Södertälje kommuns styrmodell har som syfte att stärka den långsiktiga planeringen och styra mot och följa upp de mål som kommunfullmäktige fastställt som strategiskt viktiga. De strategiska målen ska säkra en god ekonomisk hushållning och ha fokus på kommunens framtida värden genom att ekonomiska mål kompletteras med icke-finansiella mål. I styrmodellen fastställs viktiga moment i planerings- och uppföljningsprocessen samt ansvaret för dessa.

Mål och budget är det övergripande styrande dokumentet för kommunens nämnder och bolagsstyrelser. Det betyder att Mål och budget är överordnat kommunens andra styrdokument. Reglementeten, lokala ordningsföreskrifter med mera finns i kommunens Författningssamling

Mål och budget expand_less expand_more
Digitalisering expand_less expand_more

Digitaliseringsstrategi 2019-2022

IT vision och strategi - revidering pågår

Bredbandsstrategi*

Handlingsplan för Bredbandsstrategi 2018*

*Styrdokumentet har betydelse för Telgekoncernen.

Folkhälsa expand_less expand_more

Folkhälsostrategi 2021-2024

Handlingsplan för suicidprevention

*Handlingsplanen för suicidprevention är förlängd till den 30 juni 2024 och är under revidering.

Personuppgifter (GDPR) expand_less expand_more

Riktlinje för hantering av personuppgifter*

 

*Styrdokumentet har betydelse för Telgekoncernen

Samhällsbyggnad expand_less expand_more

Arkitekturstrategi med samtalsguide *

Avfallsplan 2030 *

- Bilaga 1 Handlingsplan 2021-2023

- Bilaga 2 Nulägesbeskrivning

- Bilaga 3 Avfallsanläggningar

- Bilaga 4 Nedlagda deponier

- Bilaga 5 Lagstiftning, mål och åtaganden

- Bilaga 6 Miljöbedömning

- Bilaga 7 Klimatanalys

- Bilaga 8 Social konsekvensanalys 

- Bilaga 9 Uppföljning avfallsplan 2015-2020

- Bilaga 10 Nedskräpning och avfallsdumpning

- Bilaga 11 Avfallsprognos 2030 och fysisk planering 

- Bilaga 12 Samrådsredogörelse

Föreskrifter för avfallshantering Södertälje

Cykelplan

Cykelvägvisningsplan

Landsbygdsstrategi

Markanvisningspolicy 2022

Markanvisningspolicy, populärversion 2022

Odlingsstrategi 2018-2030*

Parkeringsstrategi för Södertälje stadskärna

Pollineringsplan

Skogspolicy

Stadsmiljöprogram 2010*

Grönplan för Södertälje tätort - revidering pågår

Grönstrategi 2022-2030 *

- Bilaga 1 - Kartor Utredningsområden för naturvård och friluftsliv, Södertälje kommun 2022
- Bilaga 2 - Sammanställning Behov av fortsatt arbete
- Bilaga 3 - Underlag till Grönstrategi Södertälje kommun, Tyréns 2020
- Bilaga 4 - Spridningssamband i Södertälje kommun, Ekologigruppen 2020
- Bilaga 5 - Grönstrategi - Sammanställning från workshop 2020-12-07
- Sammanställning Remissvar Grönstrategi 2022-2030

Strategi boende och byggande*  - revidering pågår

Södertälje stadskärna 2009-2029 – program för en hållbar stadsutveckling*

Trafikstrategi*

Utbyggnadsstrategi*

VA-plan inklusive VA-policy* - revidering pågår

Vattenplan*

Översiktsplanen*

 

* Styrdokumentet har betydelse för Telgekoncernen

Trygghet och säkerhet expand_less expand_more

Krisplan 2023-2027*

Informationssäkerhetspolicy*

Strategi för civil beredskap*

 

*Styrdokumentet har betydelse för Telgekoncernen