Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämndens uppgift är att se till att det finns utbildade ställföreträdare till alla som behöver, och att dessa ställföreträdare utför sina uppdrag på ett bra sätt. Södertälje kommun sköter även överförmyndarverksamheten för Nykvarns kommun, den politiskt tillsatta nämnden finns kvar i Nykvarn. Överförmyndarenheten med chef och personal den förvaltning som lyder under och driver överförmyndarnämndens verksamhet.

Överförmyndarnämndens verksamhet expand_less expand_more

Personer (huvudmän) som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande, behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person har under vissa förutsättningar rätt att få en god man eller förvaltare (ställföreträdare) utsedd för sig av tingsrätten. I vissa mer begränsade fall kan överförmyndarnämnden utse en god man.

Ställföreträdarens uppdrag är att, beroende på uppdragets omfattning, bevaka huvudmannens rätt, förvalta hans eller hennes egendom och sörja för hans eller hennes person. Den som har god man förordnad för sig behåller sin rättsliga handlingsförmåga till skillnad från den som har förvaltare förordnad för sig som förlorar sin rättsliga handlingsförmåga. En förvaltare får inte förordnas om det bedöms vara tillräckligt med en god man.

Förmyndare, det vill säga ställföreträdare för barn, har motsvarande uppdrag att representera barnet.

Överförmyndarnämndens huvudsakliga uppgifter expand_less expand_more
 • Att utöva tillsyn över ställföreträdarna, bland annat genom att kräva in och granska redovisningar. Syftet med tillsynen är att kontrollera att ställföreträdaren tar till vara huvudmannens bästa på ett sätt som överensstämmer med uppdraget och tillämpliga lagregler.
 • Att bereda och pröva anmälningar eller ansökningar som rör anordnande och upphörande av vissa begränsade godmanskap samt byten av gode män och förvaltare.
 • Att ta ställning till ansökningar från ställföreträdare för vissa åtgärder eller rättshandlingar, till exempel uttag av medel från ett överförmyndarspärrat konto, köp, försäljning, inteckning av fast egendom eller tomträtt samt olika frågor om nyttjanderätt, köp och försäljning av bostadsrätt, arvskiften m.m.

Den som inte är nöjd med överförmyndarnämndens beslut kan överklaga hos tingsrätten.

Utbildningar expand_less expand_more

Överförmyndarnämnden erbjuder utbildningar fortlöpande.

Läs mer här om de aktuella utbildningarna.

 

 

Vilka arbetar på överförmyndarenheten? expand_less expand_more

Alla som arbetar på överförmyndarenheten har till uppgift att hjälpa dem som ska bestämma. Vi ser till att överförmyndarnämnden har allt de behöver för att kunna fatta beslut, och vi fattar också många beslut på uppdrag från nämnden. Vi som jobbar på enheten är administratörer, handläggare, jurister och en chef.

Från och med den 15 januari 2021 tar vi över Nykvarns överförmyndarverksamhet

Det innebär att vi i Södertälje handlägger alla ärenden från Nykvarns kommun. Från och med den 15 januari 2021 ska du som idag är god man, förvaltare eller förmyndare i Nykvarn kommun vända dig till oss på överförmyndarenheten i Södertälje kommun med ärenden och det är hit du sänder handlingar.

Även huvudmännen i Nykvarn kommun, det vill säga du som har god man eller förvaltare, ska fortsättningsvis ha kontakt med oss.

Vilka sitter i Södertälje Nykvarn överförmyndarnämnd? expand_less expand_more

Ledamöterna i nämnden tillsätts efter kommunalvalet. I nämnden sitter nu:

Lars Johnsson, ordförande (S), Södertälje

Matilda Drol, 1:e vice ordförande (S), Nykvarn

Susanne Jacobsson, 2:e vice ordförande (SD), Södertälje

Anne Marie Larsson, ledamot (M), Södertälje

Anna Hallström, ersättare (MP), Södertälje

Aydin Kulhan, ersättare (SD), Södertälje

Emma Hellström, ersättare (NP), Nykvarn

Noel Munigala, ersättare (M), Södertälje

 

Sekreterare för nämnden är Nina Gran Lindgren.

När träffas nämnden? expand_less expand_more

Överförmyndarnämnden sammanträder vissa måndagar. 

År 2024 träffas vi de här datumen:

 • 19 aug
 • 30 sep
 • 21 okt
 • 11 nov
 • 2 dec
Vilka uppgifter har överförmyndarnämnden? expand_less expand_more

Överförmyndarnämndens huvuduppgifter är att:

 • rekrytera och utbilda ställföreträdare:
  Vi förser ställföreträdarna med den kunskap de behöver, och svarar på frågor när de behöver veta mer. Vi fattar dock inte några konkreta beslut i deras ställe, utan informerar.
 • utöva tillsyn över ställföreträdarna:
  Syftet med tillsynen är att kontrollera att ställföreträdaren tar till vara huvudmannens bästa på ett sätt som överensstämmer med uppdraget och med lagar och regler. Det gör vi bland annat genom att kräva in och granska redovisningar och andra redogörelser.
 • ta emot anmälningar om behov av ställföreträdare och genomföra byten av ställföreträdare:
  Vi medverkar till att den som behöver hjälp får en ställföreträdare genom att vi förbereder och prövar ansökningar och anmälningar. Vi sköter också byten av ställföreträdare.
 • utse gode män till ensamkommande barn:
  Eftersom alla ensamkommande barn har rätt till en god man behövs det inget beslut från tingsrätten utan överförmyndarnämnden utser en ställföreträdare för barnet.
 • ta ställning till ansökningar från ställföreträdare:
  För vissa åtgärder måste ställföreträdarna ansöka om samtycke från överförmyndarnämnden. Det gäller sådant som uttag av medel från ett överförmyndarspärrat konto, köp och försäljning eller inteckning av fast egendom eller tomträtt, olika frågor om nyttjanderätt, köp och försäljning av bostadsrätt, arvskiften med mera.
Vad gör man om man inte är nöjd eller vill överklaga? expand_less expand_more

