Detaljplan för Haren 9, 12 & 16

Planarbete pågår för att möjliggöra för fler bostäder.

Detaljplanens syfte

Planförslaget syftar till att omvandla fastigheterna Haren 9, 12 och 16 för att möjliggöra en förtätning av Södertäljes centrala delar. Förslaget uppskattas tillföra ungefär 80 nya lägenheter i flerbostadshus. Målet är att förtäta på befintlig mark i anslutning till befintlig väg och bebyggelse. Detta är ett förtätningsprojekt som stämmer överens med översiktsplanens riktlinjer. De nya bostäderna ska tillföra området med en ökad variation av bostadstyper och på så sätt bidra till en god social sammanhållning. Förtätningen syftar även till att öka tryggheten i stadsdelen samt skapa ett befolkningsunderlag för fler verksamheter och service på sikt. Denna detaljplan blir ett första steg i det övergripande arbetet med utvecklingen av Grusåsen.

Tidplan

Samråd har genomförts mellan 30 november 2020 - 15 januari 2021 

Granskning beräknas ske fjärde kvartalet 2023

Antagande beräknas ske andra kvartalet 2024

 Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på planförslaget är i granskningsskedet.

 

Vi reviderar förslaget, steget efter samråd i planprocessens tidslinje