Anslagstavla

På den här sidan kan du se Södertälje kommuns officiella anslagstavla. På anslagstavlan sitter de handlingar som kommunen enligt lag är skyldig att anslå. Det vanligaste vi anslår är justering av protokoll från kommunens olika nämnder. Besluten i protokollet är överklagbara enligt kommunallagen i tre veckor från det datum de anslås. Om du vill överklaga ett beslut, kontakta sekreteraren för den nämnd som fattat beslutet.

Södertälje kommun är medlem i Södertörns brandförsvarsförbund, som har egen anslagstavla

 

Kallelse till kommunfullmäktiges sammanträden

Föredragningslista 2019-12-16

 

Anslagna protokoll

§§ 214-215 i kommunstyrelsens protokoll 2019-11-22. Anslås 2019-11-22 - nedtas 2019-12-13.

Socialnämndens protokoll 2019-11-21. Anslås 2019-11-26. Nedtas 2019-12-17

Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2019-11-19. Anslås 2019-11-27. Nedtas 2019-12-18

Tekniska nämndens protokoll 2019-11-21. Anslås 2019-11-29. Nedtas 2019-12-20

Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-22. Anslås 2019-12-02 - nedtas 2019-12-23

Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-25. Anslås 2019-12-03 - nedtas 2019-12-27

§ 155 i Hölö-Mörkö kommundelsnämnd protokoll 2019-12-05. Anslås 2019-12-06. Nedtas 2019-12-27.

Äldreomsorgsnämndens protokoll 2019-12-03. Anslås 2019-12-09. Nedtas 2019-12-30 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds protokoll 2019-12-03. Anslås 2019-12-10. Nedtas 2019-12-31

Miljönämndens protokoll 2019-12-10, §§ 139-140, 145-146. Anslås 2019-12-10. Nedtas 2019-12-31.

§ 186 i Järna kommundelsnämnds protokoll 2019-12-10. Anslås 2019-12-11 - nedtas 2020-01-02.

§§ 271, 279, 280 i stadbyggnadsnämndens protkoll 2019-12-10. Anslås 2019-12-11. Nedtas 2020-01-02.

Omsorgsnämndens protokoll 2019-12-05. Anslås 2019-12-12. Nedtas 2020-01-02

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds protokoll 2019-12-05. Anslås 2019-12-13. Nedtas 2020-01-03.

§§ 173, 181 i tekniska nämndens protokoll. Anslås 2019-12-13. Nedtas 2020-01-03.

§§ 231,232 Kommunstyrelsens protokoll. Anslås 2019-12-13. Nedtas 2020-01-03

 

Kungörelser

Kungörelse Bygglov 21 november

Kungörelse Bygglov 28 november

Kungörelse Bygglov 5 december

Kungörelse om flyttade fordon 

Kungörelse 2019-01-09, Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen

Övriga anslag

Överförmyndarens mottagningstider, hittar du här

Granskning för Repet 4, synpunkter på förslaget tas emot fram till den 10 januari 2020. Mer information om detaljplanen

Samråd för upphävande av tomtindelning för Kammaren 2, synpunkter på förslaget tas emot fram till den 7 januari 2020. Mer information om detaljplanen

Samråd för ändring av byggnadsplan för Molstaberg 1:12 m.fl., synpunkter på förslaget tas emot fram till den 7 januari 2020. Mer information om detaljplanen

Samråd för ändring av byggnadsplan för Agdala 2:3 m.fl., synpunkter på förslaget tas emot fram till den 7 januari 2020. Mer information om detaljplanen

Vad är en officiell anslagstavla?

Enligt kommunallagen måste alla kommuner ha en officiell anslagstavla. På anslagstavlan meddelas när protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnd är justerade. Tidpunkten då protokollet sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande. Därför har anslagstavlan en viktig rättslig betydelse.

Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Från och med 1 januari 2018 finns Södertälje kommuns officiella anslagstavla på sodertalje.se istället för i entrén i Södertälje stadshus. I entrén finns offentliga datorer där du kan titta på anslagstavlan. Även på biblioteken finns datorer som du kan använda.

Kortadressen till Södertälje kommuns officiella anslagstavla är www.sodertalje.se/anslagstavla

Den nya kommunallagen (2017:725) som trädde i kraft den 1 januari 2018 säger att varje kommun ska ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den fysiska kommunala anslagstavlan. 

Det betyder att protokollet är justerat och att det finns möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga gäller i 21 dagar framåt från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras.

En kungörelse är ett meddelande som ofta ska leda till förändring av något slag eller är så pass viktig information att man vill att allmänheten ska få reda på det.

När ett förslag till detaljplan har varit på samråd och bearbetats utifrån den information  som kommit fram ska planförslaget vara tillgängligt för granskning innan det kan antas. Inför granskningen ska kommunen sätta upp en underrättelse på kommunens anslagstavla.