Anslagstavla

På den här sidan kan du se kommunens anslagstavla. På anslagstavlan sitter de handlingar som kommunen enligt lag är skyldig att anslå. Det vanligaste vi anslår är justering av protokoll från kommunens olika nämnder. Besluten i protokollet är överklagbara enligt kommunallagen i tre veckor från det datum de anslås. Om du vill överklaga ett beslut, kontakta sekreteraren för den nämnd som fattat beslutet.

 

 

Kallelse till kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 november 2022

 

 

Gå till kommunens diarium (politiska handlingar)

Här kan du läsa om hur du söker i kommunens diarium

 

Anslagna protokoll

Arvodesnämndens protokoll 2022-10-20. Anslås 2022-11-03. Nedtas 2022-11-25

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds protokoll 2022-11-01. Anslås 2022-11-09. Nedtas 2022-12-01.

Överförmyndarnämndens protokoll 2022-11-07. Anslås 2022-11-14. Nedtas 2022-12-07.

Järna kommundelsnämnd protokoll 2022-11-08. Anslås 2022-22-15. Nedtas 2022-12-08. 

Kommunfullmäktiges protokoll 2022-11-07. Anslås 2022-11-15 - nedtas 2022-12-07.

Stadsbyggnadsnämnden 2022-11-15 §189. Anslås 2022-11-15. Nedtas 2022-12-07. 

Miljönämnden 2022-11-08. Anslås 2022-11-15. Nedtas 2022-12-07.

Utbildningsnämnden 2022-11-10. Anslås 2022-11-16. Nedtas 2022-12-08.

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2022-11-10. Anslås 2022-11-18. Nedtas 2022-12-10. 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds protokoll 2022-11-17, § 116. Anslås 2022-11-18. Nedtas 2022-12-09.

Enhörna kommundelsnämnds protokoll 2022-11-14. Anslås 2022-11-22. Nedtas 2022-12-14.

Äldreomsorgsnämndens protokoll 2022-11-15. Anslås 2022-11-23. Nedtas 2022-12-15.

Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2022-11-15. Anslås 2022-11-23. Nedtas 2022-12-15. 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds protokoll 2022-11-17 §§ 111-115 och 117-125. Anslås 2022-11-23. Nedtas 2022-12-15.

Konstinköpsutskottets protokoll 2022-11-24. Anslås 2022-11-24. Nedtas 2022-12-16.

Omsorgsnämnden 2022-11-17. Anslås 2022-11-25. Nedtas 2022-12-19.

Kommunstyrelsens §§ 239,241,243,244,245,248 2022-11-25. Anslås 2022-11-25. 2022-12-17

Hållbarhetsutskottet 2022-11-15. Anslås 2022-11-23. Nedtas 2022-12-16.

Kungörelser

Beslut om kungörelse slutlig rösträkning 2022

Kungörelse om genomförandet av valen 2022 i Södertälje kommun

Kungörelse bygglov 2022-11-03 - 2022-11-24

Kungörelse bygglov 2022-11-10 - 2022-12-01

Kungörelse bygglov 2022-11-17 - 2022-12-08

Kungörelse om flyttade fordon


Detaljplaner och program

Detaljplanen för del av Glasberga Gård har vunnit laga kraft. Läs mer om detaljplanen på informationsidan för detaljplanen för del av Glasberga gård.

 

Övriga anslag

Överförmyndarnämndens mottagningstider, hittar du här

 

Om anslagstavlan

Vad är en officiell anslagstavla?

Enligt kommunallagen måste alla kommuner ha en officiell anslagstavla. På anslagstavlan meddelas när protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnd är justerade. Tidpunkten då protokollet sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande. Därför har anslagstavlan en viktig rättslig betydelse.

Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Från och med 1 januari 2018 finns Södertälje kommuns officiella anslagstavla på sodertalje.se istället för i entrén i Södertälje stadshus. I entrén finns offentliga datorer där du kan titta på anslagstavlan. Även på biblioteken finns datorer som du kan använda.

Kortadressen till Södertälje kommuns officiella anslagstavla är www.sodertalje.se/anslagstavla

Den nya kommunallagen (2017:725) som trädde i kraft den 1 januari 2018 säger att varje kommun ska ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den fysiska kommunala anslagstavlan. 

Vad betyder det att ett protokoll anslås?

Det betyder att protokollet är justerat och att det finns möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga gäller i 21 dagar framåt från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras.

Vad är en kungörelse?

En kungörelse är ett meddelande som ofta ska leda till förändring av något slag eller är så pass viktig information att man vill att allmänheten ska få reda på det.

Vad betyder underrättelse för granskning?

När ett förslag till detaljplan har varit på samråd och bearbetats utifrån den information  som kommit fram ska planförslaget vara tillgängligt för granskning innan det kan antas. Inför granskningen ska kommunen sätta upp en underrättelse på kommunens anslagstavla.