Sammanträdeskalender

Här hittar du datum och tider för sammanträden med nämnder och styrelser 2024

Sammanträdeshandlingar, föredragningslistor och protokoll hittar du i kommunens diarium. Kontaktuppgifter till ordförande och nämndsekreterare finns på respektive nämnds sida. Plats för sammanträdena kan variera och anges alltid i kallelsen.