Anslagstavla

Kallelse till kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktige den 20 december 2021

 

Anslagna protokoll

Kommunstyrelsens protokoll 2021-12-15. Anslås 2021-12-21 - nedtas 2022-01-11.

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2021-12-09. Anslås 2021-12-16. Nedtas 2022-01-06. 

Kommunala funktionshinderrådets protokoll 2021-12-14. Anslås 2021-12-21. Nedtas 2022-01-11. 

Kommunala pensionärsrådets protokoll 2021-12-15. Anslås 2021-12-21. Nedtas 2022-01-11. 

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-12-20. Anslås 2021-12-22 - nedtas 2022-01-12. 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds protokoll 2021-12-07.
Anslås 2021-12-21. Nedtas 2022-01-12.

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds protokoll 2021-12-07.
Anslås 2021-12-21. Nedtas 2022-01-12.

Järna kommundelsnämnds protokoll 2021-12-14. Anslås 2021-12-21.
Nedtas 2022-01-12.

Äldreomsorgsnämndens protokoll 2021-12-07. Anslås 2021-12-21.
Nedtas 2022-01-12.

 

Kungörelser

Kungörelse Utställning och remiss av ny renhållningsordning-

Kungörelse bygglov 2021-12-23 - 2022-01-12

Kungörelse bygglov 2022-01-06 - 2022-01-26

Kungörelse om flyttade fordon

Kungörelse 2019-01-09, Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen


Detaljplaner och program

Kungörelseannons laga kraft detaljplanerna Del av Glasberga 1:15 (förskola), Härfågeln 6 m.fl. samt Brostenen 2.pdf

Kungörelseannons granskningsutlåtande detaljplanen del av Tellus 5 och del av Tälje 1:1.pdf

Upphävandet av detaljplanen för Södertuna arbetsområde, Håknäs 12:1 är ute på samråd. Synpunkter på förslaget tas emot fram till den 28 januari 2022. Läs mer om detaljplanen och hur synpunkter lämnas på förslaget på www.sodertalje.se/detaljplan/detaljplan/sodertuna-arbetsomrade

Detaljplanen för Speceristen 5 är ute på samråd. Synpunkter på förslaget tas emot fram till den 2 februari 2022. Du kan läs mer om detaljplanen och hur synpunkter lämnas på informationssidan för detaljplanen Speceristen 5

Detaljplanen för Brostenen 2 har vunnit laga kraft. Du kan läsa mer om detaljplanen på denna projekthemsida.
www.sodertalje.se/detaljplan/brostenen2

Detaljplanen för Mariekälla 1:26 m.fl. är ute på granskning. Synpunkter på förslaget tas emot till den 6 februari 2022. Du kan läsa mer detaljplanen och hur synpunkter lämnas på informationssidan för detaljpanen Mariekälla 1:26 m.fl.

Inför antagande för detaljplan Tvetaberg 5:1, Stadan och Nabben. Läs granskningsutlåtandet, meddelande om granskningsutlåtande inför antagande samt samrådsredogörelsen på denna projektsida.
www.sodertalje.se/detaljplan/stadannabben

Läs aktuella antagandehandlingar för detaljplanen Tvetaberg 5:1, Stadan och Nabben på Stadsbyggnadsnämndens informationssida för kommande nämndsammanträden

Inför antagande för detaljplan del av Tellus 5 och del av Tälje 1:1. Läs granskningsutlåtandet, meddelande om granskningsutlåtande inför antagande samt samrådsredogörelsen på denna projektsida.
www.sodertalje.se/detaljplan/tellus5

Läs aktuella antagandehandlingar för detaljplanen del av Tellus 5 och del av Tälje 1:1 på Stadsbyggnadsnämndens informationssida för kommande nämndsammanträden

Övriga anslag

Överförmyndarnämndens mottagningstider, hittar du här

Samråd inför planerad ansökan om tillstånd för vattenverksamhet vid Moraån. Synpunkter tas fram till och med 31 augusti 2021. Läs hela samrådsunderlaget här.

 

Om anslagstavlan

Vad är en officiell anslagstavla?

Enligt kommunallagen måste alla kommuner ha en officiell anslagstavla. På anslagstavlan meddelas när protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnd är justerade. Tidpunkten då protokollet sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande. Därför har anslagstavlan en viktig rättslig betydelse.

Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Från och med 1 januari 2018 finns Södertälje kommuns officiella anslagstavla på sodertalje.se istället för i entrén i Södertälje stadshus. I entrén finns offentliga datorer där du kan titta på anslagstavlan. Även på biblioteken finns datorer som du kan använda.

Kortadressen till Södertälje kommuns officiella anslagstavla är www.sodertalje.se/anslagstavla

Den nya kommunallagen (2017:725) som trädde i kraft den 1 januari 2018 säger att varje kommun ska ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den fysiska kommunala anslagstavlan. 

Vad betyder det att ett protokoll anslås?

Det betyder att protokollet är justerat och att det finns möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga gäller i 21 dagar framåt från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras.

Vad är en kungörelse?

En kungörelse är ett meddelande som ofta ska leda till förändring av något slag eller är så pass viktig information att man vill att allmänheten ska få reda på det.

Vad betyder underrättelse för granskning?

När ett förslag till detaljplan har varit på samråd och bearbetats utifrån den information  som kommit fram ska planförslaget vara tillgängligt för granskning innan det kan antas. Inför granskningen ska kommunen sätta upp en underrättelse på kommunens anslagstavla.