Detaljplan för Haren 9, 12 & 16

Planarbete pågår för att möjliggöra för fler bostäder.

Detaljplanens syfte

Planförslaget syftar till att omvandla fastigheterna Haren 9, 12 och 16 för att möjliggöra en förtätning av Södertäljes centrala delar med bostäder och verksamheter i bottenplan. Projektet stämmer överens med översiktsplanens riktlinjer samt utbyggnadsstrategins ambitioner för förtättning längs med stråken Birkavägen/Erik Dahlbergsvägen. De nya bostäderna ska tillföra området med en ökad variation av bostadstyper och på så sätt bidra till en god social sammanhållning. Förtätningen ska även bidra till att öka tryggheten i stadsdelen samt skapa ett befolkningsunderlag för fler verksamheter och service på sikt. 

Tidplan

Samråd har genomförts mellan 30 november 2020 - 15 januari 2021 

Granskning beräknas ske andra kvartalet 2024

Antagande beräknas ske fjärde kvartalet 2024

 Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på planförslaget är i granskningsskedet.

 

Vi reviderar förslaget, steget efter samråd i planprocessens tidslinje