Anslagstavla

På den här sidan kan du se Södertälje kommuns officiella anslagstavla. På anslagstavlan sitter de handlingar som kommunen enligt lag är skyldig att anslå. Det vanligaste vi anslår är justering av protokoll från kommunens olika nämnder. Besluten i protokollet är överklagbara enligt kommunallagen i tre veckor från det datum de anslås. Om du vill överklaga ett beslut, kontakta sekreteraren för den nämnd som fattat beslutet.

Södertälje kommun är medlem i Södertörns brandförsvarsförbund, som har egen anslagstavla

 

Kallelse till kommunfullmäktiges sammanträden

 

Anslagna protokoll

Utbildningsnämndens protokoll 2019-05-28. Anslås 2019-06-04. Nedtas 2019-06-26.

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds protokoll 2019-06-04 § 52 (omedelbart justerad paragraf). Anslås 2019-06-04 Nedtas 2019-06-26

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds protokoll 2019-06-03 § 72 (omedelbart justerad paragraf). Anslås 2019-06-04 Nedtas 2019-06-26

Kommunfullmäktiges protokoll 2019-05-27. Anslås 2019-06-04 - nedtas 2019-06-25.

Järna kommundelsnämnd protokoll 2019-06-04 § 85 (omedelbart justerad paragraf) Anslås 2019-06-04. Nedtas 2019-06-26.

Omsorgsnämndens protokoll 2019-05-29. Anslås 2019-06-04. Nedtas 2019-06-25

Äldreomsorgsnämndens protokoll 2019-05-29 § 50 (omedelbart justerad paragraf). Anslås 2019-06-03 Nedtas 2019-06-26.

Äldreomsorgsnämndens protokoll 2019-05-29. Anslås 2019-06-05 Nedtas 2019-06-26

Tekniska nämndens protokoll 2019-05-29. Anslås 2019-06-07. Nedtas 2019-06-28.

Socialnämndens protokoll 2019-05-28. Anslås 2019-06-10. Nedtas 2019-07-01

Järna kommundelsnämnds protokoll 2019-06-04. Anslås 2019-06-11. Nedtas 2019-07-02.

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds protokoll 2019-06-03. Anslås 2019-06-11. Nedtas 2019-07-02.

Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2019-06-04.Anslås 2019-06-12. Nedtas 2019-07-03.

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd protokoll 2019-06-04. Anslås 2019-06-12. Nedtas 2019-07-03.

Enhörna kommundelsnämnds protokoll 2019-06-03. Anslås 2019-06-12. Nedtas 2019-07-03

Kultur- och fritidsnämnden 2019-06-04. Anslås 2019-06-12. Nedtas 2019-07-03

Miljönämndens protokoll 2019-06-11. Anslås 2019-06-13.
Nedtas 2019-07-04.

Utbildningsnämndens protokoll 2019-06-13, § 79. Anslås 2019-06-14.
Nedtas 2019-07-05.

Tekniska nämndens protokoll 2019-06-13. Anslås 2019-06-18. Nedtas 2019-07-09.

Socialnämndens protokoll 2019-06-11. Anslås 2019-06-17. Nedtas 2019-07-08

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd protokoll 2019-06-11. Anslås 2019-06-18. Nedtas 2019-07-09.

Överförmyndarnämndens protokoll 2019-06-17. Anslås 2019-06-20. Nedtas 2019-07-11

Kommunstyrelsens protokoll 2019-06-14. Anslås 2019-06-19. Nedtas 2019-07-10.

Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2019-06-18. Anslås 2019-06-20. Nedtas 2019-07-11.

§ 106 i kommunfullmäktiges protokoll 2019-06-19. Anslås 2019-06-20 - nedtas 2019-07-11.

Personalutskottets protokoll 2019-06-13. Anslås 2019-06-20 - nedtas 2019-07-11.

Utbildningsnämndens protokoll 2019-06-13. Anslås 2019-06-20. Nedtas 2019-07-11.

Kommunfullmäktiges protokoll 2019-06-19 Anslås 2019-06-25 - nedtas 2019-07-16

Järna kommundelsnämnds protokoll 2019-06-18. Anslås 2019-06-25. Nedtas 2019-07-16.

Enhörna kommundelsnämnds protokoll 2019-06-17. Anslås 2019-06-24. Nedtas 2019-07-15

Omsorgsnämndens protokoll 2019-06-18. Anslås 2019-06-25. Nedtas 2019-07-16

 

Kungörelser

Bygglovenheten - Anslås 2019-05-16 - Nedtas 2019-06-06

Bygglovenheten - Anslås 2019-05-23 - Nedtas 2019-06-13

Bygglovenheten - Anslås 2019-05-31 - Nedtas 2019-06-21

Bygglovenheten - Anslås 2019-06-13 - Nedtas 2019-07-04

Bygglovenheten - Anslås 2019-06-20 - Nedtas 2019-07-11

Kungörelse om flyttade fordon 

Kungörelse 2019-01-09, Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen

Val till Europaparlamentet

Övriga anslag

Överförmyndarens mottagningstider, hittar du här

Samråd för detaljplan för Luna 1 under perioden 2019-06-26 - 2019-08-23. Samrådsmöte ska hållas den 21 augusti kl 18:00 i Södertälje stadshus. Synpunkter på förslaget tas emot fram till den 23 augusti 2019. Mer information om detaljplanen.

Samråd för detaljplanen Kryssaren 8 och Isbrytaren 1 m.fl. (Uthamnen), synpunkter på förslaget tas emot fram till den 27 juni 2019. Mer information om detaljplanen.

Samråd för detaljplanen Skilleby 4:109, synpunkter på förslaget tas emot fram till den 3 juli 2019. Mer information om detaljplanen.

Underättelse om granskning för detaljplan för kv. Dagliljan (del av Västergård 1:1 m.fl.). Synpunkter tas emot fram till den 26 juni. Mer information om detaljplanen.

Vad är en officiell anslagstavla?

Enligt kommunallagen måste alla kommuner ha en officiell anslagstavla. På anslagstavlan meddelas när protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnd är justerade. Tidpunkten då protokollet sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande. Därför har anslagstavlan en viktig rättslig betydelse.

Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Från och med 1 januari 2018 finns Södertälje kommuns officiella anslagstavla på sodertalje.se istället för i entrén i Södertälje stadshus. I entrén finns offentliga datorer där du kan titta på anslagstavlan. Även på biblioteken finns datorer som du kan använda.

Kortadressen till Södertälje kommuns officiella anslagstavla är www.sodertalje.se/anslagstavla

Den nya kommunallagen (2017:725) som trädde i kraft den 1 januari 2018 säger att varje kommun ska ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den fysiska kommunala anslagstavlan. 

Det betyder att protokollet är justerat och att det finns möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga gäller i 21 dagar framåt från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras.

En kungörelse är ett meddelande som ofta ska leda till förändring av något slag eller är så pass viktig information att man vill att allmänheten ska få reda på det.

När ett förslag till detaljplan har varit på samråd och bearbetats utifrån den information  som kommit fram ska planförslaget vara tillgängligt för granskning innan det kan antas. Inför granskningen ska kommunen sätta upp en underrättelse på kommunens anslagstavla.