Nämnder

Här hittar du information om de politiska nämnderna i Södertälje. Klicka på nämndernas namn i verktygsfältet till vänster för att läsa mer.

Nämndernas sammansättning beslutas av kommunfullmäktige. Registret med samtliga förtroendevalda i Södertälje kommun finns publicerat under rubriken Förtroendevalda. I författningssamlingen hittar du regelverk för den kommunala verksamheten. I kommunens sammanträdeskalender finns alla mötesdatum och tider för nämnderna och råden i ett gemensamt dokument. 

Södertälje kommun har en nämndorganisation där tre facknämnder har ansvar för sina respektive verksamhetsområden inom Södertälje tätort: kultur- och fritidsnämnden, äldreomsorgsnämnden och utbildningsnämnden.

I Enhörna, Hölö-Mörkö, Järna och Vårdinge-Mölnbo finns kommundelsnämnder som, med vissa undantag, ansvarar för de verksamheter som facknämnderna ovan har inom Södertälje tätort.

Dessutom finns ytterligare nämnder: miljönämnd, social- och omsorgsnämnd, stadsbyggnadsnämnd, teknisk nämnd, överförmyndarnämnd, valnämnd och arvodesnämnd.