Författningssamling

Södertälje kommuns författningssamling är ett av kommunfullmäktige beslutat regelverk för den kommunala verksamheten

I författningssamlingen ingår reglementen för kommunens nämnder och vilket ansvarsområde varje nämnd har. Författningssamlingen innehåller också lokala ordningsföreskrifter som kommunen utfärdar för den allmänna ordningen och säkerheten på offentlig plats i kommunen.

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen finns i samlat dokument nedan

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Arbetsordning för kommunstyrelsen

Reglementen för kommunstyrelsen och nämnder
Ersättningar m m till förtroendevalda
Föreskrifter för naturreservat
Hälsoskyddsföreskrifter m m
Interna administrativa bestämmelser

Reglemente för intern kontroll - upphört att gälla (beslut kommunfullmäktige 29 maj 2023)

Attestreglemente

Tillämpningsanvisningar för attestreglemente

Arkivreglemente för kommunen

Riktlinjer för representation och gåvor - upphört att gälla (beslut kommunfullmäktige 19 juni 2023)

Riktlinjer för representation och gåvor - fastställda kommunstyrelsen 16 juni 2023

Riktlinjer för tjänsteresor

Regler för utmärkelser i vissa fall till anställda - upphört att gälla (beslut kommunfullmäktige 19 juni 2023)

Reglemente för partistöd

Lokala ordningsföreskrifter
Regler för skola och barnomsorg