Anslagstavla

 

Kallelse till kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 juni 2022

Gå till kommunens diarium (politiska handlingar)

Här kan du läsa om hur du söker i kommunens diarium

Anslagna protokoll

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds protokoll 2022-05-23. Anslås 2022-06-09. Nedtas 2022-07-01.

§ 92, 93 & 94 i Tekniska nämndens protokoll 2022-06-09. Anslås 2022-06-09. Nedtas 2022-07-01. 

Hållbarhetsutskottet 2022-06-07. Anslås 2022-06-10. Nedas 2022-07-01.

Kommunala funktionshinderrådet 2022-06-07. Anslås 2022-06-13. Nedtas 2022-07-04. 

Personalutskottet 2022-06-02. Anslås 2022-06-13- nedtas 2022-07-04.

§ 123 & 124 i stadsbyggnadsnämndens protokoll 2022-06-14. Anslås 2022-06-14. Nedtas 2022-07-05.

Äldreomsorgsnämndens protokoll § 85 2022-06-14. Anslås 2022-06-15, nedtas 2022-07-07.

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds protokoll § 63 2022-06-14. Anslås 2022-06-14. Nedtas 2022-07-06.

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds protokoll § 64, 2022-06-15. Anslås 2022-06-16. Nedtas 2022-07-08.

Enhörna kommundelsnämnd 2022-06-13 § 72. Anslås 2022-06-16. Nedtas 2022-07-08

Tekniska nämndens protokoll 2022-06-09. Anslås 2022-06-16. Nedtas 2022-07-07.

Omsorgsnämnden 2022-06-09. Anslås 2022-06-16. Nedtas 2022-07-07.

Utbildningsnämnden 2022-06-16, § 88. Anslås 2022-06-16. Nedtas 2022-07-07.

Kommunstyrelsens protokoll 2022-06-17. Anslås 2022-06-17. Nedtas 2022-07-08

Miljönämnden 2022-06-14. Anslås 2022-06-17. Nedtas 2022-07-08.

Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2022-06-14. Anslås 2022-06-21. Nedtas 2022-07-12.

Utbildingsnämnden 2022-06-16. Anslås 2022-06-21. Nedtas 2022-07-13.

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2022-06-16. Anslås 2022-06-21. Nedtas 2022-07-12 

Enhörna kommundelsnämnds protokoll 2022-06-13. Anslås 2022-06-21. Nedtas 2022-07-13.

Äldreomsorgsnämndens protokoll 2022-06-14. Anslås 2022-06-22. Nedtas 2022-07-14.

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds protokoll 2022-06-14. Anslås 2022-06-22. Nedtas 2022-07-14.

Kommunfullmäktige 2022-06-20. Anslås 2022-06-23 - nedtas 2022-07-14.

Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 2022-06-15. Anslås 2022-06-22 - nedtas 2022-07-14.

Järna kommundelsnämnd 2022-06-21. Anslås 2022-06-23 - nedtas 2022-07-15.

Överförmyndarnämnden 2022-06-20. Anslås 2022-06-27. Nedtas 2022-07-19

Kungörelser

Kungörelse bygglov 2022-07-21 - 2022-08-11

Kungörelse bygglov 2022-08-11 - 2022-09-01

Kungörelse om flyttade fordon


Detaljplaner och program

Detaljplanen för Hall 4:3 och Tysslinge 1:28 m.fl. har vunnit laga kraft. Läs mer om detaljplanen på informationssidan om detaljplanen för Hall 4:3 och Tysslinge 1:28 m.fl.

Inför antagande av detaljplan för Basfiolen 3. Läs granskningsutlåtande, meddelande om granskningsutlåtande inför antagande samt samrådsredogörelse på informationssidan för detaljplanen för Basfiolen 3. Läs planbeskrivning och plankarta genom att välja mapp för år 2022 samt datum för det kommande nämndsammanträdet på informationssidan för Stadsbyggnadsnämnden.

Övriga anslag

Överförmyndarnämndens mottagningstider, hittar du här

 

Om anslagstavlan

Vad är en officiell anslagstavla?

Enligt kommunallagen måste alla kommuner ha en officiell anslagstavla. På anslagstavlan meddelas när protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnd är justerade. Tidpunkten då protokollet sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande. Därför har anslagstavlan en viktig rättslig betydelse.

Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Från och med 1 januari 2018 finns Södertälje kommuns officiella anslagstavla på sodertalje.se istället för i entrén i Södertälje stadshus. I entrén finns offentliga datorer där du kan titta på anslagstavlan. Även på biblioteken finns datorer som du kan använda.

Kortadressen till Södertälje kommuns officiella anslagstavla är www.sodertalje.se/anslagstavla

Den nya kommunallagen (2017:725) som trädde i kraft den 1 januari 2018 säger att varje kommun ska ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den fysiska kommunala anslagstavlan. 

Vad betyder det att ett protokoll anslås?

Det betyder att protokollet är justerat och att det finns möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga gäller i 21 dagar framåt från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras.

Vad är en kungörelse?

En kungörelse är ett meddelande som ofta ska leda till förändring av något slag eller är så pass viktig information att man vill att allmänheten ska få reda på det.

Vad betyder underrättelse för granskning?

När ett förslag till detaljplan har varit på samråd och bearbetats utifrån den information  som kommit fram ska planförslaget vara tillgängligt för granskning innan det kan antas. Inför granskningen ska kommunen sätta upp en underrättelse på kommunens anslagstavla.