Anslagstavla

På den här sidan kan du se Södertälje kommuns officiella anslagstavla. På anslagstavlan sitter de handlingar som kommunen enligt lag är skyldig att anslå. Det vanligaste vi anslår är justering av protokoll från kommunens olika nämnder. Besluten i protokollet är överklagbara enligt kommunallagen i tre veckor från det datum de anslås. Om du vill överklaga ett beslut, kontakta sekreteraren för den nämnd som fattat beslutet.

Kallelse till kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktige den 4 oktober 2021

Kungörelse ytterligare ärende 4 oktober 2021

Anslagna protokoll

Personalutskottets protokoll 2021-09-29. Anslås 2021-09-30 - nedtas 2021-10-21. 

§§ 166-169, 171-172, 176-177 och 182 i kommunstyrelsens protokoll 2021-10-01. Anslås 2021-10-04 - nedtas 2021-10-25.

Kommunala handikapprådets protokoll 2021-09-21. Anslås 2021-10-08. Nedtas 2021-10-29. 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-10-01. Anslås 2021-10-11 - nedtas 2021-11-01

Överförmyndarnämndens protokoll 2021-10-04. Anslås 2021-10-08. Nedtas 2021-10-29. 

Äldreomsorgsnämndens protokoll 2021-10-05. Anslås 2021-10-11. Nedtas 2021-11-01.

Miljönämndens protokoll 2021-10-05, §§ 141-142. Anslås 2021-10-06. Nedtas 2021-10-26.

Miljönämndens protokoll 2021-10-05. Anslås 2021-10-11. Nedtas 2021-11-01

Socialnämndens protokoll 2021-10-05. Anslås 2021-10-11. Nedtas 2021-11-01

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-10-04. Anslås 2021-10-12. Nedtas 2021-11-02.

Omsorgsnämndens protokoll 2021-10-05. Anslås 2021-10-12. Nedtas 2021-11-02.

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds protokoll 2021-10-05. Anslås 2021-10-13. Nedtas 2021-11-04.

Enhörna kommundelsnämnds protokoll 2021-10-04. Anslås 2021-10-13. Nedtas 2021-11-04.

Järna kommundelsnämnds protokoll 2021-10-05. Anslås 2021-10-13. Nedtas 2021-11-04.

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2021-10-07. Anslås 2021-10-14. Nedtas 2021-11-04.

Hölö-Mörkö kommundelsnämnd protokoll 2021-10-07. Anslås 2021-10-14. Nedtas 2021-11-05.

Utbildningsnämndens protokoll 202110-07. Anslås 2021-10-15. Nedtas 2021-11-05.

Tekniska nämndens protokoll 2021-10-07. Anslås 2021-10-15. Nedtas 2021-11-05.

Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2021-10-05. Anslås 2021-10-18. Nedtas 2021-11-08.

 

Kungörelser

Kungörelse Utställning och remiss av ny renhållningsordning-

Kungörelse bygglov 2021-09-30 - 2021-10-21

Kungörelse bygglov 2021-10-14 - 2021-10-28

Kungörelse om flyttade fordon

Kungörelse 2019-01-09, Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen

Detaljplaner och program

Inför antagande för detaljplan Tvetaberg 5:1, Stadan och Nabben. Läs granskningsutlåtandet, meddelande om granskningsutlåtande inför antagande samt samrådsredogörelsen på denna projektsida. www.sodertalje.se/detaljplan/stadannabben

Inför antagande för detaljplan Brostenen 2. Läs granskningsutlåtandet, meddelande om granskningsutlåtande inför antagande samt samrådsredogörelsen på denna projektsida.
www.sodertalje.se/detaljplan/brostenen2

Just nu är detaljplanen för Fagotten 3 ute på samråd. Synpunkter på förslaget tas emot fram till den 5 november. Du kan läsa mer om detaljplanen och hur du lämnar synpunkter på förslaget på informationssidan om detaljplanen för Fagotten 3. 

Övriga anslag

Överförmyndarnämndens mottagningstider, hittar du här

Samråd inför planerad ansökan om tillstånd för vattenverksamhet vid Moraån. Synpunkter tas fram till och med 31 augusti 2021. Läs hela samrådsunderlaget här.

 

Om anslagstavlan

Vad är en officiell anslagstavla?

Enligt kommunallagen måste alla kommuner ha en officiell anslagstavla. På anslagstavlan meddelas när protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnd är justerade. Tidpunkten då protokollet sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande. Därför har anslagstavlan en viktig rättslig betydelse.

Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Från och med 1 januari 2018 finns Södertälje kommuns officiella anslagstavla på sodertalje.se istället för i entrén i Södertälje stadshus. I entrén finns offentliga datorer där du kan titta på anslagstavlan. Även på biblioteken finns datorer som du kan använda.

Kortadressen till Södertälje kommuns officiella anslagstavla är www.sodertalje.se/anslagstavla

Den nya kommunallagen (2017:725) som trädde i kraft den 1 januari 2018 säger att varje kommun ska ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den fysiska kommunala anslagstavlan. 

Vad betyder det att ett protokoll anslås?

Det betyder att protokollet är justerat och att det finns möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga gäller i 21 dagar framåt från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras.

Vad är en kungörelse?

En kungörelse är ett meddelande som ofta ska leda till förändring av något slag eller är så pass viktig information att man vill att allmänheten ska få reda på det.

Vad betyder underrättelse för granskning?

När ett förslag till detaljplan har varit på samråd och bearbetats utifrån den information  som kommit fram ska planförslaget vara tillgängligt för granskning innan det kan antas. Inför granskningen ska kommunen sätta upp en underrättelse på kommunens anslagstavla.