Anslagstavla

Kallelse till kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktige den 29 november 2021

Anslagna protokoll

Kommunstyrelsens protokoll 2021-10-29. Anslås 2021-11-03 - nedtas 2021-11-24.

Personalutskottets protokoll 2021-10-28. Anslås 2021-11-08 - nedtas 2021-11-29.

Kultur- och fritidsnämndens konstinköpsutskotts protokoll 2021-10-21. Anslås 2021-11-04. Nedtas 2021-11-25

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds protokoll 2021-11-02. Anslås 2021-11-11. Nedtas 2021-12-03

Kommunala pensionärsrådets protokoll 2021-11-03. Anslås 2021-11-11. Nedtas 2021-12-02.

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2021-11-04. Anslås 2021-11-11. Nedtas 2021-12-02

Miljönämndens protokoll 2021-11-09. Anslås 2021-11-12. Nedtas 2021-12-03.

Överförmynarnämndens protokoll 2021-11-08. Anslås 2021-11-16. Nedtas 2021-12-07. 

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-11-08. Anslås 2021-11-16 - nedtas 2021-12-07.

Utbildningsnämndens protokoll 2021-11-11. Anslås 2021-11-17. Nedtas 2021-12-08.

Stadsbyggnadsnämnden 2021-11-16, § 236. Anslås 2021-11-16. Nedtas 2021-12-07. 

Äldreomsorgsnämnden 2021-11-16, § 169. Anslås 2021-11-16. Nedtas 2021-12-08.

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds protokoll 2021-11-04. Anslås 2021-11-16. Nedtas 2021-12-08. 

Järna kommundelsnämnds protokoll 2021-11-09. Anslås 2021-11-17. Nedtas 2021-12-09.

Omsorgsnämndens protokoll 2021-11-09. Anslås 2021-11-17. Nedtas 2021-12-08.

Arvodesnämndens protokoll 2021-11-16. Anslås 2021-11-23. Nedtas 2021-12-14.

Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2021-11-16. Anslås 2021-11-23. Nedtas 2021-12-14.

Kommunala funktionshinderrådets protokoll 2021-11-16. Anslås 2021-11-23. Nedtas 2021-12-14.

Socialnämndens protokoll 2021-11-16. Anslås 2021-11-22. Nedtas 2021-12.13

Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-24, § 210. Anslås 2021-11-24. Nedtas 2021-12-15.

Tekniska nämndens protokoll 2021-11-24. Anslås 2021-11-25. Nedtas 2021-12-16.

Äldreomsorgsnämndens protokoll 2021-11-16. Anslås 2021-11-26. Nedtas 2021-12-16.

Kungörelser

Kungörelse Utställning och remiss av ny renhållningsordning-

Kungörelse bygglov 2021-10-28 - 2021-11-18

Kungörelse bygglov 2021-11-04 - 2021-11-24

Kungörelse bygglov 2021-11-11 - 2021-12-01

Kungörelse om flyttade fordon

Kungörelse 2019-01-09, Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen


Detaljplaner och program

Just nu är detaljplanen för Brostenen 2 ute på antagande. Den beräknas vinna laga kraft 9 december 2021. Du kan läsa mer om detaljplanen, beslutet om antagande samt hur du överklagar på informationssidan om detaljplanen för detaljplan Brostenen 2

 

Övriga anslag

Överförmyndarnämndens mottagningstider, hittar du här

Samråd inför planerad ansökan om tillstånd för vattenverksamhet vid Moraån. Synpunkter tas fram till och med 31 augusti 2021. Läs hela samrådsunderlaget här.

 

Om anslagstavlan

Vad är en officiell anslagstavla?

Enligt kommunallagen måste alla kommuner ha en officiell anslagstavla. På anslagstavlan meddelas när protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnd är justerade. Tidpunkten då protokollet sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande. Därför har anslagstavlan en viktig rättslig betydelse.

Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Från och med 1 januari 2018 finns Södertälje kommuns officiella anslagstavla på sodertalje.se istället för i entrén i Södertälje stadshus. I entrén finns offentliga datorer där du kan titta på anslagstavlan. Även på biblioteken finns datorer som du kan använda.

Kortadressen till Södertälje kommuns officiella anslagstavla är www.sodertalje.se/anslagstavla

Den nya kommunallagen (2017:725) som trädde i kraft den 1 januari 2018 säger att varje kommun ska ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den fysiska kommunala anslagstavlan. 

Vad betyder det att ett protokoll anslås?

Det betyder att protokollet är justerat och att det finns möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga gäller i 21 dagar framåt från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras.

Vad är en kungörelse?

En kungörelse är ett meddelande som ofta ska leda till förändring av något slag eller är så pass viktig information att man vill att allmänheten ska få reda på det.

Vad betyder underrättelse för granskning?

När ett förslag till detaljplan har varit på samråd och bearbetats utifrån den information  som kommit fram ska planförslaget vara tillgängligt för granskning innan det kan antas. Inför granskningen ska kommunen sätta upp en underrättelse på kommunens anslagstavla.