Anslagstavla

På den här sidan kan du se kommunens anslagstavla. På anslagstavlan sitter de handlingar som kommunen enligt lag är skyldig att anslå. Det vanligaste vi anslår är justering av protokoll från kommunens olika nämnder. Besluten i protokollet är överklagbara enligt kommunallagen i tre veckor från det datum de anslås. Om du vill överklaga ett beslut, kontakta sekreteraren för den nämnd som fattat beslutet.

 

 

Kallelse till kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktiges sammanträde den 3 oktober 2022

Gå till kommunens diarium (politiska handlingar)

Här kan du läsa om hur du söker i kommunens diarium

Anslagna protokoll

Utbildningsnämnden 2022-08-25. Anslås 2022-08-31. Nedtas 2022-09-21.

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd. Anslås 2022-08-31. Nedtas 2022-09-22.

Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2022-08-23. Anslås 2022-09-02. Nedtas 2022-09-23.

Tekniska nämndens protokoll 2022-08-25. Anslås 2022-09-02. Nedtas 2022-09-23.

Enhörna kommundelsnämnds protkoll 2022-08-29. Anslås 2022-09-06. Nedtas 2022-09-28.

Socialnämndens protokoll 2022-08-30. Anslås 2022-09-06. Nedtas 2022-09-27.

Järna kommundelsnämnds protkoll 2022-08-30. Anslås 2022-09-07. Nedtas 2022-09-29.

Äldreomsorgsnämndens protokoll 2022-08-30. Anslås 2022-09-08. Nedtas 2022-09-30.

Hållbarhetsutskottet 2022-09-06. Anslås 2022-09-08. Nedtas 2022-09-30.

Omsorgsnämnden § 76 2022-09-08. Anslås 2022-09-09. Nedtas 2022-10-01.

Hölö-Mörkö kommundelsnämndens protokoll 2022-09-01. Anslås 2022-09-09. Nedtas 2022-10-03.

Överförmyndarnämndens protokoll 2022-09-05. Anslås 2022-09-12. Nedtas 2022-10-04.

Stadsbyggnadsnämnden 2022-09-13 §150. Anslås 2022-09-13. Nedtas 2022-10-05.

Kommunstyrelsen 2022-09-02. Anslås 2022-09-14 - nedtas 2022-10-06.

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2022-09-01. Anslås 2022-09-14. Nedtas 2022-10-05

Omsorgsnämndens protokoll 2022-09-08. Anslås 2022-09-16. Nedtas 2022-10-08.

Valnämndens protokoll 2022-09-05. Anslås 2022-09-20. Nedtas 2022-10-11.

Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2022-09-13. Anslås 2022-09-20. Nedtas 2022-10-12.

Valnämndens protokoll 2022-09-11. Anslås 2022-09-23. Nedtas 2022-10-14.

Personalutskottet 2022-09-22. Anslås 2022-09-29 - nedtas 2022-10-22.

Kommunala funktionshinderrådets protokoll 2022-09-13. Anslås 2022-09-29. Nedtas 2022-10-20. 

Kungörelser

Beslut om kungörelse slutlig rösträkning 2022

Kungörelse om genomförandet av valen 2022 i Södertälje kommun

Kungörelse bygglov 2022-09-15 - 2022-10-06

Kungörelse om flyttade fordon


Detaljplaner och program

Detaljplan för del av Glasberga Gård 1:20 m.fl. Inför antagande har två granskningsutlåtanden godkänts av stadsbyggnadsnämnden. De finns att ta del av under informationsidan för detaljplanen för del av Glasberga gård 1:20 m.fl.

Detaljplanen för del av Östaskolan 6 har antagits. Den beräknas att vinna laga kraft den 11 oktober 2022. Läs mer på informationssidan för detaljplanen för detaljplanen del av Östaskolan 6. 

Ändring av detaljplan för Basfiolen 3 har antagits. Den beräknas att vinna laga kraft den 23 september 2022. Läs mer om detaljplanen på informationssidan för detaljplanen för Basfiolen 3.

Detaljplanen för del av Tälje 1:1 (Kanaltorget) har vunnit laga kraft. Läs mer om detaljplanen på informationssidan om detaljplanen för del av Tälje 1:1 (Kanaltorget).

Övriga anslag

Överförmyndarnämndens mottagningstider, hittar du här

 

Om anslagstavlan

Vad är en officiell anslagstavla?

Enligt kommunallagen måste alla kommuner ha en officiell anslagstavla. På anslagstavlan meddelas när protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnd är justerade. Tidpunkten då protokollet sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande. Därför har anslagstavlan en viktig rättslig betydelse.

Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Från och med 1 januari 2018 finns Södertälje kommuns officiella anslagstavla på sodertalje.se istället för i entrén i Södertälje stadshus. I entrén finns offentliga datorer där du kan titta på anslagstavlan. Även på biblioteken finns datorer som du kan använda.

Kortadressen till Södertälje kommuns officiella anslagstavla är www.sodertalje.se/anslagstavla

Den nya kommunallagen (2017:725) som trädde i kraft den 1 januari 2018 säger att varje kommun ska ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den fysiska kommunala anslagstavlan. 

Vad betyder det att ett protokoll anslås?

Det betyder att protokollet är justerat och att det finns möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga gäller i 21 dagar framåt från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras.

Vad är en kungörelse?

En kungörelse är ett meddelande som ofta ska leda till förändring av något slag eller är så pass viktig information att man vill att allmänheten ska få reda på det.

Vad betyder underrättelse för granskning?

När ett förslag till detaljplan har varit på samråd och bearbetats utifrån den information  som kommit fram ska planförslaget vara tillgängligt för granskning innan det kan antas. Inför granskningen ska kommunen sätta upp en underrättelse på kommunens anslagstavla.