Anslagstavla

På den här sidan kan du se kommunens anslagstavla. Här meddelas när protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnd är justerade. Här publiceras också detaljplaner, planprogram och kungörelser. Besluten i protokollet är överklagbara enligt kommunallagen i tre veckor från det datum de anslås.

Kungörelse EU-val

Kungörelse EU-val 2024.pdf

Överklaga beslut

Hur du överklagar ett beslut kan du se längre ner på sidan.

 

Kallelse till kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktiges sammanträde den 27 maj 2024

Anslagna protokoll 

Kommunfullmäktiges protokoll 2024-04-29. Anslås 2024-05-07 - nedtas 2024-05-29.

§§45-47 i miljönämndens protokoll 2024-05-07. Anslås 2024-05-07. Nedtas 2024-05-29.

Tekniska nämndens protokoll 2024-04-10. Anslås 2024-05-13. Nedtas 2024-06-04

Överförmyndarnämndens protokoll 2024-05-06. Anslås 2024-05-15. Nedtas 2024-06-06.

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds protokoll 2024-05-06. Anslås 2024-05-15. Nedtas 2024-06-06.

Järna kommundelsnämnds protokoll 2024-05-07. Anslås 2024-05-15. Nedtas 2024-06-06.

§§ 44 & 48 i Enhörna kommundelsnämnds protokoll 2024-05-14. Anslås 2024-05-15. Nedtas 2024-06-06.

Arbets- och näringslivsnämndens protokoll 2024-05-06. Anslås 2024-05-15. Nedtas 2024-06-06.

Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2024-05-07. Anslås 2024-05-15. Nedtas 2024-06-06. 

Miljönämndens protokoll 2024-05-07. Anslås 2024-05-15. Nedtas 2024-06-06.

Hållbarhetsutskottets protokoll 2024-05-14. Anslås 2024-05-16. Nedtas 2024-06-07.

Tekniska nämndens protokoll 2024-05-08. Anslås 2024-05-21. Nedtas 2024-06-11.

Kommunstyrelsens protokoll 2024-05-17. Anslås 2024-05-23. Nedtas 2024-06-14.

Kungörelser

Kungörelse om flyttade fordon

Kungörelse bygglov 16 maj 2024

Kungörelse bygglov 23 maj 2024

 

Detaljplaner och program 

Detaljplanen för Visbohammar 1:27 är ute på samråd. Synpunkter på förslaget tas emot fram till den 5 juni 2024. Läs mer om detaljplanen och hur du lämnar synpunkter på förslaget på informationssidan om detaljplanen för Visbohammar 1:27.

Detaljplanen för Hjämsättra 1:3 har antagits. Den beräknas att vinna laga kraft den 28 maj 2024.  Läs mer om detaljplanen på informationssidan om detaljplanen för Hjämsättra 1:3.  

Överförmyndarnämndens mottagningstider, hittar du här

 

Bra att veta

Om anslagstavlan expand_less expand_more

Vad är en officiell anslagstavla?

Enligt kommunallagen måste alla kommuner ha en officiell anslagstavla. På anslagstavlan meddelas när protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnd är justerade. Tidpunkten då protokollet sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande. Därför har anslagstavlan en viktig rättslig betydelse.

Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Från och med 1 januari 2018 finns Södertälje kommuns officiella anslagstavla på sodertalje.se istället för i entrén i Södertälje stadshus. I entrén finns offentliga datorer där du kan titta på anslagstavlan. Även på biblioteken finns datorer som du kan använda.

Kortadressen till Södertälje kommuns officiella anslagstavla är www.sodertalje.se/anslagstavla

Den nya kommunallagen (2017:725) som trädde i kraft den 1 januari 2018 säger att varje kommun ska ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den fysiska kommunala anslagstavlan. 

Hur överklagar jag ett beslut? expand_less expand_more

Hur du överklagar ett beslut genom laglighetsprövning

Det är endast kommunmedlemmar som har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövade genom att överklaga.

Möjligheten till laglighetsprövning finns inte om det i lag eller annan författning finns särskilda bestämmelser om överklagande. Det gäller till exempel beslut som rör ekonomiskt bistånd och bygglov. Se även nedan om förvaltningsbesvär, gällande beslut som rör dig personligen.

En laglighetsprövning måste du lämna in skriftligt till Förvaltningsrätten i Stockholm senast inom tre veckor från den dag som kommunen har meddelat sitt beslut på kommunens officiella anslagstavla. I överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas och varför du anser att det inte har fattats på rätt sätt.

Vid prövningen av överklagandet får domstolen inte beakta andra omständigheter än sådana som klaganden har hänvisat till före överklagandetidens utgång. Ett överklagat beslut ska upphävas om:

  • det inte har kommit till på lagligt sätt
  • beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget
  • det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller
  • beslutet annars strider mot lag eller annan författning.

Om ditt överklagande bifalls av förvaltningsrätten, upphävs kommunens beslut. Ett nytt beslut i frågan fattas inte automatiskt utan ärendet måste på nytt tas upp av kommunen.

Bestämmelserna om laglighetsprövning finns i 13 kap. kommunallagen (2017:725).

På förvaltningsrättens webbplats kan du läsa mer om hur det går till att begära laglighetsprövning

Hur du överklagar ett beslut genom förvaltningsbesvär

Om du anser att ett kommunalt beslut som berör dig som privatperson är felaktigt, kan du överklaga det. Information om hur du går till väga finns på det beslut eller beslutsmeddelande som du har fått från kommunen.

Överklagandet ska vara hos Södertälje kommun inom tre veckor från det datum då du fick del av beslutet.

Om ditt överklagande har kommit in i rätt tid skickar kommunen det vidare till den myndighet som ska överpröva beslutet. Har ditt överklagande kommit in för sent kommer överklagandet att avvisas. Du har möjlighet att överklaga även detta beslut.

Läs om att överklaga kommunens beslut på förvaltningsrättens webbplats

 

Läs om att överklaga kommunens beslut på lansstyrelsen.se

Vad är en kungörelse? expand_less expand_more

En kungörelse är ett meddelande som ofta ska leda till förändring av något slag eller är så pass viktig information att man vill att allmänheten ska få reda på det.

Vad betyder underrättelse för granskning? expand_less expand_more

När ett förslag till detaljplan har varit på samråd och bearbetats utifrån den information  som kommit fram ska planförslaget vara tillgängligt för granskning innan det kan antas. Inför granskningen ska kommunen sätta upp en underrättelse på kommunens anslagstavla.