Har du synpunkter på arbetet i kommunens överförmyndarnämnd vill vi som arbetar i nämnden och på kansliet gärna höra om dem, så kontakta oss. [länk till kontakter]

Det är länsstyrelsen som har i uppdrag att se till att kommunerna sköter sitt tillsynsarbete när det gäller arbetet med överförmyndare. Länsstyrelserna tittar inte på särskilda eller enskilda fall, men om du tycker att vi på Överförmyndarnämnden i Södertälje inte sköter vårt uppdrag kan du ta upp det med Länsstyrelsen i Stockholm. [länk]

Är du inte nöjd med ett speciellt beslut som Överförmyndarnämnden i Södertälje har fattat kan du i de flesta fall överklaga beslutet, inom tre veckor från det att du tog del av det. Den som kan överklaga beslutet är i normalfallet huvudmannen och de närmast anhöriga, och huvudmannen har rätt att ta hjälp av sin ställföreträdare.

Det ska stå i ditt beslut hur du ska göra när du överklagar. Använd i första hand den beskrivningen. På kommunens webbplats finns även en generell beskrivning av hur man gör när man överklagar. [länk]

Kan man som medborgare sitta och lyssna på ett nämndmöte i överförmyndarnämnden? expand_less expand_more

Alla överförmyndarnämnder har slutna nämndmöten eftersom våra ärenden är sekretessbelagda.

När nämnden behandlar ett ärende där du är huvudman och som därför berör dig personligen har du rätt att få del av beslutet och underlaget till beslutet. Underlaget till beslutet är den information som nämnden använt när de fattat beslutet.

Både huvudmän och ställföreträdare kan i sällsynta fall bli kallade till ett nämndmöte.

Vem kan vara huvudman och få hjälp av en ställföreträdare? expand_less expand_more

Om du har en sjukdom, psykisk ohälsa, ett försvagat hälsotillstånd eller liknande kan du ha rätt att få hjälp av en ställföreträdare.

Ställföreträdarens uppgift är att bevaka dina rättigheter och förvalta din egendom. Det kan i vissa fall också vara att se till att det finns någon som ger dig den personliga omvårdnad som du behöver.

Ställföreträdare för vuxna är gode män eller förvaltare. Den som inte har någon förälder och inte har fyllt 18 år ännu får en förmyndare.

I vissa fall kan den som inte har fyllt 18 år få en god man, se rubriken Tillfällig god man i vissa situationer.

Vilken uppgift har förmyndare, förvaltare och gode män? expand_less expand_more

Ställföreträdarens uppdrag är olika omfattande men handlar om att bevaka huvudmannens rätt, förvalta hens egendom och sörja för hens person.

Den som har en god man utsedd för sig behåller sin rättsliga handlingsförmåga, men den som har en förvaltare förlorar sin rättsliga handlingsförmåga. En förvaltare får därför inte utses om det bedöms vara tillräckligt med en god man. Läs mer under rubriken Du som behöver en god man eller förvaltare.

Förmyndare är ställföreträdare för den som inte fyllt 18 år och har i uppdrag att företräda barnet i ekonomiska frågor.

Jag vill läsa handlingar och protokoll från överförmyndarnämnden i Södertälje, var hittar jag dem? expand_less expand_more

Eftersom nästan alla ärenden som överförmyndarnämnden fattar beslut om är sekretessbelagda är våra protokoll inte allmän handling och finns inte att läsa på webben. Däremot kan du läsa överförmyndarnämndens verksamhetsplan.

Om du är huvudman och har fyllt 16 år har du rätt att begära ut handlingar som gäller dig själv. Det kan också din ställföreträdare göra för din räkning. Även din maka, din make, din sambo och dina närmaste släktingar har rätt att ta del av handlingarna. För att begära ut handlingar kontaktar du överförmyndarnämnden.

Förvaltarfrihetsbevis – vad är det, när behövs det och hur skaffar jag ett? expand_less expand_more

Ett förvaltarfrihetsbevis är ett bevis på att en person inte har förvaltare. När du ansöker om tillstånd för något hos en myndighet kan de kräva att du skickar in ett sådant bevis. Det kan till exempel vara när du ansöker om trafiktillstånd för yrkesmässig trafik, vill vara ansvarig utgivare för en tidsskrift eller bli fastighetsmäklare eller advokat.

Förvaltarfrihetsbeviset utfärdas av överförmyndaren eller överförmyndarnämnden i den kommun där du är folkbokförd. Du som är folkbokförd i Södertälje kommun kan mejla till Södertäljes överförmyndarnämnd och begära ett förvaltarfrihetsbevis.

Det kostar ingenting att ansöka. Bifoga ett personbevis som inte är äldre än tre månader. Personbeviset beställer du från Skatteverket. Förvaltarfrihetsbeviset stämplar vi sedan på personbeviset.